รู้เย็นร้อน อ่อน แข็ง
 
rungroj_cmu
วันที่  20 มี.ค. 2550
หมายเลข  3133
อ่าน  1,597

อยากทราบว่า  ทำไมจึงต้อง รู้เย็น  ร้อน  อ่อน  แข็ง

Tag  ตึง ประโยชน์ รู้เย็น ร้อน อ่อน แข็ง ไหว
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 20 มี.ค. 2550


  อยากทราบว่า  ทำไมจึงต้องรู้  เย็น  ร้อน  อ่อน  แข็ง ?

  ปัญหาข้อนี้ คิดได้ 2 ประเด็น เพราะ  1. จำเป็นอย่างไร  ที่จะต้องรู้  เย็น ร้อน อ่อน แข็ง  2. เลือกที่จะ  รู้เย็น  ร้อน  อ่อน  แข็ง  ข้อ1 จำเป็นอย่างไร  ที่จะต้องรู้  เย็น ร้อน อ่อน แข็ง

  พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธัมมะ   ธัมมะอะไร  ก็คือ   สิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวัน  เช่น  เย็น ร้อน..แข็ง เป็นสิ่งที่มีจริง   แล้วตรัสรู้อย่างไร  คือ รู้ว่าเย็น  ร้อน..แข็งเป็นธัมมะ  ไม่ใช่เรา แต่เราสำคัญแข็งที่  กาย ว่าเป็น  แขนบ้าง  มือ  หรือ  เป็นโต๊ะ สำคัญว่า   มีสัตว์บุคคล  ตัวตน อะไรรู้  ปัญญารู้  รู้โดยการคิดเหรอ  ไม่ใช่  รู้ด้วยการประจักษ์  โดยเริ่มจากการฟังเรื่อง  เย็น..แข็ง  ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันนี่แหละว่า ไม่ใช่เรา ดังนั้น จำเป็นอย่างไร  ที่จะต้องรู้เย็น..แข็ง  จำเป็น  เพราะไม่เช่นนั้น  ก็จะยึด  เย็น..แข็ง ว่าเป็นเรา แต่ถ้ารู้  แข็ง (ด้วยปัญญา) ว่า เป็นธัมมะ  ก็สามารถดับกิเลส  เป็นพระอริยบุคคลได้ เพราะรู้ว่า  เป็นธัมมะ  ไม่ใช่เรา รู้ในสิ่งที่มีจริง  นั่นเอง เช่น เย็น..แข็ง

  ข้อ 2. เลือกที่จะรู้ เย็น ร้อน อ่อน แข็ง

  การที่จะรู้  เย็น..แข็ง  คำว่า  รู้  ในที่นี้  เป็นชื่อของปัญญา  (ขั้นสติปัฏฐาน) ธัมมะทั้งหลายเป็นอนัตตา  ดังนั้น  แม้ สติ (สติปัฏฐาน)  ก็เป็นอนัตตาด้วย  ไม่สามารถที่จะไปเลือกรู้สภาพธัมมะใดก่อนได้เลย แล้วแต่สติ  เมื่อเข้าใจความเป็นอนัตตา ตั้งแต่ต้นก็สามารถอบรมสติปัฏฐาน  ได้ถูกต้องครับ

อนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
panee.r
วันที่ 21 มี.ค. 2550

สำหรับผู้ที่สนใจ  ศึกษาพระธรรม ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้  คือสิ่งที่มีจริง  ซึ่งจากการศึกษาเราทราบว่า   สภาพ เย็น ร้อน อ่อน แข็ง ตึง ไหว  เป็น รูปธรรมชนิดหนึ่ง ที่มีจริง และรู้ได้ทางกาย ดังนั้นถ้าไม่รู้  เย็น ร้อน ..........ซึ่งเป็นรูปหยาบ สามารถรู้ได้ง่ายกว่า  สภาพธรรมประเภทอื่น  เช่น สุขุมรูป ฯลฯ  แล้วควรจะ  "รู้"  สภาพธรรมอะไร ?

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 21 มี.ค. 2550

อะไรรู้ เย็น ร้อน  อ่อน แข็ง ไม่ใช่เราที่ รู้   แต่เป็นนามธรรม  ที่รู้  เย็น ร้อน  อ่อน  แข็ง  ซึ่งเป็นรูป  และเป็นการรู้สภาพธรรมะ  ทางกาย  ธาตุรู้  หรือนามธรรม  ที่รู้นั้นคือ กายวิญญาณจิต ซึ่งสามารถรู้รูป  ที่เป็นมหาภูตรูปได้ 3 รูป คือ   ธาตุดิน (ปฐวีธาตุ) เป็นรูปที่  แข็งหรืออ่อน   ธาตุไฟ (เตโชธาตุ)  เป็นรูป   ที่ร้อนหรือเย็น   นอกจากนั้น   นามธรรมที่รู้รูป  ทางกาย  ยังสามารถรู้รูป  ที่เป็นธาตุลม (วาโยธาตุ) คือ  รูปตึง  หรือไหว

  มหาภูตรูปมี 4 คือ  ปฐวีธาตุ (ธาตุดิน)  อาโปธาตุ (ธาตุน้ำ) 
เตโชธาตุ (ธาตุไฟ) และวาโยธาตุ (ธาตุลม)  อาโปธาตุ (ธาตุน้ำ)  ไม่สามารถรู้ได้ทางกาย  (กายวิญญาณ)

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 มี.ค. 2550
ทั่วโลก  ที่รบกันฆ่าฟันกัน  ก็เพราะแย่งธาตุดิน  ธาตุอ่อน  ธาตุแข็ง  ก็เพราะอวิชชาความไม่รู้  จึงทำให้เรายึด  ธาตุอ่อน  ธาตุแข็งว่าเป็นเรา  เป็นของๆ   เรา
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pirmsombat
วันที่ 21 มี.ค. 2550

  รู้ เย็น ร้อน อ่อน แข็ง  เย็น ร้อน อ่อน แข็ง ตีง ไหว  เป็น  ปรมัตถธรรม  ที่ปรากฎทางกาย  ซึ่งต้องอบรมเจริญปัญญา  เพื่อให้รู้ว่า ไม่ใช่สี่งหนึ่งสี่งใด  ไม่ใช่เรา  ธรรมดา เย็น ร้อน  อ่อน แข็ง ตึง  ไหว  กระทบกายปสาท  ปรากฎทางกายทวาร   เกิดแล้วดับทันที   แล้วคิดนึกก็จะตามมาทันที   ทำให้รู้ว่าเป็นสี่งหนึ่งสี่งใดหรือเป็นเรา  คือ  รู้ว่าเป็นบัญญัติและบัญญัติปิดบังปรมัตถ์   ทำให้ยึดถือว่าเป็นตัวตน  เป็นสัตว์ บุคคล   เมื่อสติเกิด  ระลึกลักษณะของสภาพธรรมคือ  เย็น ร้อน อ่อนแข็ง ตึงไหว เนืองๆ บ่อยๆ    ปัญญาจะค่อยๆ   เพี่มขึ้น  รู้ว่า  ขณะใดเป็นปรมัตถ์   ขณะใดเป็นบัญญัติ  แยกโลกออกเป็นแต่ละทวาร   จึงจะรู้ปรมัตถ์ได้  อบรมเจริญสติปัฎฐาน  ไปเรื่อยๆ   จนปัญญาค่อยๆ   เพี่มขึ้นๆ  ดังนั้น เย็น ร้อน อ่อน แข็ง ตึง ไหว เป็นอารมณ์ของสติปัฎฐาน  ที่จะต้องอบรม ไปเรื่อย ๆ   จนบรรลุมรรคผล นะครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
medulla
วันที่ 21 มี.ค. 2550
ขออนุโมทนาค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ