จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม

 
เมตตา
วันที่  22 ต.ค. 2565
หมายเลข  44843
อ่าน  292

ขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระปัจฉิมวาจา ตรัสก่อนปรินิพพาน ว่า “ดูกร ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราขอเตือนพวกเธอว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่ยมไปเป็นธรรมดา พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด” ไม่ประมาท มีความหมายลึกซึ้งมาก เรามีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในขณะที่พระสัทธรรมยังดำรงอยู่ ซึ่งเป็นโอกาสที่หาได้ยากอย่างยิ่งในสังสารวัฏฏ์ที่ได้เกิดมา จึงควรฟังพระธรรมด้วยความเคารพอย่างยิ่งในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ประมาทแม้การฟัง ทุกคำที่ทรงแสดงก็เพื่อเข้าใจความจริงที่กำลังปรากฏ อยู่เดี๋ยวนี้ ทรงแสดงความจริงที่ลึกซึ้ง รู้ตามได้ยาก แต่เมื่อเป็นสิ่งที่มีจริงๆ สามารถที่จะรู้ได้ ด้วยการอบรมความเห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏ เมื่อมีความเข้าใจ ความเข้าใจนั้นเองน้อมไปใกล้ความจริงที่กำลังปรากฏ โดยไม่ใช่ตัวตนที่จะน้อมไปด้วยความไม่รู้ เพราะฉะนั้น ไม่ประมาทแม้แต่ละคำที่ได้ฟังบ่อยๆ เนืองๆ น้อมประพฤติปฏิบัติตามธรรมที่ได้ฟังและอบรมเจริญกุศลทุกประการ ดังที่ท่านอาจารย์สุจินต์ กล่าวไว้ว่า ไม่ประมาทกุศลแม้เพียงเล็กน้อย เพราะขณะที่กุศลเกิดขึ้น อกุศลย่อมเกิดไม่ได้ เห็นโทษของอกุศลที่เกิดขึ้นมากกว่ากุศลในชีวิตประจำวัน การอบรมเจริญปัญญาให้มีมากขึ้น เจริญขึ้นได้ก็ด้วยการอบรมเจริญกุศลทุกประการท่ามกลาางอกุศล และเมื่อมีความเข้าใจหนทางอย่างถูกต้อง สักวันความจริงย่อมปรากฏกับปัญญาได้.

[เล่มที่ 13] พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ 322

พระปัจฉิมวาจา

[๑๔๓] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราขอเตือนพวกเธอว่า สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไป เป็นธรรมดา พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด. นี้เป็นพระปัจฉิมวาจา ของพระตถาคต.

ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่ ...

เจริญกุศลทุกประการ

ไม่ควรเป็นผู้ประมาทในการเจริญกุศลทุกประการ

ขอเขิญคลิกฟังได้ที่ ...

ไม่ประมาทในการฟังแต่ละครั้งว่ามีประโยชน์จริงๆ พอ.4240

ประโยชน์ของการฟังในอีกแง่หนึ่ง พอ.5241

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
วันที่ 22 ต.ค. 2565

ท่าน อ.สุจินต์ เพราะฉะนั้นพระธรรมที่ฟังทุกคำเพื่อหนักแน่นในความไม่ใช่เรามีแต่ธรรมะ เพราะฉะนั้นหลงโกรธก็ไม่รู้ก็ไม่มีแล้ว แสดงว่าโง่สุดโง่เลยทำร้ายตัวเองด้วยอกุศลใช่ไหมคะ ไม่มีใครสามารถทำร้ายใครเลยทั้งสิ้นไม่ว่าทางกาย ทางใจ นอกจากกิเลสคนนั้นที่ทำร้ายใจ การกระทำทั้งหลายที่เกิดขึ้นทางกายก็เกิดจากผลของกรรมของตัวเอง จะหกล้ม ตกเขา ก็ไม่มีใครทำให้เพราะฉะนั้นไปหลงโกรธเขาก็เพราะความไม่รู้เพราะไม่รู้ว่าไม่มีจริงมีแต่ธรรมจึงหลงโกรธ แล้วดีตรงไหนเพิ่มกิเลสของตัวเองเพราะฉะนั้นก็เห็นโทษแล้วก็รู้ว่าไม่มีเราค่อยๆ ชำระกิเลสออกไปจากใจ

ขอเชิญอ่านได้ที่ ...

ละกิเลสตามลำดับขั้น

ขอเชิญฟังได้ที่ ...

ไม่ประมาทในกุศลและอกุศลแม้เพียงเล็กน้อย

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 22 ต.ค. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ