การได้ความเป็นมนุษย์ แสนยาก (พระสูตรเรื่องเต่าตาบอด)
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  23 พ.ย. 2562
หมายเลข  31322
อ่าน  345

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่ม ๕ ภาค ๒ - หน้า๔๗๖-๔๗๘

๘.  ทุติยฉิคคฬสูตร  

ว่าด้วยการได้ความเป็นมนุษย์ แสนยาก

[๑๗๔๔]  พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนมหาปฐพีนี้ มีน้ำเป็นอันเดียวกัน  บุรุษโยนแอกซึ่งมีช่องเดียวลงไปในมหาปฐพีนั้น  ลมทิศบูรพาพัดเอาแอกนั้นไปทางทิศประจิม ลมทิศประจิมพัดเอาไปทางทิศบูรพา ลมทิศอุดร  พัดเอาไปทางทิศทักษิณ ลมทิศทักษิณพัดเอาไปทางทิศอุดร เต่าตาบอดมีอยู่ในมหาปฐพีนั้น  ต่อล่วงร้อยปีๆ   มันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งๆ เธอทั้งหลาย  จะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน เต่าตาบอดนั้น ต่อล่วงร้อยปีๆ มันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งๆ   จะสอดคอให้เข้าไปในแอกซึ่งมีช่องเดียวโน้น ได้บ้างหรือหนอ?  

ภิกษุทั้งหลาย  กราบทูลว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ข้อที่เต่าตาบอด  ต่อล่วง ร้อยปีๆ มันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งๆ จะสอดคอเข้าไปในแอกซึ่งมีช่องเดียวโน้นเป็นของยาก.

พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสว่า  ฉันนั้น ภิกษุทั้งหลาย  การได้ความเป็นมนุษย์  เป็นของยาก,
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติในโลก เป็นของยาก,  ธรรมวินัยที่  พระตถาคตประกาศแล้วจะรุ่งเรืองใน โลก  ก็เป็นของยาก,  ความเป็นมนุษย์นี้  เขาได้แล้ว  พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติแล้วในโลก  และธรรมวินัยที่ตถาคตประะกาศแล้ว  ก็รุ่งเรืองอยู่ในโลก  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอทั้งหลาย พึงกระทำความเพียร  เพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์  นี้ทุกขสมุทัย  นี้ทุกขนิโรธ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบทุติยฉิคคฬสูตรที่  ๘  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 23 พ.ย. 2562

  ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
tong9999
tong9999
วันที่ 24 พ.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Nataya
วันที่ 29 พ.ย. 2562

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
teep703
teep703
วันที่ 30 พ.ย. 2562

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ