สิกบาขทไม่มีที่สุด - อปริยันตสิกขา

 
chaiyut
วันที่  9 ก.พ. 2554
หมายเลข  17857
อ่าน  968

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เล่ม ๗ ภาค ๑ -หน้าที่ 552 บทว่า อปริยนฺตสิกฺขาปทานํ - สิกขาบทไม่มีที่สุด ท่านกล่าวว่า นว โกฏิสหสฺสานิ อสีติ สตโกฏิโย ปญฺญาส สตสหสฺสานิ ฉตฺตึส จ ปุนาปเร, เอเต สํวรวินยา สมฺพุทฺเธน ปกาสิตา

เปยฺยาลมุเขน นิทฺทิทิฏฺฐา สิกฺขา วินยสํวเร. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศสังวร- วินัยเหล่านี้ไว้ เก้าพันแปดร้อยโกฏิและห้าล้าน สามสิบหกโกฏิ กับอื่นๆ อีก ทรงชี้แจงสิกขา ในสังวรวินัยด้วยหัวข้อไปยาล. ชื่อว่า อปริยนฺตานิ - ไม่มีที่สุด เพราะสิกขาบทเหล่านั้นไม่มีที่สุด ด้วยการสมาทานสิกขาบทแม้มีที่สุดไม่มีเหลือด้วยการคำนวณอย่างนี้ ด้วยความมีที่สุดที่ยังไม่เห็นเพราะเหตุลาภ ยศ ญาติ อวัยวะและชีวิต และด้วยความไม่มีกำหนดศีลที่ควรรักษาต่อไปข้างหน้า, ชื่อว่าอปริยนฺตสิกฺขาปทา - สิกขาบทไม่มีที่สุด เพราะอนุปสัมบันมีสิกขาบทไม่มีที่สุด แห่งอนุปสัมบันผู้มีสิกขาบทไม่มีที่สุดเหล่านั้น อีกอย่างหนึ่งอธิบายว่า วุทฺธปริยนฺตสิกฺขาปทานํ - แห่งอนุปสัมบันผู้มีสิกขาบทมีที่สุดเจริญแล้ว.


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
สัมภเวสี
วันที่ 20 ก.ค. 2554

ขอเรียนถามท่านวิทยากรหรือท่านผู้รู้ทั้งหลายครับ

จากข้อความที่กล่าวถึงจำนวนสิกขาบทหลักโกฏิข้างต้น มีวิธีหรือหลักการคิด

ที่แสดงที่มาของตัวเลขอย่างไรบ้างครับ ขอความอนุเคราะห์ชี้แนะด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
วันที่ 23 ก.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น เรียน ความคิดเห็นที่ ๑ ครับ พระวินัย เป็นเรื่องที่ละเอียดมาก สิกขาบททั้งหมดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งบัญญัติด้วยพระองค์เอง ซึ่งถ้าจะนับพระบัญญัติทั้งหมดจำนวนเป็นหลายโกฏิข้อ [โกฏิหนึ่ง เท่ากับ สิบล้าน] มีมากจริงๆ เรื่องจำนวนตัวเลขคงไม่สำคัญเท่ากับประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาแล้วน้อมประพฤติปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์ทรงอนุญาต และ ละเว้นในสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม ครับ ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณผู้ใช้นามว่า "สัมภเวสี" และทุกๆ ท่านครับ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ