ฆราวาสคับแคบ​ ​[ทีฆนิกาย​ ​สีลขันธวรรค]​
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  10 พ.ย. 2562
หมายเลข  31290
อ่าน  182

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 309 ..........คฤหบดี  บุตรคฤหบดี   ย่อมฟังธรรมนั้น  ครั้นฟังแล้วได้ศรัทธาในพระตถาคต  เมื่อได้ศรัทธาแล้ว  ย่อมเห็นตระหนักว่า  ฆราวาสคับแคบ   เป็นทางมาแห่งธุลี  บรรพชาเป็นทางปลอดโปร่ง  การที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์บริสุทธิ์โดยส่วนเดียว  ดุจสังข์ขัดไม่ใช่ทำได้ง่าย  อย่ากระนั้นเลย  เราพึงปลงผมและหนวด  นุ่งห่มผ้ากาสาว-พัสตร์   ออกบวชเป็นบรรพชิต ... .....บทว่า    สมฺพาโธ    ฆราวาโส    ความว่า    แม้ถ้าว่าผัวเมียอยู่ในเรือน   ๖๐  ศอก หรือแม้ในที่ระหว่างร้อยโยชน์แม้อย่างนั้น  การครองเรือนก็คับแคบอยู่นั้นเอง   เพราะอรรถว่า   เขาเหล่านั้นมีกังวลห่วงใย. บทว่า  รชาปโถ  ในมหาอรรถกถาแก้ว่า   ที่เป็นที่ตั้งขึ้นแห่งธุลีมีราคะเป็นต้น .  บางท่านกล่าวว่า  อาคมปโถ  ทางเป็นที่มา  ดังนี้ก็มี. ชื่อว่า  อพฺโภกาโส  ด้วยอรรถว่า   เป็นเหมือนกลางแจ้ง   เพราะอรรถว่า  ไม่ติดขัด. จริงอยู่   บรรพชิตแม้อยู่ในที่ปกปิดมีเรือนยอดปราสาทแก้วและเทพวิมานเป็นต้น  ซึ่งมีประตูหน้าต่างปิดมิดชิด  ก็ไม่เกี่ยวไม่ต้อง   ไม่พัวพัน...     อีกอย่างหนึ่ง   ฆราวาสชื่อว่าคับแคบ   เพราะไม่มีโอกาสทำกุศล   ชื่อว่าเป็นทางมาแห่งธุลี  เพราะเป็นที่ประชุมแห่งธุลีคือกิเกส ดุจกองหยากเยื่อที่ไม่ได้รักษา    เป็นที่รวมแห่งธุลีฉะนั้น.    บรรพชาเป็นทางปลอดโปร่งเพราะมีโอกาสทำกุศลตามสบาย...


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ