การได้ความเป็นมนุษย์ แสนยาก (พระสูตรเรื่องเต่าตาบอด)
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  23 พ.ย. 2562
หมายเลข  31322
อ่าน  259

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่ม ๕ ภาค ๒ - หน้า๔๗๖-๔๗๘

๘.  ทุติยฉิคคฬสูตร  

ว่าด้วยการได้ความเป็นมนุษย์ แสนยาก

[๑๗๔๔]  พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนมหาปฐพีนี้ มีน้ำเป็นอันเดียวกัน  บุรุษโยนแอกซึ่งมีช่องเดียวลงไปในมหาปฐพีนั้น  ลมทิศบูรพาพัดเอาแอกนั้นไปทางทิศประจิม ลมทิศประจิมพัดเอาไปทางทิศบูรพา ลมทิศอุดร  พัดเอาไปทางทิศทักษิณ ลมทิศทักษิณพัดเอาไปทางทิศอุดร เต่าตาบอดมีอยู่ในมหาปฐพีนั้น  ต่อล่วงร้อยปี ๆ  มันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่ง ๆ เธอทั้งหลาย  จะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน เต่าตาบอดนั้น ต่อล่วงร้อยปีๆ มันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่ง ๆ  จะสอดคอให้เข้าไปในแอกซึ่งมีช่องเดียวโน้น ได้บ้างหรือหนอ?  

ภิกษุทั้งหลาย  กราบทูลว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ข้อที่เต่าตาบอด  ต่อล่วง ร้อยปี ๆ มันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่ง ๆ จะสอดคอเข้าไปในแอกซึ่งมีช่องเดียวโน้นเป็นของยาก.

พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสว่า  ฉันนั้น ภิกษุทั้งหลาย  การได้ความเป็นมนุษย์  เป็นของยาก,
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติในโลก เป็นของยาก,  ธรรมวินัยที่  พระตถาคตประกาศแล้วจะรุ่งเรืองใน โลก  ก็เป็นของยาก,  ความเป็นมนุษย์นี้  เขาได้แล้ว  พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติแล้วในโลก  และธรรมวินัยที่ตถาคตประะกาศแล้ว  ก็รุ่งเรืองอยู่ในโลก  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอทั้งหลาย พึงกระทำความเพียร  เพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์  นี้ทุกขสมุทัย  นี้ทุกขนิโรธ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบทุติยฉิคคฬสูตรที่  ๘         ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 23 พ.ย. 2562

  ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
tong9999
tong9999
วันที่ 24 พ.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Nataya
วันที่ 29 พ.ย. 2562

   

     กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
teep703
teep703
วันที่ 30 พ.ย. 2562

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ