โลกิยธรรม และ โลกุตตรธรรม
 
pirmsombat
วันที่  18 พ.ย. 2550
หมายเลข  5577
อ่าน  3,960

  [๗๐๖] ธรรมเป็นโลกิยะ เป็นไฉน ? กุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม ประเภท

ที่ยังมีอาสวะ ที่เป็นกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร   คือ รูปขันธ์ ฯลฯ วิญญาณขันธ์ สภาว

ธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมเป็นโลกิยะ. ธรรมเป็นโลกุตระ เป็นไฉน ?   มรรคและผลของมรรคที่เป็นโลกุตระ และอสังขตธาตุ

สภาวธรรม เหล่านี้ชื่อว่า ธรรมเป็นโลกุตระ. .........................................................

พระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอน ย่อลงเหลือเพียง 2 ประการคือ โลกิยะธรรมและ

โลกุตระธรรม เท่านั้น


  ความคิดเห็น 1  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 18 พ.ย. 2550

ขออนุโมทนาในความขยันขันแข็งของคุณหมอเพิ่มสมบัติที่หมั่นเกื้อกูลสหายธรรมด้วยดี

และสม่ำเสมอ  ขอให้เจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นนะคะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pirmsombat
วันที่ 19 พ.ย. 2550

 ขอบคุณ ที่ให้กำลังใจครับ ผมกำลังจะหยุดโพสต์เชียว
แต่ถ้ายังมีผู้เห็นคุณประโยชน์อยู่บ้าง ผมจะพยายามโพสต์ต่อไป
ขออนุโมทนาใน ทานุปนิสัย มากๆ ตลอดเวลาและปัญญาทางธรรมที่เพี่มขึ้นรวดเร็วของคุณ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 19 พ.ย. 2550

ถ้าเป็นโลกียธรรม  ยังเป็นไปในวัฏฏะ 

ถ้าเป็นโลกุตรธรรม  คือออกจากวัฏฏะ 

สติปัฏฐานเป็นทั้ง 2 อย่าง คือโลกียธรรมและโลกุตรธรรมค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ