โลกิยธรรม และ โลกุตตรธรรม
 
pirmsombat
วันที่  18 พ.ย. 2550
หมายเลข  5577
อ่าน  4,558

[๗๐๖] ธรรมเป็นโลกิยะ เป็นไฉน? กุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม ประเภท ที่ยังมีอาสวะ ที่เป็นกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร คือ รูปขันธ์ ฯลฯ วิญญาณขันธ์ สภาว ธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมเป็นโลกิยะ. ธรรมเป็นโลกุตระ เป็นไฉน? มรรคและผลของมรรคที่เป็นโลกุตระ และอสังขตธาตุ

สภาวธรรม เหล่านี้ชื่อว่า ธรรมเป็นโลกุตระ พระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอน ย่อลงเหลือเพียง 2 ประการคือ โลกิยะธรรมและ โลกุตระธรรม เท่านั้น


  ความคิดเห็น 1  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 18 พ.ย. 2550

ขออนุโมทนาในความขยันขันแข็งของคุณหมอเพิ่มสมบัติที่หมั่นเกื้อกูลสหายธรรมด้วยดี และสม่ำเสมอ ขอให้เจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นนะคะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pirmsombat
วันที่ 19 พ.ย. 2550

ขอบคุณ ที่ให้กำลังใจครับ ผมกำลังจะหยุดโพสต์เชียว แต่ถ้ายังมีผู้เห็นคุณประโยชน์อยู่บ้าง ผมจะพยายามโพสต์ต่อไป ขออนุโมทนาใน ทานุปนิสัย มากๆ ตลอดเวลาและปัญญาทางธรรมที่เพี่มขึ้นรวดเร็วของคุณ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 19 พ.ย. 2550

ถ้าเป็นโลกียธรรม ยังเป็นไปในวัฏฏะ

ถ้าเป็นโลกุตรธรรม คือออกจากวัฏฏะ

สติปัฏฐานเป็นทั้ง 2 อย่าง คือโลกียธรรมและโลกุตรธรรมค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 9 พ.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ