พระอนาคามียังมีความโลภและความโกรธอยู่ เพราะมีความอยาก จริงหรือไม่
 
lokiya
lokiya
วันที่  15 พ.ค. 2565
หมายเลข  43114
อ่าน  160

พระสุชาติอภิชาโต แสดงธรรมว่า พระอนาคามียังมีความโลภและความโกรธอยู่ เพราะมีความอยาก จริงหรือไม่ครับ

ที่มา vt.tiktok.com/ZSdxJMPff/?k=


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 16 พ.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ไม่ว่าใครจะกล่าวอะไรก็ตาม ก็ต้องพิจารณาว่า แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงไว้ว่าอย่างไร ความจริงเป็นอย่างไร

พระอนาคามีบุคคล เป็นพระอริยบุคคลขั้นที่ ๓ สามารถดับความติดข้องยินดีพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่กระทบสัมผัสกายได้ (คือ ดับความติดข้องในกามคุณ ๕ ได้) ดับความโกรธได้ ดังนั้น แม้ว่าพระอนาคามี ยังมีโลภะ เหลืออยู่ คือ ความติดข้องในภพ เพราะยังมีการเกิดอยู่ แต่ท่านไม่มีโทสะแล้ว ตามข้อความในพระไตรปิฎก ดังนี้

[เล่มที่ 67] พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จูฬนิเทส เล่ม ๖ หน้าที่ ๗๑๕ - ๗๑๖


คำว่า สญฺโชนานิ มีวิเคราะห์ว่า กิเลสเหล่าใดมีอยู่แก่บุคคลใดก็ย่อมผูกพัน คือว่าย่อมร้อยรัดบุคคลนั้นไว้ในวัฏฏะ เพราะเหตุนั้น กิเลสเหล่านั้นจึงชื่อว่า สังโยชน์. อนึ่ง ควรนำสังโยชน์เหล่านี้ มาตามลำดับของกิเลสบ้าง ตามลำดับของมรรคบ้าง คือ

กามราคสังโยชน์และปฏิฆสังโยชน์ ละได้ด้วยอนาคามิมรรค

มานสังโยชน์ ละได้ด้วยอรหัตมรรค

ทิฏฐิสังโยชน์ วิจิกิจฉาสังโยชน์ สีลัพพตปรามาสสังโยชน์ละได้ด้วยโสดาปัตติมรรค

ภวราคสังโยชน์ ละได้ด้วยอรหัตมรรค

อิสสาและมัจฉริยะ ละได้ด้วยโสดาปัตติมรรค

กามราคสังโยชน์และปฏิฆสังโยชน์ ละได้ด้วยอนาคามิมรรค

มานสังโยชน์ ภวราคสังโยชน์ และอวิชชาสังโยชน์ ละไว้ด้วย
อรหัตมรรค.[เล่มที่ 76] พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๒ หน้าที่ ๔๖๖


ว่าด้วยลำดับแห่งกิเลส

กามฉันทนิวรณ์และพยาปาทนิวรณ์ อันอนาคามิมรรคย่อมละ

ถีนมิทธนิวรณ์และอุทธัจจนิวรณ์ อันอรหัตมรรคย่อมละ

กุกกุจจนิวรณ์และวิจิกิจฉานิวรณ์ อันโสดาปัตติมรรคย่อมละ

อวิชชานิวรณ์ อันอรหัตมรรคย่อมละ

ว่าโดยลำดับแห่งมรรค

กุกกุจจะและวิจิกิจฉา ย่อมละได้ด้วยโสดาปัตติมรรค

กามฉันทะและพยาบาทย่อมละได้ด้วยอนาคามิมรรค

ถีนมิทธะ อุทธัจจะและอวิชชาย่อม

ละได้ด้วยอรหัตมรรค ดังนี้.


...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 17 พ.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
lokiya
lokiya
วันที่ 17 พ.ค. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Witt
วันที่ 17 พ.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ