พาล กับ มิใช่พาล
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  22 พ.ย. 2556
หมายเลข  24054
อ่าน  1,251

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

            

        (ภาพการสนทนาธรรมที่่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์  มุมไบ อินเดีย  ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๖)

 

     เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ได้มีการสนทนาธรรมที่โรงแรม

ฮอลิเดย์ อินน์ มุมไบ ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นการสนทนาธรรมครั้งสุดท้าย ก่อนที่

จะเดินทางกลับประเทศไทย ในช่วงท้ายแห่งการสนทนาธรรม ท่านอาจารย์สุจินต์

บริหารวนเขตต์ ได้กล่าวถึง พาล กับ มิใช่พาล ตลอดจนถึง การไม่คบคนพาล

ไว้อย่างน่าพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง ให้ข้อคิดเตือนใจหลายแง่หลายมุมของชีวิต

ควรค่าแก่การศึกษาพิจารณาไตร่ตรองเป็นอย่างยิ่ง จึงขออนุญาตถอดคำบรรยาย

ในช่วงดังกล่าวทั้งหมด    เพื่อให้ผู้ศึกษาพระธรรมร่วมกัน(สหายธรรม) ได้อ่านและ

พิจารณาร่วมกัน    ดังต่อไปนี้ .-

    "พาล  มีจริง ๆ หรือเปล่า  เป็นธรรมหรือเปล่า  ที่ชื่อว่าคนพาล ก็คือคนที่มี

อกุศลธรรม มาก จนกระทั่งปรากฏความเป็นคนพาล ทางกายก็ได้ (เช่น)คนนั้น

กาย พาลมาก ชกต่อยตีรันฟันแทงก็ได้  ทางวาจาก็เป็นด้วย    เราก็เลยเรียกคน

หรือสภาพธรรมที่เกิดบ่อยๆ นั้นว่า คนพาล   แล้วพาลที่ร้ายกาจที่สุดคือความ

เห็นผิด เพราะเหตุว่าคำพูดทุกคำเป็นคำเท็จ  ไม่ใช่คำจริง  เพราะฉะนั้น

วาจาจริง  ไม่ใช่พาล ไม่ได้เบียดเบียนใครให้เดือดร้อน  แต่อนุเคราะห์ให้ได้

เข้าใจถูกเมื่อได้พิจารณาว่าถูกหรือเปล่าจริงแค่ไหน  เพราะว่าความจริงต้อง

เป็นความจริงตลอด จะเป็นเท็จไม่ได้  เพราะฉะนั้นไม่ได้เบียดเบียน  ไม่ใช่พาล 

แต่คำไม่จริงต้องเป็นพาลแน่ เพราะเหตุว่าทำให้เกิดความเข้าใจผิด    และ

สังเกตดูว่าเราพอใจที่จะคบคำผิด ความเห็นผิด ความเข้าใจผิดหรือเปล่า แทนที่

จะได้รู้ว่าบัณฑิตคือผู้มีวาจาสัจจะ และทุกคำเป็นประโยชน์เกื้อกูล   แต่การสะสม

มาอาจจะทำให้เราไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้  เพราะเรานิยมความเป็นพาล ง่าย ๆ      

แต่ว่าโทษมากเหลือเกินเพราะไม่ใช่คำจริง   ด้วยเหตุนี้  ข้อแรก คือ ไม่คบพาล 

หมายความว่า การคบคือคุ้นเคย   การคุ้นเคยบ่อย ๆ ทำให้เราพลอยเป็นไปด้วย

ค่อย ๆ ซึมไปทีละน้อย    อาหารบางอย่าง  ครั้งแรกที่เราดื่มหรือเรารับประทาน 

รู้สึกว่าทนไม่ไหว ขมขื่นบ้างอะไรบ้าง  แต่พอคุ้นเคยมาก ๆ   ชอบ   เพราะฉะนั้น

แสดงให้เห็นว่าเมื่ออาศัยความไม่รู้ว่าอะไรเป็นคุณเป็นโทษแล้วก็เสพจนคุ้น

ก็ย่อมเป็นไปตามสิ่งนั้น

     ด้วยเหตุนี้ จะเห็นได้ว่าบางคนฟังธรรม ถูก เข้าใจว่าถูกแต่ไม่ฟังต่อ เพราะเหตุ

ว่ามีเพื่อนที่ไม่ฟัง แล้วไม่ยอมละทิ้งเพื่อนที่เป็นพาลที่จะมาสู่ความเห็นถูก 

เพราะฉะนั้น (การไม่คบคนพาล) จึงได้เป็นมงคลข้อที่ ๑  ตราบใดที่คบคุ้นเคย

กับพาลมีหรือที่จะไม่เป็นอย่างนั้น  ไม่อาจหาญที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วทิ้ง

ส่วนที่ผิดทันที   เพราะเหตุว่าถ้าไม่ทิ้งทันทีโอกาสที่จะเสพคุ้นย่อมเพิ่มขึ้นแล้ว

ก็ยิ่งละลำบากมากขึ้น   

      ด้วยเหตุนี้เมื่อได้ฟังคำ ไม่ว่าจะเป็นคำใดก็ตามคำนั้นพูดถึงอะไร   จริงหรือเปล่า

ถูกหรือผิด มีประโยชน์ไหม   ก็เสพคำหรือคนนั้น    แทนที่จะไปเสพหรือคุ้นเคย

กับคนอื่นซึ่งไม่นำประโยชน์สุขมาให้   และจะเห็นได้ว่าบัณฑิตที่แท้จริงที่ประเสริฐ

ที่สุดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า     และสาวกทั้งหลายผู้ศึกษาธรรมด้วยความตรง

ด้วยความจริงใจ  ก็เป็นผู้ที่เป็นบัณฑิต   ควรแก่การคบ เพราะเหตุว่านำมาซึ่ง

ประโยชน์   เพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราที่จะดำเนินไป ไม่พ้นการคบหาสมาคม    

ต้องมีการเห็น ต้องมีการได้ยิน  ต้องมีการคิดนึก      ถ้าเรายังเป็นคนที่ไม่มั่นคง 

ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด และเกิดมาเพื่ออะไร   เราก็จะไม่เห็นโทษอย่างที่พระสัมมา

สัมพุทธเจ้าทรงแสดง    ความเจริญ ความเป็นอริยะ ก็ต้องเบื้องต้น  ข้อที่ ๑ คือ 

ไม่คบคนพาล     ถ้าใครยังไม่เข้มแข็งพอ คบไป ก็คือว่าไม่ได้คบพระสัมมาสัมพุทธ

เจ้า   แต่คบพาล       ก็จะเห็นความต่างกันจริง ๆ   แต่ว่าก็มีคนพูดอีกว่าแล้วไงล่ะ

บอกให้เมตตาทั่วไปหมด    ไม่เว้น      ที่จริงแล้ว เมตตาไม่ใช่การคบ   เมตตาคือ

ความหวังดี เกื้อกูลพร้อมที่จะทำประโยชน์โดยไม่เลือก     เพราะฉะนั้นใครจะเป็น

อย่างไร มีความคิดเห็นอย่างไรกระทำทุจริตแค่ไหนระดับไหน   ใจของเรา

ไม่ขุ่นข้อง   แต่ถ้าใจเราขุ่นข้อง ขณะนั้นก็เป็นพาลอีกเหมือนกัน  เรานั่น

แหละที่เป็นพาล    เพราะฉะนั้นเมื่อมีความหวังดี ก็ช่วยอนุเคราะห์  เพราะฉะนั้นมี

ข้อความต่อไปอีก  คือ  ธรรมทั้งหมด ไม่ใช่เพียงคำเดียวแล้วก็จบ   แต่มีข้อความ

ต่อไปอีกว่า เมื่อคบก็เพียงเพื่ออนุเคราะห์    แสดงว่าไม่ได้เห็นตามไปด้วยเลย 

แต่ว่าคบ ไม่ใช่หมายความว่าเราไปคุ้นเคยกับความเห็นนั้น ๆ     แต่รู้ว่าเขาไม่

สามารถพ้นจากความเห็นผิดหรือโทษต่าง ๆ ได้    ถ้าไม่มีการอนุเคราะห์  

เพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่ทน อดทน  วิริยะ ทั้งหมดเกิดพร้อมกันในขณะที่กุศลจิต

เกิดที่จะกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์มีความเป็นมิตรมีความหวังดีพร้อมที่จะเกื้อกูล  

      เราจะไม่พูดธรรมกับคนที่ไม่สนใจธรรมหรือคนที่ไม่ฟังธรรม  เพราะว่าคำจริง

หรือคำดีก็เป็นคำที่ไม่ดีสำหรับคนที่ไม่เข้าใจเจตนา  แต่ว่าถ้าใครพร้อมที่จะฟังเรา

ก็เกื้อกูลแล้วก็เป็นคำจริง   มิตรแท้ต้องให้สิ่งที่จริง  ไม่ใช่ให้ของปลอม   เพราะว่า

ของปลอมเยอะแยะเลย เพชรนิลจินดาหยก ปลอมทั้งนั้น มีเยอะด้วย  กับเพชร

(เป็นต้น) จริง  แม้จะเล็กน้อยสักเท่าไหร  ค่าอยู่ตรงไหน     ก็จะเห็นได้ว่าระหว่าง

คำไม่จริงทั้งหมดกับคำจริง    คำจริงแม้เพียงคำเดียวสองคำก็ยังมีประโยชน์มากกว่า

คำไม่จริงทั้งหมด    นี้คือ ไม่คบคนพาล แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเมตตาต่อคน

พาล    เพียงแต่ว่าไม่คบ"

...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...            


Tag  พาล

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เข้าใจ
เข้าใจ
วันที่ 22 พ.ย. 2556

       ขอบพระคุณ และกราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
thassanee
วันที่ 22 พ.ย. 2556

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 22 พ.ย. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

"...ไม่คบคนพาล แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเมตตาต่อคนพาล    

เพียงแต่ว่า ไม่คบ..."

และ

"...ธรรมทั้งหมด ไม่ใช่เพียงคำเดียวแล้วก็จบ

แต่มีข้อความต่อไปอีกว่า เมื่อคบก็เพียงเพื่ออนุเคราะห์  

 แสดงว่าไม่ได้เห็นตามไปด้วยเลย 

แต่ว่าคบ ไม่ใช่หมายความว่าเราไปคุ้นเคยกับความเห็นนั้น ๆ    

 แต่รู้ว่า เขาไม่สามารถพ้นจากความเห็นผิดหรือโทษต่าง ๆ ได้ ถ้าไม่มีการอนุเคราะห์..."  

.........

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณและขออนุโมทนา ในกุศลวิริยะของคุณคำปั่น อักษรวิลัย เป็นอย่างยิ่ง

สำหรับข้อความที่ท่านอาจารย์ได้มีเมตตาแสดงไว้ดีแล้วนั้น

เพื่อประโยชน์ คือ การเตือนตน ให้พ้นจากอกุศลธรรม ความเห็นผิด เข้าใจผิด

เพื่ออนุเคราะห์ผู้อื่น และ เพื่อรักษาตน ให้พ้นจากภัย

ตามกำลังของปัญญา และ ศรัทธา ที่แต่ละบุคคลสะสมมา ทั่วกัน

และ ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่าน ครับ

 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 22 พ.ย. 2556

อนุโมทนาท่านอาจารย์สุจินต์   บริหารวนเขตต์  

และ  ขออนุโมทนาในกุศลจิตทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 22 พ.ย. 2556

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาอาจารย์คำปั่นที่นำธรรมะดี ๆ มาเตือนใจครับ

และขออนุโมทนาทุก ๆ ท่านด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
paderm
paderm
วันที่ 22 พ.ย. 2556

เมื่ออาศัยความไม่รู้ว่าอะไรเป็นคุณเป็นโทษแล้วก็เสพจนคุ้น

ก็ย่อมเป็นไปตามสิ่งนั้น

คนพาล บัณฑิต ก็คือ สภาพธรรมที่มีจริงในขณะนี้

ที่มีแต่ธรรม ไม่ใช่เรา ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 22 พ.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
เซจาน้อย
วันที่ 22 พ.ย. 2556

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ที่เคารพยิ่ง

"ไม่คบคนพาล แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเมตตาต่อคนพาล    เพียงแต่ว่าไม่คบ"

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาอาจารย์คำปั่นที่นำธรรมะดี ๆ มาเตือนใจครับ

และขออนุโมทนาทุก ๆ ท่านด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Jans
Jans
วันที่ 22 พ.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
peem
วันที่ 22 พ.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 23 พ.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
bsomsuda
วันที่ 23 พ.ย. 2556

 

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของ อ.คำปั่น และทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
rrebs10576
วันที่ 24 พ.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
napachant
napachant
วันที่ 27 พ.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 29 พ.ย. 2556

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
nong
วันที่ 29 พ.ย. 2556

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 23 ก.พ. 2557

...ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของ อ.คำปั่น อย่างยิ่งค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
Olive-wanna
วันที่ 23 ก.พ. 2557

                       รสใดจะประเสริฐ์เท่ารสของพระธรรมไม่มี ขออนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ

 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
ประสาน
วันที่ 23 มี.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
swanjariya
วันที่ 27 ก.ค. 2560

กราบเท้าอนุโมทนาขอบพระคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่งค่ะ

กราบอนุโมทนาขอบพระคุณท่านอาจารย์คำปั่น อักษรวิลัยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
ประสาน
วันที่ 3 ม.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ