มีตนเป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่พึ่ง
 
บ้านธัมมะ
วันที่  17 ธ.ค. 2550
หมายเลข  5972
อ่าน  913

[๗๑๑]  ดูก่อนอานนท์ 

เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะ  มีตนเป็นที่พึ่ง  อย่ามีสิ่งอื่นเป็น

ที่พึ่ง  คือ จงมีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่พึ่ง อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เถิด.
 
[๗๑๒]  ดูก่อนอานนท์

  ก็ภิกษุเป็นผู้มีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง คือ มีธรรมเป็นเกาะ  มี

ธรรมเป็นที่พึ่ง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่.

[๗๑๓]  ดูก่อนอานนท์

   ก็ผู้ใดผู้หนึ่งในบัดนี้ก็ดี  ในเวลาที่เราล่วงไปแล้วก็ดีจักเป็นผู้มีตนเป็นเกาะ มีตนเป็น

ที่พึ่ง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง คือ  มีธรรมเป็นเกาะ  มีธรรมเป็นที่พึ่ง  ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่

ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษา  ภิกษุเหล่านั้นจักเป็นผู้เลิศ.

 104-23/09/2550


  ความคิดเห็น 1  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 10 ก.ค. 2551

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
suwit02
วันที่ 13 ก.ค. 2551
สาธุ
 
  ความคิดเห็น 3  
 
pornpaon
วันที่ 21 ก.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
Komsan
วันที่ 23 ก.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
คุณ
วันที่ 29 ก.ย. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
เจิด
วันที่ 1 ต.ค. 2552

อนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ