แมลง แมง ฯลฯ สามารถเจริญกุศลจนเป็นมนุษย์ได้หรือเปล่าครับ
 
ธีรวังโส
วันที่  28 มี.ค. 2550
หมายเลข  3212
อ่าน  2,449

ก่อนอื่นต้องกราบขออภัยหากหัวข้อนี้อาจเป็นคำถามที่ไม่ควรถาม   แต่เนื่องจากมีความสงสัย  จากที่เคยสนทนาธรรมกับพระภิกษุแถวบ้านตอนเป็นเด็ก

1. ท่านบอกว่ามดแต่ละตัวไม่ได้มีจิตวิญญาณเดียว     แต่เกิดจากการที่จิตแตกสลายจาก 1 ดวง  มาเป็นมดหลายๆ ตัว  เป็นไปได้หรือไม่ครับ

2. เคยดูหนังเรื่องพระพุทธเจ้า โลกไม่ลืม พระทิเบตกลับชาติมาเกิดจากเดิมมีเพียงองค์เดียว  กลับชาติมาเกิดเป็นเด็กหลายคน เป็นไปได้หรือเปล่าครับ

3. แมลง ฯลฯ สามารถเจริญกุศลจนชาติต่อมาๆ ๆ ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้หรือเปล่าครับ

4. สัตว์เล็กขนาดไหนขึ้นไปจึงเรียกว่า ชีวิต

ขออนุโมทนาล่วงหน้าครับ


Tag  สัตว์สามารถเจริญกุศลจนเป็นมนุษย์ได้หรือไม่
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 28 มี.ค. 2550

๑. ไม่ถูกครับ  หนึ่งตัวคือหนึ่งชีวิต แต่หนึ่งชีวิตมีวิญญาณ(จิต) เกิดดับจำนวนมาก๒.  ไม่ถูกครับ คนหนึ่งเมื่อกลับชาติมาเกิดต้องเป็นคนเดียว ไม่ใช่หลายคนพร้อมกัน๓. สัตว์เดรัจฉาน มีโอกาสเกิดกุศลได้บ้าง  แต่น้อยมาก (ยกเว้นพระโพธิสัตว์)   แต่   การเกิดเป็นมนุษย์ เพราะกุศลที่เคยทำไว้ในชาติก่อนๆ ที่เคยเป็นมนุษย์ก็ได้๔. สัตว์ที่เกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัย เรียกว่า มีชีวิต จะเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนก็ตาม

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
PUM
วันที่ 28 มี.ค. 2550

ขอเสริม   ข้อ 3. นิดนึงครับ........บางคนอาจจะทำบุญกุศลไว้มาก    แต่ก่อนตายหวน

ระลึกถึงอกุศลเพียงเล็กน้อย  ที่เคยกระทำไว้ในอดีต     อาจทำให้ต้องไปเกิดเป็นสัตว์

เดรัจฉาน     แต่เนื่องจากอกุศลที่ทำไว้น้อยก็จะเป็น สัตว์เดรัจฉานที่มีอายุสั้น  เพราะ

อุปถัมพกกรรมฝ่ายอกุศลมีน้อย   หรืออาจจะมีกุศลกรรมเข้ามาตัดรอน      ทำให้สิ้น

ชีวิต  แล้วไปเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้นตามกำลังของกุศลกรรมที่สะสมไว้ได้

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 28 มี.ค. 2550

1. ท่านบอกว่ามดแต่ละตัวไม่ได้มีจิตวิญญาณเดียว  แต่เกิดจากการที่จิตแตกสลายจาก

1 ดวง  มาเป็นมดหลายๆ ตัว  เป็นไปได้หรือไม่ครับ?

      จิตพระพุทธเจ้า   กับ   จิตของพระเทวทัต    จิตเดียวกันหรือเปล่า (ในกรณีของ

มนุษย์)     ส่วนสัตว์ก็มีจิต สัตว์แต่ละตัวก็คนละจิต มดแต่ละตัวก็แต่ละจิต    แต่ในมด

ตัวหนึ่งหรือคนๆ คนหนึ่ง     ก็ไม่ได้มีจิตเดียว แต่มีจิตเกิดดับสืบต่อกัน เช่น มีจิตที่เห็น

และมีจิตที่ได้ยินสืบต่อ เป็นต้น

2. เคยดูหนังเรื่องพระพุทธเจ้า โลกไม่ลืม  พระทิเบตกลับชาติมาเกิดจากเดิม    มีเพียงองค์เดียว  กลับชาติมาเกิด เป็นเด็กหลายคน เป็นไปได้หรือเปล่าครับ

เมื่อเป็นเรื่องของการสืบต่อไปในภพหน้าที่เรียกว่าเกิดใหม่   ขออุปมาในเรื่องกอง

ไฟในข้อนี้ กองไฟหนึ่ง เกิดแล้วก็ส่องสว่างจนมีปัจจัยให้ดับ    ถามว่าเพราะการดับของ

กองไฟจะทำให้กองไฟบริเวณอื่นเกิดไหม  หรือว่า เพราะกองไฟกองนั้นเองที่ดับ(แต่ยัง

มีเชื้อ) เ้มื่อจะไฟติดก็ติดที่กองไฟกองเดิมนั่นแหละ   เพราะอาศัยกองไฟเดิมที่มีเชื้ออยู่

เป็นปัจจัย ฉันใด      แม้การตายของบุคคลหนึ่ง     จะเป็นปัจจัยให้คนอื่นๆ เกิดหรือว่า

เพราะอาศัยบุคคลเดิมนั่นแหละ   ที่ยังมีเชื้อคือกิเลส  เป็นปัจจัยให้เป็นบุคคลใหม่เพียง

คนเดียว(กองไฟเดิม)เท่านั้น    ถ้าในชาติเดียวกันก็ได้ครับ ด้วยฤทธิ์ จากคนเดียวเป็น

หลายคนครับ

3. แมลง ฯลฯ    สามารถเจริญกุศลจนชาติต่อมาๆ ๆ    ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้หรือเปล่า

ครับ

กุศลเกิดได้   แต่เราต้องเข้าใจว่า   ไม่ใชว่าพอเป็นแมลงแล้ว   ซึ่งชาตินั้นอาจจะ

ไม่เกิดกุศลเลย      แต่ก็สามารถเกิดเป็นมนุษย์ได้เพราะเราก็ไม่ได้เกิดเป็นแมลงอย่าง

เดียว   เกิดเป็นมนุษย์ก็มี   สังสารวัฏยาวนาน    ดังนั้น   กุศลจากชาติอื่นเป็นปัจจัยให้

เกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นกุศลที่ทำในชาติที่เป็นแมลง      ตราบใดที่ยัง

ไม่ดับกิเลสก็เกิดมาเป็นแทบทุกอย่างแล้วครับ   แต่การเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากครับ

ดังข้อความในพระไตรปิฎก

   ขอเชิญคลิกอ่านข้อความโดยตรงจากพระไตรปิฎกที่นี่ครับ

สัตว์ที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีประมาณน้อย [นขสิขาสูตร] 4. สัตว์เล็กขนาดไหนขึ้นไปจึงเรียกว่า ชีวิต

สัตว์ใดก็ตามที่มีจิต เจตสิก รูปที่เกิดจากกรรม   หรือบางประเภท     มีรูปอย่าง

เดียว  แต่เกิดจากกรรม (ต้นไม้ มีรูปอย่างเดียวแต่เกิอจาก อุตุ จึงไม่มีชีวิต)    หรือ มีแต่

นามธรรม  แต่เกิดจากกรรม

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ธีรวังโส
วันที่ 29 มี.ค. 2550

สาธุ อนุโมทนา  มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา   คุณPUM   และคุณแล้ว

เจอกัน  ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 9 เม.ย. 2550

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ