กัลยาณมิตรเป็นเหตุให้เกิดในดุสิต [คาถาธรรมบท]
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  9 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14576
อ่าน  844

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒ - หน้าที่422

   ข้อความบางตอนจาก เรื่องบุรุษผู้ฆ่าโจรมีเคราแดง

   กัลยาณมิตรเป็นเหตุให้เกิดในดุสิต

ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่า  " บุรุษฆ่าโจร  กระทำ

กรรมหยาบช้าสิ้น  ๕๕  ปี  พ้นจากกรรมนั้นในวันนี้แล    ถวายภิกษาแก่

พระเถระก็ในวันนี้เหมือนกัน   กระทำกาละก็ในวันนี้นั่นแล,    เขาบังเกิด

ในที่ไหนหนอแล  ?"

พระศาสดาเสด็จมาแล้ว  ตรัสถามว่า   "ภิกษุทั้งหลาย   บัดนี้

 พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยถ้อยคำอะไรหนอ ?"    เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบ

ทูลว่า    "ด้วยถ้อยคำชื่อนี้"   จึงตรัสว่า  "   ภิกษุทั้งหลาย   บุรุษนั้น

บังเกิดในดุสิตบุรี."  ภิกษุทั้งหลายทูลถามว่า   " พระเจ้าข้า    พระองค์

ตรัสอะไร ?  บุรุษนั้นฆ่ามนุษย์เท่านี้สิ้นเวลาเท่านี้   แล้วบังเกิดในวิมาน

ดุสิต."

พระศาสดาตรัสว่า   "อย่างนั้น  ภิกษุทั้งหลาย,   บุรุษนั้นได้

กัลยาณมิตรผู้ใหญ่,  เขาฟังธรรมเทศนาของสารีบุตร  ยังอนุโลมญาณให้

บังเกิดแล้ว  เคลื่อนจากโลกนี้แล้ว    บังเกิดในวิมานดุสิต"    ดังนี้แล้ว

ตรัสพระคาถานี้ว่า :-

" บุรุษผู้ฆ่าโจรในเมือง  ฟังคำเป็นสุภาษิตแล้ว

ได้อนุโลมขันติ  ไปสู่เทวโลกชั้นไตรทิพย์  ย่อม

  บันเทิงใจ."

ภิกษุ.  " พระเจ้าข้า  ธรรมดาอนุโมทนากถามีกำลัง,     บุรุษนั้น

กระทำอกุศลกรรมไว้มาก,เขายังคุณวิเศษให้บังเกิดด้วยเหตุเท่านั้นอย่างไร

ได้ ?"

พระศาสดาตรัสว่า  "ภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงอย่าถือประมาณ

แห่งธรรมที่เราแสดงแล้วว่า  'น้อยหรือมาก'   เพราะว่า  แม้วาจาคำเดียว

ที่อาศัยประโยชน์  ประเสริฐโดยแท้"   


Tag  เหตุให้เกิดในสวรรค์
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ