อุเบกขาบารมี
 
oom
oom
วันที่  10 เม.ย. 2550
หมายเลข  3390
อ่าน  9,376
อุเบกขาบารมี คือ  การวางเฉยในสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้ หรือช่วยคนอื่นได้  เช่น ข้าราชการต้องมีการปรับตำแหน่งซีต่างๆ กรณีที่เราคิดว่าความสามารถเรายังไม่พอเราก็ไม่ทำ   แบบนี้เรียกว่าอุเบกขาหรือไม่ 

  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 10 เม.ย. 2550


  ควรทราบว่า อุเบกขาบารมี  คือ ขณะจิตที่วางเฉย  คือเป็นกลางในสัตว์ทั้งหลาย

ขณะนั้น  ตัตรมัชฌัตตัตตาเจตสิก  เป็นประธานในมหากุศลญาณสัมปยุตจิต  ของผู้ที่

เข้าใจธรรมะ  เข้าใจบารมี  เข้าใจหนทางในการเจริญอริยมรรค   คือ  เรื่องบารมีไม่ใช่

ทั่วไปแต่ต้องเป็นผู้มีปัญญา  อีกอย่างหนึ่ง คำว่าอุเบกขา มีหลายอย่าง อุเบกขาที่เป็น

อกุศลก็มี  อุเบกขาพรหมวิหารก็มี  อุเบกบารมีก็มี ฯ   ฉะนั้น อุเบกขาที่เป็นกุศล ในขณะ

นั้นมีการพิจารณาว่า   สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของๆ ตน  ไม่หวั่นไหวไปกับโลภะ หรือ

โทสะ  เป็นต้น

 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
study
วันที่ 10 เม.ย. 2550

   พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยาปิฎก เล่ม ๙ ภาค ๓ - หน้าที่ 579

อุเบกขาบารมี

มีความเป็นไปโดยอาการที่เป็นกลางเป็นลักษณะ.  มีเห็นความเสมอกันเป็นรส.  มีการสงบความเคียดแค้นและความเสื่อมเป็นปัจจุปัฏฐาน.   มีการพิจารณาความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนเป็นปทัฏฐาน.

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยาปิฎก เล่ม ๙ ภาค ๓- หน้าที่ 536 

 ข้อความตอนหนึ่งจาก อรรถกถาเอกราชจริยา

อุเบกขาบารมี  เพราะมีพระทัยเสมอในความผิดที่อำมาตย์โหดและพระเจ้าทัพพเสนะกระทำในอุปการะที่พวกแสวงหาประโยชน์มีอำมาตย์เป็นต้น ของพระองค์ให้เกิดขึ้น  ทรงวางเฉยในคราวที่ถึงความสุขในราชสมบัติ  ในคราวที่ถูกพระราชาข้าศึกฝังในหลุม.  สมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า :- ข้าแต่ท่านผู้เป็นจอมชน  ท่านจงบรรเทาความสุขด้วย

ความทุกข์  หรือจงอดกลั้นความทุกข์ด้วยความสุข.  สัตบุรุษ

ทั้งหลายย่อมวางเฉย  ในสุขและทุกข์ทั้งสองอย่าง เพราะเกิด

ขึ้นแล้ว.

 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 10 เม.ย. 2550


   อุเบกขาบารมี ในที่นี้หมายถึง  กุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเท่านั้น  เช่น เราอยากจะ

ช่วยคนที่ได้รับความลำบากเดือนร้อน   แต่เราช่วยเขาไม่ได้  จิตขณะนั้น ต้องไม่เป็น

อกุศล เราก็วางเฉย  พิจารณาว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตน

 

 
  ความคิดเห็น 6  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 11 เม.ย. 2550


  พระโพธิสัตว์  ย่อมเห็นสัตว์เป็นผู้น่าสงสาร จึงเป็นผู้วางเฉยในความผิดของสัตว์

ทั้งหลาย  อุเบกขาบารมี มีปัญญาเกิดร่วมด้วย   และมีความกรุณาเป็นสิ่งเกื้อกูล  คือมี

ความสงสารสัตว์ทั้งหลาย จึงวางเฉย อันประกอบด้วยปัญญา   ที่สำคัญการวางเฉยอัน

อาศัยเรือน คือ รูป เสียง......ซึ่งเป็นการวางเฉยที่เป็นอกุศล วางเฉยด้วยความไม่รู้ หรือ

ด้วยโลภะ จึงไม่ใช่การวางเฉยที่เป็นบารมี  แต่การวางเฉยที่เป็นอุเบกขาบารมีต้องมี

ปัญญานะครับ และเป็นกุศลด้วย ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

 
  ความคิดเห็น 7  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 12 เม.ย. 2550

คำถาม ข้าราชการต้องมีการปรับตำแหน่งซีต่างๆ   กรณีที่เราคิดว่าความสามารถเรายังไม่พอ เราก็ไม่ทำ  แบบนี้เรียกว่าอุเบกขาหรือไม่ ถ้าหมายความว่าเราไม่ทำการประเมิน

(เขียนผลงาน) เพื่อทำให้ตัวเองเลื่อนตำแหน่ง  เนื่องจากเห็นว่า ตนเองยังไม่เหมาะสม

กับตำแหน่งที่เลื่อน......แบบนี้เรียกว่าเป็นอุเบกขาหรือไม่  ขอแสดงความคิดเห็นนะคะ

.......ว่าขณะที่คิดอย่างนั้น  แสดงว่าเป็นคนอุเบกขาในยศตำแหน่ง   น่าจะเป็น.........

ตัตรมัชฌัตตัตตาเจตสิก...ใช่หรือไม่ใช่คะ มูลนิธิฯ หรือบ้านธัมมะ หรือท่านผู้รู้ ช่วยตอบ

ด้วยค่ะ 

 

 
  ความคิดเห็น 8  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 12 เม.ย. 2550

ถ้าหมายความว่า  เราไม่ทำการประเมิน (เขียนผลงาน)  เพื่อทำให้ตัวเองเลื่อน

ตำแหน่ง  เนื่องจากเห็นว่าตนเองยังไม่เหมาะสมกับตำแหน่งที่เลื่อน.....แบบนี้เรียกว่า

เป็นอุเบกขาหรือไม่  ขอแสดงความคิดเห็นนะคะ.......ว่าขณะที่คิดอย่างนั้น  แสดงว่า

เป็นคนอุเบกขาในยศตำแหน่ง น่าจะเป็น.......ตัตรมัชฌัตตาตาเจตสิก........ใช่หรือ

ไม่ใช่คะ มูลนิธิฯ หรือบ้านธัมมะ หรือท่านผู้รู้  ช่วยตอบด้วยค่ะ

เข้าใจคำว่า อุเบกขา ก่อนครับ   อุเบกขา เป็นความรู้สึกเฉย ซึ่งเป็นเวทนาก็ได้

อุเบกขาเวทนาเกิดกับกุศลหรืออกุศลก็ได้  อุเบกขาที่เป็นพรหมวิหาร (มีองค์ธรรมตัตร

มัชฌัตตัตตาเจตสิก) ต้องเป็นกุศลเท่านั้น   เช่น  วางเฉยเพราะเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายมี

กรรมเป็นของตน   ดังนั้น  จากตัวอย่างที่คุณกล่าวมา เป็นความมักน้อย แต่อุเบกขาที่

เป็นพรหมวิหารซึ่งมีองค์ธรรมเป็นตัตรมัชฌัตตัตตาเจตสิก  จะต้องมีสัตว์ บุคคล เป็น

อารมณ์ ไม่ใช่มีสิ่งไม่มีชีวิตเป็นอารมณ์ (ยศ)  เช่น  จะวางเฉยกับต้นไม้หรือยศก็ไม่ได้

ครับ แต่เป็นผู้มักน้อยในคุณของตัวเองได้ครับ

  ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

 

 
  ความคิดเห็น 9  
 
oom
oom
วันที่ 19 เม.ย. 2550

  ขอขอบพระคุณทุกท่านมากเลย ที่ให้ข้อคิดเห็น  ทำให้เข้าใจเรื่องของอุเบกขาบารมี

มากยิ่งขึ้น  ปกติก็ชอบอ่านหนังสือธรรมะ  และฟังเทปของอจ.สุจินต์อยู่  แต่ก็ยังไม่ค่อย

เข้าใจนัก  ต้องขออนุโมทนาบุญแก่ทุกท่านด้วยที่ให้ธรรมะเป็นทาน ทำให้เกิดปัญญา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ