มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดจากความเป็นจริงของธรรม
 
chatchai.k
วันที่  22 ส.ค. 2557
หมายเลข  25369
อ่าน  8,805

คำถามนี้สืบเนื่องมาจากกระทู้... การล่วงศีล ๕ และ อกุศลกรรมบถ ๑๐ นำไปสู่อบายภูมิ มิจฉาทิฏฐิ เป็นหนึ่งในอกุศลกรรมบถ ๑๐

     ขอเรียนถามว่า สำหรับผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิ แต่ไม่ได้นำความเห็นผิดไปเผยแพร่ต่อ หรือ นำไปเผยแพร่โดยเข้าใจว่าเป็นความเห็นถูก ทั้งสองกรณีนี้จะนำไปสู่อบายภูมิไหมครับ

ก่อนอื่นขอท่านวิทยากรกรุณาช่วยอธิบายความหมายของ มิจฉาทิฏฐิ

   ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 22 ส.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

       
      มิจฉาทิฏฐิ เป็นสภาพธรรมที่มีจริง  ที่เป็นอกุศลธรรม ที่เป็นความเห็นผิด  เห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง  เช่น เห็นผิดว่ากรรมไม่มี ผลของกรรมไม่มี  เห็นผิดว่ามีสัตว์บุคคล เห็นผิดว่าเป็นสุข เห็นผิดว่าเที่ยง เป็นต้น  รวมความว่าความเห็นผิดเป็นการเห็นที่คลาดเคลื่อนตามความเป็นจริงในเรื่องของสภาพธรรม ครับ

       ความเห็นผิด เป็นสภาพธรรมที่มีจริง  แต่เป็นสภาพธรรมที่เป็นอกุศลธรรม  เป็นสิ่งที่ไม่ดี  ความเห็นผิด  หรือ มิจฉาทิฏฐิ  พระพุทธองค์แสดงไว้ว่ามีโทษมาก อันตรายเพราะความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ)  เมื่อเกิดขึ้นย่อมทำให้คิดผิด (มิจฉาสังกัปปะ) คือ คิดติดข้องในสิ่งต่าง ๆ (กามวิตก)  คิดเบียดเบียนผู้อื่น (วิหิงสาวิตก) คิดปองร้ายผู้อื่น (พยาบาทวิตก) เมื่อคิดผิด ก็ทำให้มีวาจาที่ผิด (มิจฉาวาจา) คือ  พูดเท็จ พูดหยาบ พูดส่อเสียดและพูดเพ้อเจ้อ และเพราะเห็นผิด การกระทำทางกายก็ผิด (มิจฉากัมมันตะ) คือฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ เป็นต้น  และทำให้มีอาชีพที่ผิด (มิจฉาอาชีวะ) มีความเพียรที่ผิดที่เป็นไปในอกุศล (มิจฉาวายามะ) มีความระลึกผิด  มีความตั้งมั่นผิด  และทำให้สิ่งต่าง ๆและอกุศลธรรมประการต่าง ๆ เจริญขึ้น เพราะมีความเห็นผิดครับ

     ซึ่งความเห็นผิดที่เกิดขึ้นในจิตใจ  แต่ไม่ได้เผยแพร่ แสดงออกมาทางกาย วาจาก็ไม่ถึงกับจะต้องไปอบายภูมิ  เพราะไม่มีกำลังที่จะก้าวล่วงออกมาทางกาย วาจา  ครับ

       การฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงย่อมเป็นไปเพื่อความเข้าใจถูก เห็นถูกทั้งสิ้น  แม้แต่ในเรื่องของอกุศล คือความเห็นผิด พระองค์ก็ทรงแสดงเพื่อให้ผู้ฟังได้เข้าใจและเห็นโทษตามความเป็นจริงว่า  ตราบใดก็ตามที่ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคล ความเห็นผิดก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้และสามารถมีกำลังถึงขั้นที่เป็นความเห็นผิดที่ดิ่ง ดังกล่าวมาแล้วได้  เพราะฉะนั้นเป็นเครื่องเตือนสำหรับผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่อย่างแท้จริง  เพื่อให้เป็นผู้ไม่ประมาทในการฟังพระธรรม  ศึกษาพระธรรม  ไม่ประมาทในกุศลแม้เล็กน้อย  พร้อมทั้งไม่ประมาทในอกุศลแม้เล็กน้อยด้วยเช่นเดียวกัน    

       ดังนั้น ควรอย่างยิ่งที่จะฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจตามความเป็นจริง ซึ่งเป็นทางเดียวที่จะทำให้ละกิเลสทั้งหลาย มีความเห็นผิด เป็นต้น ได้ในที่สุด ครับ.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 22 ส.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     เป็นความจริงที่ว่า  บุคคลผู้ที่ยังไม่ได้รู้แจ้งอริยสัจจธรรม  บรรลุถึงความเป็นพระอริยบุคคลขั้นพระโสดาบัน โอกาสที่จะมีความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ) ก็ย่อมสามารถที่จะเกิดขึ้นได้    แล้วแต่ว่าจะมีมากหรือมีน้อย ความเห็นผิดนี้อันตรายมาก  เป็นเหตุนำมาซึ่งกุศลธรรมอย่างมากมาย เพราะเหตุว่าเมื่อมีความเห็นผิดแล้ว  อะไร ๆ ก็ผิดตามไปด้วย  กล่าวคือความประพฤติทั้งทางกาย  ทางวาจา และทางใจ ก็ผิดไปด้วยตามความเห็นที่ผิดนั่นเอง  ผลที่ตามมาคือ เป็นผู้มีอบายเป็นที่ไปในเบื้องหน้า จึงเป็นเรื่องที่น่ากลัว และจะประมาทไม่ได้เลยจริงๆ

     ขณะที่ฟังพระธรรม  เป็นการสะสมความเข้าใจถูก  เริ่มที่จะมีความเห็นถูกจนกว่าจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น ๆ  โดยที่ต้องอาศัยกาลเวลาอันยาวนานในการอบรมเจริญปัญญาอย่างแท้จริง การที่ค่อย ๆ เข้าใจธรรมเพิ่มขึ้นๆ นั้นดีกว่าที่จะไม่มีหนทางเลย  ถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ขณะที่เรายังวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏฏ์นั้น  การที่เราไม่มีหนทาง  ก็เหมือนกับการที่เราตกไปในเหวลึกที่ไม่มีทางขึ้นและมืดสนิท  เมื่อเราตกไปในเหวลึกแล้ว เราไม่ควรที่จะอยู่เฉยๆ โดยไม่ทำอะไรเลย แต่ควรอย่างยิ่งที่เราจะค่อยๆ ไต่ขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อย  ซึ่งก็เหมือนกับการที่เราเข้าใจธรรมเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจากการฟัง การศึกษาในชีวิตประจำวันนั่นเอง  จึงเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาอย่างยิ่ง  ประการที่สำคัญ เราไม่สามารถที่จะทราบได้เลยว่า โอกาสที่เราจะเข้าใจธรรมในภพนี้ชาตินี้จะเหลืออีกเท่าใด  เพราะฉะนั้นแล้ว เวลาที่เหลืออยู่นี้จึงเป็นเวลาที่มีค่าที่สุดในการที่จะให้ตนเองมีความเข้าใจธรรมเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นหนทางเดียวที่จะเป็นไปเพื่อการดับกิเลส  มีความเห็นผิด  เป็นต้นได้ในที่สุด  เพราะขณะที่เข้าใจ  ปัญญาเกิดก็คุ้มครองไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดแล้ว  และในขณะนั้นอกุศลก็เกิดไม่ได้ด้วยครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 22 ส.ค. 2557

ความเห็นผิด คือ เห็นผิดจากสภาพธรรม ที่ไม่ใช่สัตว์ บุคคลว่าเป็นสัตว์ บุคคล ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
peem
วันที่ 22 ส.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 22 ส.ค. 2557

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 23 ส.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
papon
papon
วันที่ 4 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ประสาน
วันที่ 13 ส.ค. 2559

สาธุๆๆอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
เจียมจิต
เจียมจิต
วันที่ 22 ธ.ค. 2560

ขออนุโมทนาค่ะ

กราบขอบคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ประสาน
วันที่ 2 มี.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ