เรียนถามเรื่อง พระอสีติมหาสาวก
 
nontacha
nontacha
วันที่  20 มี.ค. 2564
หมายเลข  33907
อ่าน  266

เรียนถามอาจารย์ วิทยากร ครับ

พระอสีติมหาสาวก มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฏก หรือไม่ และพระอสีติมหาสาวก หมายความว่าอะไร และคือ ใคร ครับ 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 20 มี.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

อสีติ หมายถึง 80 เป็นพระภิกษุสาวกผู้เลิศแต่ละด้าน 80 องค์ ดังข้อความในพระไตรปิฎก ดังนี้ ครับ

[เล่มที่ 53] พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เล่ม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หน้าที่ 560

บรรดาพระสาวก ๓ พวกนั้น พระสาวกเหล่านี้ คือท่านพระ-อัญญาโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ พระอัสสชิพระนาลกะ พระยสะ พระวิมละ พระสุพาหุ พระปุณณชิ พระควัมปติพระอุรุเวลกัสสปะ พระนทีกัสสปะ พระคยากัสสปะ พระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะ พระมหากัสสปะ พระมหากัจจายนะ พระมหา-โกฏฐิตะ พระมหากัปปินะ พระมหาจุนทะ พระอนุรุทธะ พระกังขา-เรวตะ พระอานันทะ พระนันทกะ พระภคุ พระนันทะ พระกิมพิละพระภัททิยะ พระราหุล พระสีวลี พระอุบาลี พระทัพพะ พระอุปเสนะพระขทิรวนิยเรวตะ พระปุณณมันตานีบุตร พระปุณณสุนาปรันตะพระโสณกุฏิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระราธะ พระสุภูติ พระ-องคุลิมาล พระวักกลิ พระกาฬุทายี พระมหาอุทายี พระปิลินทวัจฉะพระโสภิตะ พระกุมารกัสสปะ พระรัฏฐปาละ พระวังคีสะ พระสภิยะพระเสละ พระอุปวานะ พระเมฆิยะ พระสาคตะ พระนาคิตะ พระ-ลกุณฏกภัททิยะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระมหาปันถกะ พระจูฬ-ปันถกะ พระพากุละ พระกุณฑธานะ พระทารุจีริยะ พระยโสชะพระอชิตะ พระติสสเมตเตยยะ พระปุณณกะ พระเมตตคู พระโธตกะพระอุปสิวะ พระนันทะ พระเหมกะ พระโตเทยยะ พระกัปปะ พระ-ชตุกัณณิ พระภัทราวุธะ พระอุทยะ พระโปสาละ พระโมฆราชะพระปิงคิยะ ชื่อว่าเป็นพระอสีติมหาสาวก.

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 20 มี.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอเชิญฟังคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ 
ได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๓๒ (ครั้งที่ 1884-1949)

...ยินดีในความดีของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 มี.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Witt
วันที่ 20 มี.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ