ปัญญินทรีย์​ [ธรรมสังคณี]​
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  10 ต.ค. 2562
หมายเลข  31224
อ่าน  125

    พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 358
         
         [๓๑]  ปัญญินทรีย์   มีในสมัยนั้น   เป็นไฉน  ?

         ปัญญา   กิริยาที่รู้ชัด    ความวิจัย    ความเลือกสรร   ความวิจัยธรรม

ความกำหนดหมาย  ความเข้าไปกำหนด   ความเข้าไปกำหนดเฉพาะ  ภาวะที่รู้

ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รู้ละเอียด  ความรู้แจ่มแจ้ง  ความค้นคิด  ความใคร่ครวญ

ปัญญาเหมือนแผ่นดิน  ปัญญาเครื่องทำลายกิเลส  ปัญญาเครื่องนำทาง  ความ

เห็นแจ้ง ความรู้ชัด  ปัญญาเหมือนปฏัก ปัญญา อินทรีย์คือปัญญา ปัญญาพละ

ปัญญาเหมือนศัสตรา ปัญญาเหมือนปราสาท  ความสว่าง คือ ปัญญา แสงสว่าง

คือปัญญา  ปัญญาเหมือนดวงแก้ว  ความไม่หลง  ความวิจัยธรรม  สัมมาทิฏฐิ

ในสมัยนั้น   อันใด  นี้ชื่อว่า  ปัญญินทรีย์มีในสมัยนั้น.เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ