การสงเคราะห์ในโลก
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  9 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14579
อ่าน  606

 พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่ม ๓ ภาค ๒ - หน้าที่ 121

สหายผู้มาด้วยคิดว่า  เราจักไปเรือนของสหายแล้วจักถือเอาสิ่งนี้ดังนี้  เขามาด้วยประโยชน์อันใด    ยังประโยชน์อันนั้นให้สำเร็จ  ชื่อว่า  รู้คำพูด แม้ตรวจตราดูแล้วให้สิ่งที่สหายพร่อง   ก็ชื่อว่า  เป็นผู้รู้คำพูดเหมือนกัน บทว่า  เป็นผู้แนะนำ  ความว่า   เมื่อจะชี้แจงเนื้อความนั้นๆ   เป็นผู้แนะนำด้วยปัญญา.  ชี้แจงเหตุหลายๆ   อย่าง   แนะนำชื่อว่าเป็นผู้แนะนำเหตุผล แนะนำบ่อย  ๆ   ชื่อว่า    ตามแนะนำ.  บทว่า  ตตฺถ  ตตฺถ  ความว่า  ในบุคคลนั้นๆ .  บทว่า   เหมือนสลักรถอันแล่นไปอยู่  ความว่า  เมื่อการสงเคราะห์เหล่านี้  ยังมีอยู่โดยแท้   โลกยังเป็นไปได้  เมื่อไม่มีโลกก็เป็นไปไม่ได้  เหมือนสลักยังมีอยู่  รถย่อมแล่นไปได้  เมื่อสลักไม่มี  รถก็แล่นไปไม่ได้  ฉะนั้น.  เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่า  การสงเคราะห์เหล่านี้แลในโลกเหมือนสลักรถแล่นไปอยู่ฉะนั้น. 


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ