กรรม คือ การกระทำ ได้แก่ เจตนา
 
ckitipor
วันที่  20 เม.ย. 2550
หมายเลข  3498
อ่าน  1,812

          กรรม คือ การกระทำ  ได้แก่ เจตนา (ความจงใจ ความตั้งใจ)  ที่เป็นกุศล (บุญ) หรืออกุศล (กิเลส)   เป็นเหตุให้ทำกุศล  หรือกรรม หรืออกุศลกรรมทางกาย  ทางวาจา และ  ทางใจ เมื่อได้กระทำกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมสำเร็จไปแล้ว   กุศลหรืออกุศลกรรมนั้น  จะเป็นปัจจัยให้เกิดผลตามสมควรแก่กรรมนั้นๆ    การให้ผลของกรรมนั้น   จะให้ผลได้ในชาติที่กระทำก็ได้ หรือจะให้ผลในชาติหน้าหรือชาติต่อๆ    ไปก็ได้   ไม่ใช่กรรมทุกกรรมจะให้ผลได้ทั้งหมดในชาติที่กระทำกรรม   เพราะกรรมสามารถติดตามไปให้ผลได้ตราบใดที่ยังไม่ได้ให้ผลหรือยังให้ผลไม่หมด    เนื่องจาก  กรรมจะสะสมสืบต่ออยู่ในจิตทุกๆ ขณะที่จิตเกิดดับสืบต่อกันไป
              จากหนังสือ ..กรรมคำตอบของชีวิต  โดย อัญญมณี มัลลิกะมาส


Tag  เจตนา

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chackapong
วันที่ 20 เม.ย. 2550

กรรมจะสะสมสืบต่ออยู่ในจิตทุกๆ ขณะที่จิตเกิดดับสืบต่อกันไป

การสะสมดังกล่าวที่ว่ามา มีลักษณะเป็นอย่างไร

เราจะทราบได้หรือไม่ด้วยปัญญาของปุถุชน

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 21 เม.ย. 2550

            กรรมที่กระทำแล้วย่อมสะสมอยู่ในจิต โดยความเป็นกัมมปัจจัย คือ เมื่อได้เหตุอันควรย่อมให้วิบากเกิดขึ้น  ต้องอาศัยปัญญาระดับพระพุทธองค์ จึงทราบรายละเอียด แต่ผู้ศึกษาตามย่อมรู้ได้ตามเหตุผลว่า  กรรมย่อมไม่ไร้ผล  และเมื่อมีวิบากเกิดขึ้นเพราะ มีกรรมเป็นปัจจัย

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 เม.ย. 2550

ถ้าคนที่รู้ว่าผลของทานมีจริงๆ   คนนั้นจะไม่ให้ทาน  ไม่มีเลย

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ