ปฏิสนธิของบางบุคคลในพระไตรปิฏก
 
suthon
วันที่  18 พ.ย. 2550
หมายเลข  5576
อ่าน  749

  ผมเคยได้ยินว่าบางคนในสมัยพุทธกาล เกิดขึ้นมาโดยไม่มีบิดามารดาให้กำเนิด ไม่

ทราบว่ามีระบุในพระไตรปิฏกหรือไม่ ถ้ามีจริง จะเป็นไปได้อย่างไร หรือมีการแปลและตี

ความพระบาลีผิดครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 19 พ.ย. 2550

ในสมัยพุทธกาล มนุษย์บางคนเกิดขึ้นมาโดยไม่มีบิดามารดาให้กำเนิดก็มีหลายท่าน

ดังตัวอย่างจากอรรถกถาดังนี้  

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เล่ม ๒ ภาค ๔ - หน้าที่ 358 ข้อความบางตอนจาก อรรถกถาอัมพปาลีเถรีคาถา ............................................... ภิกษุณีรูปนี้  รักษาศีลในเวลาเป็นภิกษุณี  เกลียดการเข้าอยู่ในครรภ์  ก็ตั้งจิตไว้ให้อยู่ในอัตภาพเป็นอุปปา-ติกะ.  ด้วยการตั้งจิตนั้น  ในอัตภาพสุดท้าย  ภิกษุณีรูปนั้น  ก็บังเกิดเป็นอุปปาติกะ  ที่โคนต้นมะม่วง  ในพระราชอุทยาน  กรุงเวสาลี.  พนักงานเฝ้าอุทยานเห็นเด็กหญิงนั้นก็นำเข้าพระนคร.  เพราะบังเกิดที่โคนต้นมะม่วง  นางจึงถูกเรียกว่า  อัมพปาลี. ..........................

ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่ บุคคลที่เกิด จากดอกบัว ในสมัยพุทธกาล

 
  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 20 พ.ย. 2550

ปฏิสนธิ  ที่ไม่ต้องอาศัยบิดา มารดา  นอกจากมนุษย์บางพวกแล้วช่วงปฐมกัปก็เป็น

โอปปาติกะ  เช่น  เทวดา ตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชิกาขึ้นไป  และสัตว์นรก  และเปรต 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ