สิกบาขทไม่มีที่สุด - อปริยันตสิกขา
โดย chaiyut  9 ก.พ. 2554
หัวข้อหมายเลข 17857

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เล่ม ๗ ภาค ๑ - หน้าที่ 552

บทว่า อปริยนฺตสิกฺขาปทานํ - สิกขาบทไม่มีที่สุด ท่านกล่าวว่า นว โกฏิสหสฺสานิ อสีติ สตโกฏิโย ปญฺญาส สตสหสฺสานิ ฉตฺตึส จ ปุนาปเร, เอเต สํวรวินยา สมฺพุทฺเธน ปกาสิตา
เปยฺยาลมุเขน นิทฺทิทิฏฺฐา สิกฺขา วินยสํวเร. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศสังวร- วินัยเหล่านี้ไว้ เก้าพันแปดร้อยโกฏิและห้าล้าน สามสิบหกโกฏิ กับอื่นๆ อีก ทรงชี้แจงสิกขา ในสังวรวินัยด้วยหัวข้อไปยาล. ชื่อว่า อปริยนฺตานิ - ไม่มีที่สุด เพราะสิกขาบทเหล่านั้นไม่มีที่สุด ด้วยการสมาทานสิกขาบทแม้มีที่สุดไม่มีเหลือด้วยการคำนวณอย่างนี้ ด้วยความมีที่สุดที่ยังไม่เห็นเพราะเหตุลาภ ยศ ญาติ อวัยวะและชีวิต และด้วยความไม่มีกำหนดศีลที่ควรรักษาต่อไปข้างหน้า, ชื่อว่าอปริยนฺตสิกฺขาปทา - สิกขาบทไม่มีที่สุด เพราะอนุปสัมบันมีสิกขาบทไม่มีที่สุด แห่งอนุปสัมบันผู้มีสิกขาบทไม่มีที่สุดเหล่านั้น อีกอย่างหนึ่งอธิบายว่า วุทฺธปริยนฺตสิกฺขาปทานํ - แห่งอนุปสัมบันผู้มีสิกขาบทมีที่สุดเจริญแล้ว.ความคิดเห็น 1    โดย สัมภเวสี  วันที่ 20 ก.ค. 2554

ขอเรียนถามท่านวิทยากรหรือท่านผู้รู้ทั้งหลายครับ

จากข้อความที่กล่าวถึงจำนวนสิกขาบทหลักโกฏิข้างต้น มีวิธีหรือหลักการคิด ที่แสดงที่มาของตัวเลขอย่างไรบ้างครับ ขอความอนุเคราะห์ชี้แนะด้วยครับ


ความคิดเห็น 2    โดย khampan.a  วันที่ 23 ก.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เรียน ความคิดเห็นที่ ๑ ครับ

พระวินัย เป็นเรื่องที่ละเอียดมาก สิกขาบททั้งหมดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติด้วยพระองค์เอง ซึ่งถ้าจะนับพระบัญญัติทั้งหมดจำนวนเป็นหลายโกฏิข้อ [โกฏิหนึ่ง เท่ากับ สิบล้าน] มีมากจริงๆ เรื่องจำนวนตัวเลขคงไม่สำคัญเท่ากับประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาแล้วน้อมประพฤติปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์ทรงอนุญาต และ ละเว้นในสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณผู้ใช้นามว่า "สัมภเวสี" และทุกๆ ท่านครับ...


ความคิดเห็น 3    โดย chatchai.k  วันที่ 13 ธ.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ