จิตดวงเก่าที่ดับไป เป็นปัจจัยให้เกิดจิตดวงใหม่ขึ้น
 
ckitipor
วันที่  20 เม.ย. 2550
หมายเลข  3499
อ่าน  849

       เมื่อเราศึกษาพระพุทธศาสนาโดยละเอียด    และเริ่มมีความรู้เรื่องของจิตมากขึ้น

ก็จะทราบว่า   จิตขณะใดเป็นเหตุ (กุศลจิต  อกุศลจิต)     จิตขณะใดเป็นจิตซึ่งรับผล 

(วิบากจิต) ของกุศลกรรม หรืออกุศลกรรมที่ได้กระทำไว้แล้ว จากที่เคยคิดกันว่ามนุษย์

มีจิตและร่างกาย   และเมื่อสิ้นชีวิตจิตดวงนี้จะดับไป  

       เมื่อศึกษาธรรมละเอียดขึ้น  จะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นว่า จิตเป็นสภาพรู้  อาการรู้ และ

เกิดดับ    อย่างรวดเร็ว    ต่อเนื่อง   เป็นกระแสไปโดยตลอด     เพราะจิตมีสภาพเป็น

อนันตรปัจจัย  ธรรมที่เป็นจิต(และเจตสิก)    เป็นปัจจัยแก่ ธรรมที่เป็นจิต(และเจตสิก)

ด้วยอำนาจของอนันตรปัจจัย  คือ       จิต (และเจตสิก) ที่เกิดก่อนๆ   เป็นปัจจัยแก่จิต (และเจตสิก) ที่เกิดหลังๆ   ด้วย

อำนาจของอนันตรปัจจัย  กล่าวคือ เมื่อจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปอย่างรวดเร็วนั้น

จิตดวงเก่าที่ดับไปนั่นเองเป็นปัจจัยให้เกิดจิตดวงใหม่ขึ้นต่อไปเรื่อยๆ  ไม่รู้จบ ต่อเมื่อ

สามารถอบรมเจริญปัญญาจนละอกุศลธรรมทั้งหมดได้แล้ว  ซึ่งหมายความว่าผู้นั้นได้

บรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยบุคคลขั้นพระอรหันต์      เมื่อนั้นกุศลธรรมก็จะหมดไปด้วยและเมื่อจุติจิตของพระอรหันต์   ซึ่งเป็นจิตดวงสุดท้ายของสังสารวัฏฎ์เกิดขึ้น   ก็ไม่มี

เหตุให้จิตดวงต่อๆ ไปเกิดขึ้นอีกเลย เพราะจุติจิตของพระอรหันต์ไม่เป็นอนันตรปัจจัย

เป็นการแสดงถึง   ความสิ้นสุดของสังสารวัฏฎ์    ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป จากหนังสือ ..กรรมคำตอบของชีวิต  โดย อัญญมณี มัลลิกะมาส


Tag  จิตดวงเก่า จิตดวงใหม่ อนันตรปัจจัย

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chackapong
วันที่ 20 เม.ย. 2550

     ด้วยอำนาจของอนันตรปัจจัย  กล่าวคือ เมื่อจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปอย่างรวด

เร็วนั้นจิตดวงเก่าที่ดับไปนั่นเอง  เป็นปัจจัยให้เกิดจิตดวงใหม่ขึ้นต่อไปเรื่อยๆ  ไม่รู้จบ 

นี้เป็นเหตุผล   ที่จะอธิบายเรื่องของ   วิบากกรรม-อนัตตา    ได้โดยสอดคล้องได้  คือ

ทุกสิ่งเป็นอนัตตา  แต่อำนาจของอนันตรปัจจัย  เป็นเพียงปัจจัยให้เกิดจิตดวงใหม่ขี้น

สิ่งที่ดับไปแล้วก็ดับไปแล้ว  เหตุใหม่ก็จะเกิดขึ้น ตั้งอยู่  แล้วก็ดับไปอีก บังคับบัญชา

ไม่ได้     ผมเข้าใจได้ใกล้เข้ามาอีกนิดไหมครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 20 เม.ย. 2550

อนุโมทนาครับ

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 เม.ย. 2550

           ถ้าเราสะสมปัญญาและกุศลบ่อย ๆ  ก็เป็นปัจจัยให้จิตที่เป็นกุศลเกิดบ่อยได้

           เช่น  การให้ทานครั้งหนึ่ง  ก็เป็นปัจจัยที่จะให้อีก  และทุกครั้งที่ให้   เราก็ได้           สละความตระหนี่ไปด้วย

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ