องค์แห่งวาจาสุภาษิต[วาจาสูตร]​
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  25 ต.ค. 2562
หมายเลข  31253
อ่าน  173

 พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓ - หน้าที่ 439

       ๘. วาจาสูตร ว่าด้วยองค์แห่งวาจาสุภาษิต ๕ ประการ [๑๙๘]   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย      วาจาประกอบด้วยองค์  ๕  ประการเป็นวาจาสุภาษิต  ไม่เป็นทุพภาษิต   และเป็นวาจาไม่มีโทษ  วิญญูชนไม่ติเตียนองค์  ๕  ประการเป็นไฉน ? คือวาจานั้นย่อมเป็นวาจาที่กล่าวถูกกาล  ๑  เป็นวาจาที่กล่าวเป็นสัจ  ๑  เป็นวาจาที่กล่าวอ่อนหวาน  ๑  เป็นวาจาที่กล่าวประกอบด้วยประโยชน์  ๑  เป็นวาจาที่กล่าวด้วยเมตตาจิต ๑  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   วาจาประกอบด้วยองค์ ๕  ประการนี้แล    เป็นวาจาสุภาษิต   ไม่เป็นทุพภาษิต   และเป็นวาจาไม่มีโทษ  วิญญูชนไม่ติเตียน.      จบวาจาสูตรที่  ๘   ----------------

อรรถกถาไม่มีขยายความเลย   ขอขยายตามที่เข้าใจ คือ    ข้อแรก  เป็นคำพูดถูกกาละเทสะ  คือรู้เวาลาที่เหมาะสม ข้อ ๒  เป็นคำพูดที่จริงไม่เท็จ   ข้อ ๓      เป็นคำพูดที่ไม่หยาบคลาย  น่าฟัง   อ่อนโยน   ข้อ ๔   เป็นคำพูดที่มีสาระ   มีประโยชน์    ไม่เพ้อเจ้อ   ข้อ ๕  เป็นคำพูดที่ออกจากจิต   ที่ประกอบด้วยเมตตา   ไม่พูดด้วยความโกรธ     อนึ่งผู้ที่ไม่หลงลืมสติ   เห็นโทษของวาจาทุพภาษิต   เห็นคุณของวาจาสุภาษิต    ย่อมเป็นผู้ระมัดระวังในคำพูดที่จะไม่กล่าวคำพูดที่ไม่ดี   ย่อมเป็นผู้มีวาจาสุภาษิตเสมอ     


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ