การล่วงศีล 5 และ อกุศลกรรมบถ 10 นำไปสู่อบายภูมิ
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่  21 ส.ค. 2557
หมายเลข  25361
อ่าน  2,270

ส่วนมากมักรู้จักศีล ๕ เป็นอย่างดี แต่จะประพฤติปฏิบ้ติได้เพียงใดเป็นอีกเรื่องหนึ่ง สำหรับอกุศลกรรมบถ ๑๐ อาจยังไม่เป็นที่คุ้นหูหรือรู้จักกันมากนัก ขอเรียนถามดังนี้

๑. อกุศลกรรมบถ ๑๐ ทำไมจึงไม่มีข้อ การดื่มสุราและสิ่งเสพติด

๒. อกุศลกรรมบถ ๑๐ ครอบคลุมกว้างกว่าศีล ๕ ใช่ไหมครับ

๓. มีอกุศลกรรมอื่นๆ ที่ไม่รวมใน  ศีล ๕ และ อกุศลกรรมบถ ๑๐ หรือไม่

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่ม ๓ ภาค ๒ - หน้าที่ 258

[๓๕๙]  อกุศลกรรมบถ ๑๐

๑. ปาณาติบาต

๒. อทินนาทาน

๓. กาเมสุมิจฉาจาร  

๔. มุสาวาท

๕. ปิสุณาวาจา  

๖. ผรุสาวาจา

๗. สัมผัปปลาปะ  

๘. อภิชฌา

๙. พยาบาท  

๑๐. มิจฉาทิฏฐิ

 

คำถามนี้สืบเนื่องมาจากกระทู้... 

โอกาสเกิดในอบายภูมิสูง การกลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีประมาณน้อย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 21 ส.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

๑. อกุศลกรรมบถ ๑๐ ทำไมจึงไม่มีข้อ การดื่มสุราและสิ่งเสพติด

» เพราะ แสดงถึง การดื่มสุราเป็นทา ดังนี้งเสื่อมด้วย ใน สิงคาลกสูตร ไม่จัดเป็นกรรมบถ ครับ

ดังข้อความในมังคลัตถทีปนี

มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๓ - หน้าที่ 182

ไม่จัดสุราเมรยมัชชปานะเข้าในอกุศลกรรมบถ

[๑๗๑]  เหมือนอย่างว่า  สุราปานะ  (การดื่มสุรา) พระผู้มีพระภาคไม่ทรงถือเอาในคำนี้ว่า กรรมกิเลส ในสิคาลสูตรนั้นฉันใดแม้ในมงคลข้อว่า  อารตี วิรตี ปาปา นี้ บัณฑิตไม่ควรถือเอาสุราปานะนั้น 

ในบทว่า ปาปา นี้ ฉันนั้น เหตุในเพราะการไม่ทรงจัดสุราปานะนั้นเข้าในสิคาลสูตรนั้น มีนัยดังที่พระฎีกาจารย์กล่าวไว้ในฎีกาสิคาลสูตรนั้นแล.

ก็อาจารย์ผู้รจนาคัมภีร์ฎีกากล่าวอย่างนี้ ว่า "สุราปานะ อันอุบาสกทั้งหลายพึงเว้นขาด  โดยความเป็นเวร ๕ ก็จริง ถึงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเว้นสุราปานะนั้นเสีย ตรัสหมายเอาอกุศลธรรมมีปาณาติบาตเป็นต้นเท่านั้น ว่า'กรรมกิเลส ๔' เพราะทรงประสงค์จะตรัสข้างหน้า โดยความที่สุราปานะนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมโภคะ" แล้วกล่าวอีกว่า "อาจารย์อีกพวกหนึ่งกล่าวว่า และเพราะความที่สุราปานะนั้นไม่เป็นกรรมบถแผนกหนึ่ง' ดังนี้.อาจารย์บางพวกกล่าวว่า 'แม้การดื่มสุรา มาแล้วโดยความเป็นกรรมบถแผนกหนึ่ง เพราะพระบาลีว่า 'ภิกษุทั้งหลาย การดื่มสุราอันบุคคลส้องเสพแล้ว อบรมแล้ว   ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นกรรมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรก ดังนี้เป็นต้น.

"จริงอย่างนั้น การดื่มสุรานั้นเป็นทุจริต เพียงในความเป็นทางสำหรับยังสัตว์ให้ไปสู่ทุคติ. 'ตามมติของเกจิอาจารย์เหล่านั้น กรรมบถพึงเป็น ๑๑ อย่าง เพราะเหตุนั้น บัณฑิตพึงเห็นการผนวกสุราปานะเข้าในกรรมบถทั้งหลายที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วนั่นแหละด้วยสามารถความเป็นอุปการและเป็นสภาคกัน เพราะเหตุนั้น คำว่า วิสุ อกมฺมปถภาวโต  จ  ดังนี้นั่น  เป็นคำทีอปราจารย์กล่าวดีแล้ว"  ก็ในมงคลข้อว่า  อารตี  วิรตี  ปาปา นี้ แม้การดื่มสุรา จะเป็นบาปก็จริง ถึงกระนั้นพระผู้มีพระภาคประสงค์จะตรัสกรรมกิเลสนอกจากการดื่มสุรานั้นโดยความเป็นบาปแล้ว ตรัสการดื่มสุรานั้นโดยความเป็นมัชชปานะไว้ข้างหน้า

 

๒. อกุศลกรรมบถ ๑๐ ครอบคลุมกว้างกว่าศีล ๕ ใช่ไหมครับ

» ถูกต้องครับ เพราะ รวมถึงทางใจด้วย ส่วน ศีล ห้า เพียงทางกายและวาจาเท่านั้น

๓. มีอกุศลกรรมอื่นๆ ที่ไม่รวมใน  ศีล ๕ และ อกุศลกรรมบถ ๑๐ หรือไม่

» ไม่มีครับ ถ้ามุ่งหมายถึง บาปกรรมที่ให้ผลไปอบายภูมิ ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 21 ส.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

@ การดื่มสุรา เป็นหนทางแห่งความเสื่อม สามารถก่อให้เกิดโรคภัยต่างๆ รวมถึงทำให้เสียทรัพย์ด้วย แทนที่จะนำทรัพย์ไปทำประโยชน์อย่างอื่น แต่ก็มาเสียกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ผู้ที่หวังความเจริญในชีวิตไม่ควรทำ การดื่มสุราผิดศีล และมีโทษ ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้ว่า 

"ดูกร ภิกษุทั้งหลาย การดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัย อันบุคคลเสพแล้ว เจริญแล้ว  กระทำไห้มากแล้ว ย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรก ในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ในเปรตวิสัย    วิบากแห่งการดื่มสุราและเมรัยอย่างเบาที่สุด ย่อมยังความเป็นบ้าให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์"

@ อกุศลกรรมบถ ๑๐ แสดงถึงความเป็นไปของการกระทำอกุศลกรรม ได้แก่

ทางกาย ๓ ได้แก่

ปาณาติบาต การฆ่าสัตว์มีชีวิต ๑  

อทินนาทาน  การถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้ ๑

กาเมสุมิจฉาจาร การประพฤติผิดในกาม ๑ 

ทางวาจาก็มี ๔ คือ

มุสาวาท พูดสิ่งที่ไม่จริง ๑

ผรุสวาจา พูดคำหยาบ ๑  

ปิสุณาวาจา พูดคำส่อเสียด ๑

สัมผัปปลาปวาจา  คือพูดคำเพ้อเจ้อ คำที่ไม่มีประโยชน์ ๑ 

นี่เป็นวจีกรรม ๔ ซึ่งหักราญ ตัดประโยชน์ของผู้อื่น

มโนกรรม ๓ คือ

อภิชฌา การเพ่งเล็งอยากได้ของของคนอื่นมาเป็นของของตน ๑

พยาปาท  การเบียดเบียนประทุษร้ายผู้อื่น ๑

มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดจากความเป็นจริงของธรรม ๑

ที่น่าพิจารณา สิ่งที่ควรเว้น ไม่ได้มีเพียง เว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการลักทรัพย์ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม เว้นจากการพูดเท็จ เว้นจากการดื่มสรุา เท่านั้น แต่ก็ควรที่จะได้เว้นจากสิ่งที่ไม่ดีประการอื่นๆ ด้วย เพราะสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นอกุศลนั้น  เป็นโทษโดยส่วนเดียว 

@ กุศลกรรมบถทั้ง ๑๐ ประการ มีการฆ่าสัตว์  ลักทรัพย์  เป็นต้น  เป็นเหตุให้ไปเกิดในบายภูมิ มีนรก เป็นต้น เท่านั้น ไม่ใช่สุคติภูมิ   เพราะการจะไปเกิดในสุคติภูมิ ซึ่งเป็นภพภูมิที่ดี กล่าวคือมนุษย์ภูมิและสวรรค์ ต้องเป็นผลของกุศลกรรมฝ่ายเดียว การกระทำอกุศลกรรมบถ ซึ่งเป็นความประพฤติเป็นไปของคนที่ไม่ดี มีกิเลสที่สะสมมาจนมีกำลัง มีโลภะ โทสะ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นเรื่องที่จะประมาทไม่ได้เลยทีเดียว เพราะกิเลสที่มีมาก มีกำลังก็เนื่องมาจากการสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยนี้เอง  ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 ส.ค. 2557

อกุศลกรรมบถ มี ๑๐ กาย ๓ วาจา ๔ ใจ ๓ ละอกุศลกรรมบถได้ต้องมีปัญญา ศึกษาธรรม เพราะปัญญาจะทำหน้าที่ละอกุศลทั้งหมด ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 22 ส.ค. 2557

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
papon
papon
วันที่ 22 ส.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
peem
วันที่ 22 ก.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 16 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ