จะลดความกำหนัดด้วยวิธีอย่างไรบ้าง
 
piroon
piroon
วันที่  10 เม.ย. 2550
หมายเลข  3393
อ่าน  9,339

   จะลดความกำหนัดด้วยวิธีอย่างไรบ้าง  เวลาเกิดความกำหนัดหรือกามารมณ์ในเพศตรงข้าม ทั้งที่รู้ว่าไม่ดีจะมีวิธีการยับยั้งหรือลดลงได้อย่างไรบ้างครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
suchada.s
suchada.s
วันที่ 11 เม.ย. 2550

   จะพยายามบังคับยับยั้งให้ลดลงนั้น บังคับไม่ได้ ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา การที่ภาวะกำหนัด  ซึ่งเป็นโลภะอย่างหยาบเกิดขึ้นได้นั้น ก็เพราะมีเหตุปัจจัย มีการสะสมมามากจนนับไม่ได้ว่ากี่กัปป์ เกิดขึ้นจนชำนาญ เกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติ ไม่ต้องชักชวนเลย ในเมื่อกำหนัดเกิดขึ้นได้ สติก็เกิดขึ้นได้เช่นกัน มาศึกษา มาฟังพระธรรมอันประเสริฐที่พระผู้มีพระภาคฯ ทรงเพียรแสดงอนุเคราะห์สัตว์โลกถึง 45 พรรษา การฟังนี้จะเป็นปัจจัยให้ผู้ฟังเกิดความเห็นถูก เกิดโยนิโสมนสิการ คิดได้ถูกต้องตรงสภาพจริง และเป็นปัจจัยให้เกิดสติได้ ฟังแล้วฟังอีก อ่านแล้วอ่านอีก สติมีโอกาสเกิดได้ อกุศลธรรมทั้งหลายจะถูกขัดเกลาไปด้วยธรรมะฝ่ายตรงข้าม คือ กุศลธรรม ขอชื่นชม ที่ท่านเห็นว่าอกุศลธรรมเป็นสิ่งไม่ดี  คิดแสวงหาวิธีการที่ดี เพื่อขจัดยับยั้ง และเลือกที่จะมาค้นหาที่นี่.

 
  ความคิดเห็น 2  
 
study
วันที่ 11 เม.ย. 2550

   ธรรมที่เป็นข้าศึกของกามราคะก็คือ อสุภะ การพิจารณาซากศพ หรือการพิจารณาอาการ ๓๒ โดยความเป็นของปฏิกูล เมื่อพิจารณาโดยแยบคาย ย่อมบรรเทาหรือระงับได้ชั่วคราว

เชิญคลิกอ่านได้ที่ ...

อสุภนิมิตละกามฉันทะ​ [ทีฆนิกาย​ มหาวรรค]​

 
  ความคิดเห็น 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 11 เม.ย. 2550

   ให้คิดถึงความไม่งามของร่างกาย เช่น น้ำลาย เลือด อุจจาระ ขี้ตา ขี้มูก คิดถึงสิ่งเป็นปฏิกูลบ่อยๆ หรือคิดถึงความตายบ่อยๆ ว่าอีกไม่นานเราก็จะต้องตาย ควรรีบทำความดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ดีกว่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่มีสาระ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
แวะเข้ามา
วันที่ 11 เม.ย. 2550

อนุโมทนา ถ้ายังไม่เห็นโทษ  ก็ยังลดไม่ได้

 
  ความคิดเห็น 6  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 11 เม.ย. 2550

   เกิดแล้วนี่ สิ่งที่เกิดแล้วจะไปทำให้ไม่เกิดไม่ได้เพราะเกิดแล้ว มีปัจจัยให้เกิด เป็นธัมมะหรือเปล่า  ควรรู้ว่าเป็นธัมมะ   เป็นหนทางเดียวที่จะดับกิเลส วิธีอื่น ระงับชั่วคราว แม้ได้ฌาณก็ไม่สามารถดับกิเลส คือ ความยินดีพอใจนี้ได้ กิเลสที่ต้องดับก่อนคือความเห็นผิดว่าเป็นสัตว์ บุคคล ยึดว่าเป็นเรา แม้ความกำหนัด แม้จะคิดพิจารณาด้วยวิธีต่างๆ   สงบลงได้  แต่ก็ไม่ได้เป็นหนทางที่จะดับกิเลส และความยึดถือว่าเป็นเรา ต้องมั่นคงว่าทุกอย่างเป็นธัมมะครับ ลองอ่านข้อความนี้ดูนะ จะแสดงว่าควรละกิเลสอะไรก่อน และละด้วยการเจริญสติปัฏฐาน  ไม่ใช่ด้วยการคิดพิจารณาหรือฌาณครับ

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 123

เชิญคลิกอ่านที่  >>> สัตติสูตร...ผู้ปฏิบัติควรทำตัวเหมือนถูกหอก

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

 
  ความคิดเห็น 7  
 
toangsg
วันที่ 14 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ