ประโยชน์ของการฟังในอีกแง่หนึ่ง พอ.5241


  วิชัย   ครับ เรื่องที่สนทนาก็เป็นเรื่องของความไม่ประมาทในกุศลธรรม เพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาว่า แม้การฟังก็เป็นปัจจัยให้เกิดความเข้าใจว่า วันหนึ่งๆมีความประมาทในกุศลธรรมมากน้อยแค่ไหน  ซึ่งถ้าไม่ฟังก็มีชีวิตเป็นปกติ ในชีวิตประจำวันก็มีเรื่องราว มีการกระทำสิ่งต่างๆมากมาย แต่เมื่อมีการฟัง มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นแม้ขั้นการฟัง ก็สามารถพิจารณาได้ว่า วันหนึ่งๆ มีความประมาทมากน้อยแค่ไหน ซึ่งก็ทรงแสดงตามความเป็นจริงว่า ขณะใดก็ตามที่อยู่ปราศจากสติ คือ ไม่ใช่กุศลธรรม ขณะนั้นก็ยังเป็นผู้ยังประมาทอยู่ เพราะเหตุว่าถ้าพิจารณาวันหนึ่งๆ การจะห้ามไม่ให้อกุศลเกิด เป็นไปไม่ได้ เพราะเหตุว่าเมื่อได้ปัจจัย อกุศลก็ต้องเกิด แต่ว่าเมื่อมีการฟัง มีความเข้าใจมากขึ้น เป็นเหตุให้กุศลธรรมเกิดขึ้น

  เพราะฉะนั้นแม้ขั้นการฟังเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเหตุว่าทำให้เกิดความเข้าใจว่า ชีวิตประจำวันยังเป็นผู้ประมาท หรือเริ่มที่จะมีความเข้าใจว่า ผู้ที่ประมาทคืออย่างไร และจะอบรมเป็นผู้ไม่ประมาทอย่างไร นี่ก็เป็นปัจจัยที่ได้ประโยชน์จากขั้นการฟังพระธรรม

   


  Tag  ความไม่ประมาท ประโยชน์ของการฟัง
  หมายเลข 11694
  7 ส.ค. 2562  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari