สติปัฏฐานจะทำให้ความไม่ประมาทเพิ่มขึ้นๆ พอ.5241


    ธีรพันธ์   ความประมาท ก็ได้ชื่อว่า เป็นผู้ที่ขาดสตินั่นเอง ขณะใดที่มีความเพลินไปในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ก็ชื่อว่า ประมาท แต่ขณะใดที่ไม่ประมาท คือ มีสติ สติก็มีหลายขั้น ไม่ว่าจะเป็นสติขั้นทาน ขั้นศีล หรือขั้นการ อบรมเจริญภาวนา  หรือแม้แต่ขั้นอบรมเจริญสติปัฏฐาน ก็เป็นการเจริญสติที่ให้รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง และสติปัฏฐานที่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง จะทำให้ความไม่ประมาทเพิ่มขึ้นๆ เป็นกุศลที่เจริญขึ้นๆ จนสามารถที่จะปหาน หรือละความไม่ประมาทที่เกิดร่วมกับความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นตัวตน


    Tag  ความไม่ประมาท สติปัฏฐาน
    หมายเลข 11695
    7 ส.ค. 2562    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari