สัมปทาสูตร ... วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓
 
มศพ.
วันที่  13 ม.ค. 2563
หมายเลข  31448
อ่าน  545

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••

... สนทนาธรรมที่ ...

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.)

พระสูตร ที่จะนำมาสนทนาที่มูลนิธิฯ

วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓

คือ

สัมปทาสูตร

...จาก...

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓ - หน้าที่ ๒๗๑

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓ - หน้าที่ ๒๗๑

สัมปทาสูตร

(ว่าด้วยความเสื่อม ๕ และสมบัติ ๕)

[๑๓๐] ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ความเสื่อม ๕ ประการนี้ ๕ ประการ เป็นไฉนคือ ความเสื่อมญาติ ๑ ความเสื่อมโภคะ ๑ ความเสื่อมเพราะโรค ๑ ความเสื่อมศีล ๑ ความเสื่อมทิฏฐิ ๑

ดูกร ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย เมื่อตายไปแล้ว ย่อมไม่เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะเหตุแห่งความเสื่อมญาติ เพราะเหตุแห่งความเสื่อมโภคะ หรือเพราะเหตุแห่งความเสื่อมเพราะโรค (แต่ว่า) สัตว์ทั้งหลาย เมื่อตายไปแล้ว ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะเหตุแห่งความเสื่อมศีล หรือเพราะเหตุแห่งความเสื่อมทิฏฐิ ดูกร ภิกษุทั้งหลายความเสื่อม ๕ ประการนี้แล

ดูกร ภิกษุทั้งหลาย สมบัติ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเป็นไฉน คือ สมบัติ คือ ญาติ ๑ สมบัติคือโภคะ ๑ สมบัติคือความไม่มีโรค ๑ สมบัติคือศีล ๑ สมบัติคือทิฏฐิ ๑ ดูกร ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย เมื่อตายไปแล้ว ย่อมไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะเหตุแห่งสมบัติคือญาติ เพราะเหตุแห่งสมบัติคือโภคะ หรือเพราะเหตุแห่งสมบัติคือความไม่มีโรค (แต่ว่า) สัตว์ทั้งหลาย เมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะเหตุแห่งสมบัติคือศีล หรือเพราะเหตุแห่งสมบัติคือทิฏฐิ ดูกร ภิกษุทั้งหลาย สมบัติ ๕ ประการนี้แล

จบ สัมปทาสูตรที่ ๑๐


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 13 ม.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ข้อความโดยสรุป

สัมปทาสูตร 

(ว่าด้วยความเสื่อม ๕ และสมบัติ ๕)

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดง ความเสื่อม ๕ ประการ คือ ความเสื่อมญาติ ความเสื่อมโภคะ ความเสื่อมเพราะโรค ความเสื่อมเพราะล่วงศีล  ความเสื่อมเพราะทิฏฐิ (ความเห็นผิด มิจฉาทิฏฐิ) สัตว์โลก เมื่อตายแล้ว ไม่ได้ไปเกิดในอบายภูมิ เพราะความเสื่อมญาติ ความเสื่อมโภคะ และความเสื่อมเพราะโรค แต่ไปเกิดในอบายภูมิ เพราะความเสื่อมเพราะล่วงศีล หรือ เพราะความเสื่อมเพราะทิฏฐิ (ความเห็นผิด มิจฉาทิฏฐิ) 

และทรงแสดงความถึงสมบัติ (ความถึงพร้อม) ๕ ประการ คือ ความถึงพร้อมด้วยญาติ ความถึงพร้อมด้วยโภคะ  ความถึงพร้อมด้วยความไม่มีโรค ความถึงพร้อมด้วยศีล และความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (ความเห็นถูก สัมมาทิฏฐิ) สัตว์ทั้งหลาย เมื่อตายไป ไม่ได้ไปเกิดในสุคติภูมิ เพราะความถึงพร้อมด้วยด้วยญาติ ความถึงพร้อมด้วยโภคะ และความถึงพร้อมด้วยความไม่มีโรค แต่ไปเกิดในสุคตภูมิ เพราะความถึงพร้อมด้วยศีล หรือความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (ความเห็นถูก สัมมาทิฏฐิ)   

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ ครับ

เพราะไม่ได้ฟังธรรม ย่อมเสื่อมรอบ

ความเสื่อมทิฏฐิ คืออะไรครับ ขอคำอธิบายและยกตัวอย่างทีครับ

ความเสื่อมและความเจริญของปัญญาเหตุผลของการล่วงศีล

สัมมาทิฏฐิ

มิจฉาทิฏฐิ 

มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดจากความเป็นจริงของธรรม 

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
papon
papon
วันที่ 14 ม.ค. 2563

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 17 ม.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
Nataya
วันที่ 18 ม.ค. 2563

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 31 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ