จินตสูตร ... พระสูตรสนทนาออนไลน์ วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓
 
มศพ.
วันที่  18 ต.ค. 2563
หมายเลข  33111
อ่าน  285

 

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••


พระสูตร ที่จะนำมาสนทนาออนไลน์

วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓  

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

คือ 

จินตสูตร

...จาก...

พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย  ติกนิบาต เล่มที่ ๓๔ - หน้าที่ ๗

...นำสนทนาโดย...

อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

และคณะวิทยากร


จินตสูตร

ว่าด้วยลักษณะแตกต่างระหว่างบัณฑิตกับคนพาล

[๔๔๒]  ดูกร ภิกษุทั้งหลาย นี่ลักษณะ นิมิต อปทาน (ความประพฤติ) ของคนพาล มี ๓ อย่าง  ๓ อย่างคืออะไรบ้าง? คือ คนพาลในโลกนี้ ย่อมเป็นผู้คิดชั่วโดยปกติ พูดชั่วโดยปกติ และทำการชั่วโดยปกติ ก็ถ้าคนพาลจักไม่เป็นผู้คิดชั่วโดยปกติ พูดชั่วโดยปกติ และทำการชั่วโดยปกติแล้วไซร้ คนฉลาดทั้งหลายจะพึงรู้จักเขาได้อย่างไรว่า อสัตบุรุษผู้นี้เป็นคนพาล ก็เพราะเหตุที่คนพาลย่อมเป็นผู้คิดชั่วโดยปกติ พูดชั่วโดยปกติ และทำการชั่วโดยปกตินั่นแล คนฉลาดทั้งหลายจึงรู้จักเขาได้ว่า อสัตบุรุษผู้นี้ เป็นคนพาล นี่แล ภิกษุทั้งหลาย ลักษณะ นิมิต อปทาน ๓ อย่างของคนพาล

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี่ลักษณะ นิมิต อปทาน ของบัณฑิต มี ๓ อย่าง ๓ อย่าง คืออะไรบ้าง? คือ บัณฑิตในโลกนี้ ย่อมเป็นผู้คิดดีโดยปกติ พูดดีโดยปกติ และทำการดีโดยปกติ ก็ถ้าบัณฑิตจักไม่เป็นผู้คิดดีโดยปกติ พูดดีโดยปกติ และทำการดีโดยปกติแล้วไซร้ คนฉลาดทั้งหลายจะพึงรู้จักเขาได้อย่างไรว่า สัตบุรุษผู้นี้เป็นบัณฑิต ก็เพราะเหตุที่บัณฑิตย่อมเป็นผู้คิดดีโดยปกติ พูดดีโดยปกติ และทำการดีโดยปกตินั่นแล คนฉลาดทั้งหลายจึงรู้จักเขาได้ว่า สัตบุรุษผู้นี้เป็นบัณฑิต นี่แล ภิกษุทั้งหลาย ลักษณะ นิมิต อปทาน ๓ อย่างของบัณฑิต

เพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลาย พึงศึกษาในข้อนี้อย่างนี้ว่า บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการเหล่าใด พึงทราบได้ว่าเป็นคนพาล เราทั้งหลายจักละเสียซึ่งธรรม ๓ ประการนั้น บุคคลประกอบด้วยธรรม ๓ ประการเหล่าใด พึงทราบได้ว่าเป็นบัณฑิต เราทั้งหลายจักถือเอาธรรม ๓ ประการนั้นประพฤติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล

จบจินตสูตรที่ ๓


อรรถกถาจินตสูตร

พึงทราบวินิจฉัยในจินตสูตรที่ ๓ ดังต่อไปนี้:-

บทว่า พาลลกฺขณานิ ได้แก่ ที่ชื่อว่า พาลลักษณะ (ลักษณะของคนพาล) เพราะเป็นเครื่องให้คนทั้งหลายกำหนด คือ รู้ได้ว่าผู้นี้เป็นคนพาล ลักษณะเหล่านั้นแล เป็นเหตุให้หมายรู้คนพาลนั้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า เครื่องหมายของคนพาล

บทว่า พาลาปทานานิ ได้แก่ ความประพฤติของคนพาล

บทว่า ทฺจฺจินฺติตจินฺตี ความว่า คนพาล เมื่อคิด ย่อมคิดไม่ดี ด้วยอำนาจอภิชฌา พยาบาท และมิจฉาทิฏฐิ

บทว่า ทุพฺภาสิตภาสี ความว่า คนพาลแม้เมื่อจะพูด ก็ย่อมพูดแต่คำพูดที่ไม่ดี แยกประเภทเป็นมุสาวาท เป็นต้น

บทว่า ทุกฺกฏกมฺมารี ความว่า คนพาลแม้เมื่อทำ ย่อมทำแต่สิ่งที่ไม่ดี ด้วยอำนาจปาณาติบาต เป็นต้น

บทว่า ปณฺฑิตลกฺขณานิ เป็นต้น พึงทราบตามทำนองลักษณะที่กล่าวแล้วนั่นแล

ส่วนบททั้งหลายมี บทว่า สุจินฺติตจินฺตี เป็นต้น ในพระสูตรนี้ พึงประกอบด้วยอำนาจแห่งสุจริตทั้งหลาย มี มโนสุจริต เป็นต้น

จบอรรถกถาจินตสูตรที่ ๓


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 18 ต.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ข้อความโดยสรุป

จินตสูตร 

ว่าด้วยลักษณะแตกต่างระหว่างบัณฑิตกับคนพาล

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงความแตกต่างระหว่างบัณฑิต กับ คนพาล ว่า คนพาล มักคิดชั่ว พูดชั่ว และ ทำชั่ว ส่วนบัณฑิต มักคิดดี พูดดี และทำดี

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

พาล กับ มิใช่พาล

คนพาล

บัณฑิต

เป็นคนดีกันหรือเปล่า

เป็นคนนี้ให้ดีที่สุด

ขอให้เป็นคนดีและเข้าใจธรรม

การคบบัณฑิต เป็นมงคลอุดม

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ... 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 18 ต.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 
  ความคิดเห็น 3  
 
pulit
pulit
วันที่ 20 ต.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 24 ต.ค. 2563

กราบอนุโมทนาและขอขอบคุณครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ