พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จูฬนิเทส เล่ม ๖

พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย
หน้า     ถึงหน้า  
รูปแบบ