พระวินัยมีแสนโกฏิข้อ

 
สำราญบานตะไท
วันที่  14 พ.ค. 2550
หมายเลข  3708
อ่าน  1,152

เหตุใดพระวินัย จึงมีแสนโกฏิข้อ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 15 พ.ค. 2550

ศีลหรือสิกขาบทสำหรับพระภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ และพระภิกษุยกขึ้นสวดทุกๆ ๑๕ วัน (สวดปาติโมกข์) มีจำนวน ๒๒๗ ข้อ แต่มีศีลที่มานอกพระปาฏิโมกข์อีกจำนวนมาก ถ้านับจำนวนแล้วย่อมไม่มีที่สิ้นสุด (อปริยันตศีล) และในอรรถกถาท่านมีตัวเลข ดังนี้

...เชิญคลิกอ่าน...

สิกบาขทไม่มีที่สุด - อปริยันตสิกขา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
วันที่ 15 พ.ค. 2550
ศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นมาให้กับพระภิกษุเป็นสิกขาบทต่างๆ มากมาย ก็เพื่อฝึกหัดกายวาจาให้ดีงาม (วินัย แปลว่า ฝึกหัดกาย วาจา)
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
jaturong
วันที่ 1 มี.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ