เข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริง
 
Bom
วันที่  28 มี.ค. 2550
หมายเลข  3215
อ่าน  770
เข้าใจสภาพธรรม ตามความเป็นจริง หมายความว่าอย่างไรคับ

Tag  เข้าใจสภาพธรรม

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 29 มี.ค. 2550

คำว่า สภาวธรรม หรือ สภาพธรรม     เป็นชื่อของปรมัตถธรรม ๔ ได้แก่ จิต เจตสิก รูป

นิพพานซึ่งจะกล่าวโดยนัยของ ขันธ์ ธาตุ อายตนะ อินทรีย์  สัจจะ เป็นต้น จะกล่าวนัย

ไหนก็ได้  ผู้ที่เข้าใจความจริง คือ รู้ตามเป็นจริง  ตั้งแต่ขั้นศึกษา  และค่อยๆ รู้จนถึงขั้น

ประจักษ์แจ้งด้วย   ปัญญาตามลำดับขั้น

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 29 มี.ค. 2550

ขอเชิญคลิกอ่านข้อความโดยตรงจากพระไตรปิฎกที่นี่ครับ

ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ [สัมโพธสูตร]  

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 29 มี.ค. 2550

เข้าใจสภาพธรรม ตามความเป็นจริง หมายความว่าอย่างไรครับ

แสดงว่าต้องมีเข้าใจสภาพธัมมะที่ไม่เป็นตามความเป็นจริง  เข้าใจอย่างไรหละที่

ไม่เป็นจริง  ขณะนี้เห็น  มีสิ่งที่เห็น  แล้วเห็นเป็นอะไรครับ   ก็เป็นสัตว์บุคคล  แต่ตาม

ความเป็นจริงแสดงว่าเป็นธัมมะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตน  ดังนั้น  เห็นด้วยการยึดถือว่ามี

สัตว์บุคคลตัวตนจริงๆ จึงชื่อว่าไม่เห็นธัมมะตามความเป็นจริง

      อย่างไรชื่อว่าเห็นธัมมะตามความเป็นจริง   ขณะที่เห็นมีสิ่งที่เห็น   จากการศึกษา

นั้น  จะต้องเห็นเป็นสีก่อน   จิตต่อมาจึงคิดนึกในสิ่งที่เห็น(สี)ว่าเป็นคนนั้นคนนี้ สิ่งนั้น

สิ่งนี้ครับ  ดังนั้น     ถ้าปัญญาเห็นเป็นเพียงสี  และรู้ว่าเป็นธัมมะไม่ใช่เรา  นี่จึงเรียกว่า

เห็นตามความเป็นจริง นี่ยกตัวอย่างเพียงทางทวาร ตา ครับ

การเห็นธัมมะตามความเป็นจริงก็มีหลายระดับ   ตามระดับของปัญญาครับ  ดังนั้น

คำว่าเห็น จึงเป็นชื่อของปัญญาครับ

ขันติ  เมตตา

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เซจาน้อย
วันที่ 8 ก.พ. 2554

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ