เสือต้องฆ่าสัตว์ตลอดเวลาแล้วเสือจะเกิดใหม่ดีๆได้อย่างไร
 
meema
วันที่  18 มิ.ย. 2550
หมายเลข  4034
อ่าน  1,470

เรียนถามว่า เสือต้องฆ่าสัตว์ตลอดเวลาแล้วเสือจะเกิดใหม่ดีๆได้อย่างไร


Tag  กรรม ผลของกรรม เกิด เหตุการเกิด
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 18 มิ.ย. 2550

  ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

การที่จะเกิดใหม่เพราะบุคคลนั้นยังมีกิเลสอยู่   แต่ต้องไม่ลืมว่า    เราไม่ได้เกิดมาชาติเดียว  เกิดมาหลายชาตินับไม่ถ้วน  แม้เสือ   ก็เคยเกิดมาเป็นภพภูมิอื่นด้วย เช่น  เป็นมนุษย์  เป็นเทวดา ดังนั้น  การที่เสือจะเกิดใหม่ในภูมิที่ดีหรือไม่นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรรมในชาติปัจจุบันที่ทำเท่านั้น  เป็นผลของกรรมในชาติอื่นก็ได้ ที่ได้ทำกรรมอื่นไว้ เช่น อาจจะเป็นชาติที่เกิดเป็นมนุษย์ก่อนชาติที่เป็นเสื้อ  ได้ทำกรรมดีไว้    กรรมนั้นส่ง
ผล   ในตอนใกล้ตายในชาติที่เป็นเสือ  ก็สามารถได้ภูมิที่ดีได้  ดังนั้น เราต้องเข้าใจว่ากรรมที่ให้ผลในชาติถัดไปทันทีก็มี เช่น   อนันตริยกรรม(ฆ่า บิดา มารดา เป็นต้น)  แม้จะทำความดีมากมายเท่าไหร่ในชาตินั้น กรรมที่เป็นอนันตริยกรรม ย่อมให้ผลในชาติต่อไป คือ เมื่อคนนั้นตายจากไป   ก็ต้องเกิดในนรกทันที  บางกรรมก็ให้ผลในชาติถัดๆ ไป เป็นต้น  ดังนั้น สัตว์ถึงแม้จะทำบาปมาก    แต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องไป ภูมิไม่ดี เพราะยังมีกรรมอื่นๆ ในอดีตที่เป็นกรรมดี มาส่งผลให้เกิดในภพภูมที่ดี  เพราะสัตว์ไม่ได้ทำ อนันตริ-ยกรรม จึงไม่จำเป็นจะต้องไปภูมิที่ไม่ดีแน่นอนครับ ดังเช่นการทำอนันตริยกรรม  ลองอ่านข้อความในพระไตรปิฎกดูนะ  จะทำให้เข้าใจขึ้นครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 18 มิ.ย. 2550

   ขอเชิญคลิกอ่านที่นี่

เรื่องคนเฝ้าประตูชาวทมิฬ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 18 มิ.ย. 2550

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

กัลยาณมิตรเป็นเหตุให้เกิดในดุสิต [คาถาธรรมบท] 

ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
olive
วันที่ 19 มิ.ย. 2550

 

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 19 มิ.ย. 2550

สัตว์ที่ตายจากสัตว์ไปเกิดในอบายมากกว่าโดยแท้ สัตว์ที่ตายจากสัตว์ไปเกิดใน

สุคติภูมิมีเป็นส่วนน้อย ที่เกิดเป็นเสือ ด้วยผลของอกุศลกรรม และเสือฆ่าสัตว์กิน

เป็นอาหาร ไม่ได้เจริญกุศล ฟังธรรมไม่รู้เรื่อง   มีแต่ทำอกุศลกรรม  โอกาสที่จะ

เกิดในสุคติภูมิยาก  และเสือก็ไม่ได้พบพระเถระเหมือนคนเฝ้าสวนหรือโจรเครา-แดง  คนเฝ้าสวนฆ่าสัตว์  50 ปี และโจรเคราแดง ฆ่าคน 55 ปี   เขาทั้งสองคนเกิดมาเป็นมนุษย์  เป็นผลของกุศลกรรม ขณะที่เขาฆ่าสัตว์หรือฆ่าคนนั้น    เป็นเพราะอำนาจของกิเลสที่เคยสะสมมา  แต่เขามีบุญได้มาพบพระเถระให้รักษาศีลก่อนตาย   และโจรเคราแดงถวายข้าวต้มผสมน้ำนมแด่พระเถระ และ ได้ฟังธรรมก่อนตายก็ไปสุคติภูมิ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 20 มิ.ย. 2550

 

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ