ณ สำนักปฏิบัติธรรม
 
Pure.
วันที่  22 ส.ค. 2557
หมายเลข  25370
อ่าน  721

-ตามที่สืบทราบมา แต่ละสำนักปฏิบัติธรรม เขาจะมีกฎเกณฑ์ หลักการในการปฏิบัติของแต่ละที่ไม่เหมือนกัน พร้อมทั้งมีอาจารย์สอนกรรมฐาน กล่าวคือสติปัฏฐาน ๔ ญาณ ๑๖  ผู้ที่ผ่านญาณ ๑๖ เขาว่าเป็นพระโสดาบัน จริงหรือไม่?

-ในญาณที่๑๓ ว่า โคตรภูญาณ คือทางเปลี่ยนผ่านจากปุถุชนเป็นอริยะชนแท้จริงหรือ?

-เราไปเที่ยวศึกษาดูและสอบถามอาจารย์สอนวิปัสสนา ท่านก็ชี้ให้ดูว่าคนนั้น คนนี้ ก็ผ่านญาณ ๑๖ ขอคำวินิจฉัยครับ?

ขอบคุณครับอาจารย์


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 22 ส.ค. 2557

★ ตามที่สืบทราบมา แต่ละสำนักปฏิบัติธรรม เขาจะมีกฎเกณฑ์ หลักการในการปฏิบัติของแต่ละที่ไม่เหมือนกัน  พร้อมทั้งมีอาจารย์สอนกรรมฐาน  กล่าวคือ  สติปัฏฐาน ๔ ญาณ ๑๖    ผู้ที่ผ่านญาณ ๑๖  เขาว่าเป็นพระโสดาบัน จริงหรือไม่ ?

» ไม่มีใครจะพยากรณ์ว่าใครบรรลุ ได้ญาณอะไร นอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้น

★ ในญาณที่ ๑๓ ว่า โคตรภูญาณ  คือ  ทางเปลี่ยนผ่านจากปุถุชนเป็นอริยะชนแท้จริงหรือ ?

» ใช่ครับ 

★ เราไปเที่ยวศึกษาดู และสอบถามอาจารย์สอนวิปัสสนา  ท่านก็ชี้ให้ดูว่าคนนั้น คนนี้ก็ผ่านญาณ ๑๖ ขอคำวินิจฉัย ครับ ?

» พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่มีญาณหยั่งรู้เรื่องนี้ ขออนุโมทนา ครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 22 ส.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   ปัญญาจะเจริญขึ้นตามลำดับจนถึงความสมบูรณ์พร้อม (ถึงความเป็นพระอริยบุคคล ข้ามพ้นจากความเป็นปุถุชนได้)  ก็ต้องมาจากการค่อยๆ สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย ไม่ใช่การไปทำอะไรด้วยความไม่รู้ตามสำนักต่างๆ ด้วยความต้องการ ด้วยความเห็นผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงของธรรม    เพราะนั้นไม่ใช่หนทางที่จะทำให้ถึงความเจริญขึ้นของปัญญาเลย นำคำว่าวิปัสสนาญาณมาใช้ แต่ไม่ใช่เลย แม้แต่น้อย ครับ

   คำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

   "พระพุทธศาสนา  เป็นคำสอนของ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงแสดงธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้เพื่อให้บุคคลอื่นได้เข้าใจถูกต้องตรงตามความเป็นจริง เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงตรัสรู้ หมายความว่า ควรรู้ หรือ เข้าใจตั้งแต่ต้นว่า พระพุทธศาสนาเป็นคำสอนของใคร ? ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า   ทรงสอนเรื่องอะไร ? ทรงสอนเรื่องความจริง หรือ สัจจธรรม ที่สามารถรู้ตาม   จนถึงประจักษ์แจ้งความจริงและดับความไม่รู้ ดับกิเลสได้  ตามลำดับขั้นของปัญญา    เพราะฉะนั้น   พระพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องของปัญญา ทั้งหมด

   คำสอนในพระพุทธศาสนา ทั้งหมด ไม่ได้มีคำแนะนำให้ทำ แต่เป็นเรื่องของบุคคลผู้ศึกษานั้นเอง ที่ควรเข้าใจตั้งแต่ต้นว่า ตนเองได้รู้จักพระพุทธศาสนาแล้วหรือยังว่า คำสอนของพระพุทธเจ้า ทรงสอนให้ เข้าใจสัจจธรรม ไม่ใช่สอนให้ทำโดยที่ไม่เข้าใจอะไรเลย ทรงสอนให้เข้าใจว่า ขณะนี้มีสภาพธรรมที่กำลัง   ปรากฏซึ่งตั้งแต่เกิดจนตายก็เกิดดับสืบต่อตลอดเวลาไม่ขาดสาย  แต่ไม่เคยรู้จักสภาพธรรมนั้นๆ  ตามความเป็นจริง  ว่าสภาพธรรมที่กำลังปรากฏนั้น คืออะไร และมีการยึดถือสภาพธรรมเหล่านั้นว่าเป็น ตัวตน  ซึ่งหากจะเข้าใจจริงๆ ว่าขณะไหนเป็นเรา เป็นตัวตน   ก็คือ  เมื่อได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระองค์ เมื่อได้ฟังแล้วเกิดความเข้าใจ  ก็จะทราบตามความเป็นจริง ว่าไม่มีสิ่งที่เคยยึดถือว่า เป็นตัวตน เป็นเรา เป็นสัตว์ บุคคล    มีแต่สภาพธรรมที่เกิดดับสืบต่อ ตามเหตุตามปัจจัย ซึ่งหมายถึงสภาพธรรมที่มีจริงๆ แต่ละขณะเท่านั้น"

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 22 ส.ค. 2557

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
Pure.
วันที่ 23 ส.ค. 2557

ขอบคุณอาจารย์ และขออนุโมทนาบุญ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ