ความ​สิ้น​ และไม่สิ้นไปแห่งอาสวะ​ ​[นาวาสูตร]​
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  31 ต.ค. 2562
หมายเลข  31267
อ่าน  120

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เล่ม ๓ - หน้าที่ 350

๙.  นาวาสูตร

ว่าด้วยความสิ้น  และไม่สิ้นไปแห่งอาสวะ

[๒๖๐]   กรุงสาวัตถี. ฯลฯ   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เราตถาคตกล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย   ของภิกษุผู้รู้อยู่  เ ห็นอยู่   ไม่กล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ของภิกษุผู้ไม่รู้อยู่   ไม่เห็นอยู่ 

ภิกษุทั้งหลายเมื่อรู้   เมื่อเห็นอะไร   จึงมีความสิ้นอาสวะ ?    เมื่อบุคคลรู้รูปอย่างนี้  การเกิดขึ้นแห่งรูปอย่างนี้   ความดับสูญไปแห่งรูปอย่างนี้    เวทนาอย่างนี้...    สัญญาอย่างนี้...    สังขารอย่างนี้...    วิญญาณอย่างนี้    ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณอย่างนี้    ความดับสูญไปแห่งวิญญาณอย่างนี้ ฯลฯ................

.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อภิกษุประกอบเนืองๆ ซึ่งภาวนานุโยคอยู่  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน   ถึงแม้จะไม่เกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่า  ไฉนหนอ    จิตของเราจะพึงพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นก็จริงแล  แต่จิตของเธอก็จะพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่น.  ข้อนั้นเพราะเหตุไร  ?      ข้อนั้นพึงกล่าวได้ว่าเพราะได้อบรมแล้ว.    ถามว่า เพราะได้อบรมอะไร ?  แก้ว่า เพราะได้อบรม สติ-ปัฏฐาน ๔  สัมมัปปธาน ๔  อิทธิบาท  ๔  อินทรีย์  ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗(และ)มรรคมีองค์ ๘ [๒๖๒]   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   รอยนิ้วมือ   หรือรอยหัวแม่มือของช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้  ย่อมปรากฏ ด้ามมีดให้เห็น  แด่ว่าช่างไม้  หรือลูกมือของช่างไม้นั้นหารู้ไม่ว่า  วันนี้ด้ามมีดของเราสึกไปเท่านี้  วานนี้สึกไปเท่านี้ วานซืนนี้สึกไปเท่านี้    มีความรู้แต่เพียงว่า ด้ามมีดนั้นสึกๆ แม้ฉันใด      ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุประกอบเนืองๆ  ซึ่งภาวนานุโยคอยู่  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ถึงแม้จะไม่มีความรู้อย่างนี้ว่าวันนี้    อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นไปเท่านี้  วานนี้สิ้นไปเท่านี้วานซืนนี้สิ้นไปเท่านี้  ก็จริง  แต่เธอก็รู้ว่าสิ้นไปแล้วๆ .  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรือเดินสมุทร  ที่เขาผูกด้วยเชือกผูกคือหวาย  แช่อยู่ในน้ำ ๖  เดือนในฤดูหนาวลากขึ้นบก   เชือกคือหวาย   ที่ถูกลมและแดดพัดเผา   ถูกเมฆฝนตกชะรด  ก็จะเปื่อยผุไป  โดยไม่ยากฉันใด    ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุประกอบเนืองๆ  ซึ่งภาวนานุโยคอยู่  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  สัญโญชน์ก็จะเสื่อมสิ้นไปโดยไม่ยากเลย.

 

จบ  นาวาสูตรที่  


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ