เหตุให้กระทำกรรม
 
ckitipor
วันที่  20 เม.ย. 2550
หมายเลข  3500
อ่าน  593

       ข้อความในพระสุตตันปิฎก อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต นิทานสูตร ว่าด้วย

อกุศลมูล  และกุศลมูล มีดังนี้

       “[๓๑๐] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เหตุเพื่อเกิดกรรม (อกุศลกรรม) ๓ ประการเป็นไฉน  

คือโลภะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เทวดา มนุษย์ หรือแม้สุคติอย่างใด

อย่างหนึ่งย่อมไม่ปรากฏ   เพราะกรรมที่เกิด  แต่โลภะ  แต่โทสะ  แต่โมหะ   โดยที่แท้

นรก กำเนิดสัตว์เดรัจฉาน ปิตติวิสัย หรือแม้ทุคติอย่างใดอย่างหนึ่ง  ย่อมปรากฏเพราะ

กรรมที่เกิด   แต่โลภะ  แต่โทสะ  แต่โมหะ  ดูกรภิกษุทั้งหลาย   เหตุเพื่อเกิดกรรม   ๓ประการนี้แล

       ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุเพื่อเกิดกรรม (กุศลกรรม) ๓ ประการนี้ ๓ ประการเป็นไฉน

คือ  อโลภะ ๑   อโทสะ ๑   อโมหะ ๑  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  นรก   กำเนิดสัตว์เดรัจฉาน

ปิตติวิสัย  หรือแม้ทุคติอย่างใดอย่างหนึ่ง  ย่อมไม่ปรากฏ   เพราะกรรมที่เกิดแต่อโลภะ

แต่อโทสะ  แต่อโมหะ  โดยที่แท้เทวดา  มนุษย์  หรือแม้สุคติอย่างใดอย่างหนึ่ง   ย่อม

ปรากฏเพราะกรรมที่เกิด  แต่อโลภะ    แต่อโทสะ    แต่อโมหะ     ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

เหตุเพื่อเกิดกรรม ๓ ประการนี้แล” (พระสูตรและอรรถกถาแปล  อังคุตตรนิกาย ปัญจกฉักนิบาต เล่ม ๓)

        พระสัมมาสัมพุทธเจ้า    ทรงแสดงเหตุ   ๖   ประการ     ที่เป็นต้นเหตุให้เกิดการ

กระทำต่างๆ   กล่าวคือ           ต้นเหตุให้กระทำความชั่ว (อกุศลกรรม)  มี  ๓ ประการ  ที่เป็นรากเหง้า 

ทำให้อกุศลเจริญงอกงาม  ได้แก่ 

         โลภะ (ความโลภ)   โทสะ (ความโกรธ)  โมหะ (ความไม่รู้)   และ         ต้นเหตุให้กระทำความดี (กุศลกรรม)   มี  ๓  ประการ    ที่เป็นรากเหง้า

ทำให้กุศลเจริญงอกงาม  ได้แก่ 

         อโลภะ (ความไม่โลภ ความเอื้อเฟื้อ)  อโทสะ (ความไม่โกรธ ความเมตตา)   อโมหะ (ความเห็นถูกในสภาวะธรรม)

จากหนังสือ ..กรรมคำตอบของชีวิต  โดย อัญญมณี มัลลิกะมาส


Tag  กรรม

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 20 เม.ย. 2550
อนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 เม.ย. 2550

ถ้าเราไม่อบรมปัญญาด้วยการฟังธรรม  และเจริญสติปัฏฐาน   เราก็จะต้องวนเวียนอยู่ในวัฏฏะอย่างนี้ตลอดไปไม่จบสิ้น

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เลยไป
วันที่ 12 มิ.ย. 2550
สังขารธรรมฝ่ายใดมีกำลังมากกว่า  จึงทำให้เกิดกรรมนั้นๆ   ใช่หรือไม่
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 12 มิ.ย. 2550
สะสมอะไรมามาก ก็ย่อมน้อมไปในสิ่งนั้นมากครับ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ