สุญญสูตร ... พระสูตรสนทนาออนไลน์ วันเสาร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
 
มศพ.
วันที่  26 ก.ย. 2563
หมายเลข  33030
อ่าน  391

 

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••พระสูตร ที่จะนำมาสนทนาออนไลน์

วันเสาร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓  

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. คือ

สุญญสูตร

...จาก...

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เล่ม ๔ ภาค ๑ - หน้าที่ ๑๐๔

 

...นำสนทนาโดย...

อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

และคณะวิทยากร


พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เล่ม ๔ ภาค ๑- หน้าที่ ๑๐๔

สุญญสูตร

ว่าด้วยสิ่งที่เรียกว่าโลกว่างเปล่า

[๑๐๒] ครั้งนั้นแล ท่านพระอานนท์ ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่เรียกว่าโลกว่างเปล่าๆ ดังนี้ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ จึงเรียกว่า โลกว่างเปล่า

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า ดูกร อานนท์ เพราะว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน ฉะนั้น จึงเรียกว่า โลกว่างเปล่า อะไรเล่า ว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน

จักขุ แล ว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน

รูป ว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน

จักขุวิญญาณ ว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน

จักขุสัมผัส ว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน

สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย ว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน

โสตะ ว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน

เสียง ว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน

โสตวิญญาณ ว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน

โสตสัมผัส ว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน

สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย ว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน

ฆานะ ว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน

กลิ่น ว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน

ฆานวิญญาณ ว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน

ฆานสัมผัส ว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน

สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย ว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน

ชิวหา ว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน

รส ว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน

ชิวหาวิญญาณ ว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน

ชิวหาสัมผัส ว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน

สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย ว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน

กาย ว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน

โผฏฐัพพะ ว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน

กายวิญญาณ ว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน

กายสัมผัส ว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน

สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะ กายสัมผัสเป็นปัจจัย ว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน

ใจ ว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน

ธรรม ว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน  

มโนวิญญาณ ว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน   

มโนสัมผัส ว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน

สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย ก็ว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน    

ดูกร อานนท์ เพราะว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน ฉะนั้น จึงเรียกว่าโลกว่างเปล่า

จบ สุญญสูตรที่ ๒

อรรถกถาสุญญสูตรที่ ๒

ในสุญฺญสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.-

บทว่า อตฺตนิเยน ได้แก่ ด้วยบริขารอันเป็นสมบัติของตน. ในที่นี้ตรัสเฉพาะอนัตตลักขณะเท่านั้น ด้วยประการฉะนี้.

จบ อรรถกถาสุญญสูตรที่ ๒


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 26 ก.ย. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

© ข้อความโดยสรุป ©

สุญญสูตร  

ว่าด้วยสิ่งที่เรียกว่าโลกว่างเปล่า

ท่านพระอานนท์ ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลถามพระองค์ว่า ที่เรียกว่าโลกว่างเปล่านั้น เป็นอย่างไร พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า เพราะว่างเปล่าจากตน หรือ จากของของตน จึงเรียกว่า โลกว่างเปล่า และพระองค์ได้ทรงแสดงต่อไปว่า สภาพธรรมเหล่านี้ ว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน ได้แก่  

ตา รูป จักขุวิญญาณ จักขุสัมผัส และเวทนาที่เกิดเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย

หู เสียง โสตวิญญาณ โสตสัมผัส และเวทนาที่เกิดเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย

จมูก กลิ่น ฆานวิญญาณ ฆานสัมผัส และเวทนาที่เกิดเพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย

ลิ้น รส ชิวหาวิญญาณ ชิวหาสัมผัส และเวทนาที่เกิดเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย

กาย โผฏฐัพพะ กายวิญญาณ กายสัมผัส และเวทนาที่เกิดเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย

ใจ ธรรม มโนวิญญาณ มโนสัมผัส และเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย.

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

อนัตตาไม่ใช่คำแปล

แม้คำว่า อนัตตา

ชื่อว่าเป็นอนัตตา [วิภังค์]

จักขุสัมผัส

ไม่มี แล้วมี แล้วหามีไม่---ล้วนว่างเปล่า

อะไรเล่า ว่างเปล่าจากตน หรือจากของๆ ตน

ยึดถือขันธ์ ๕ เพราะไม่รู้ว่าขันธ์ ๕ ว่างเปล่า

ปุถุชนไม่ฟังสิ่งที่ควรรู้   

พุทธศาสนิกชนควรศึกษาควรรู้ 
   

...ยินดีในความดีของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 27 ก.ย. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 
  ความคิดเห็น 3  
 
pulit
pulit
วันที่ 29 ก.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
ธีรพันธ์
ธีรพันธ์
วันที่ 1 ต.ค. 2563

ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

 
  ความคิดเห็น 5  
 
papon
papon
วันที่ 2 ต.ค. 2563

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ