เทศน์มหาชาติ
 
hc215
hc215
วันที่  8 ต.ค. 2562
หมายเลข  31217
อ่าน  422

หลังจากกฐิน ตอนนี้ก็เป็นการเทศน์มหาชาติ  ในหมู่บ้านจะมีการจับฉลากให้เป็นเจ้าภาพแต่ละกัณฑ์  ปกติดิฉันจะไม่ไป  มีอยู่ปีหนึ่งที่ได้ไปดู  ก็เห็นอะไรๆ ที่ขัดตา ขัดใจหลายอย่าง  ยิ่งทำให้ต่อต้านมากขึ้น  นี่ไม่ใช่กิจของภิกษุเลย แล้วสิ่งที่นำไปถวายก็ไม่ถูกต้อง  ข้าวสาร น้ำตาล นม กล้วย อ้อย เผือก มัน และเงิน 


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 9 ต.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น   

 

เทศน์มหาชาติ พระเรี่ยไรเงินกัณฑ์เทศน์ วิกฤตพระพุทธศาสนา
 
ปัจจุบันวัดหลายๆ วัดและพระภิกษุอลัชชีผู้ไม่ละอาย จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เพื่อเรี่ยไรเงินกับชาวพุทธ เป็นพุทธพาณิชย์ โดยมอมเมาชาวบ้านด้วยคำว่าบุญ และการได้รับสิ่งที่ดีในชีวิต ว่าการฟังเทศน์มหาชาติ ครบ 13 กัณฑ์ จะได้อานิสงส์ต่างๆ มากมาย ชาวพุทธที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรม ย่อมอยากได้สิ่งที่ดีในชีวิต ก็ถูกมอมเมา ถวายเงินพระ เป็นกัณฑ์เทศน์ต่างๆ ก็เป็นการทำลายพระภิกษุผู้รับเงิน เพราะพระภิกษุรับเงินต้องอาบัติมีโทษ พระพุทธเจ้าติเตียน ไม่ให้พระภิกษุรับและยินดีในเงินทองโดยประการใดๆ ตัวพระเองก็ต้องอาบัติเป็นเหตุให้ท่านตกนรก เพราะอาบัตินั้นไม่ตกไปเพราะไม่สละเงินทองนั้น ยินดีในเงินทองนั้น
 
พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าต่อไปจะมีภิกษุชั่วเห็นแก่ลาภสักการะ จะแสดงธรรมที่เป็นของประเสริฐแต่แลกมาเพื่อได้เงินทอง โดยการเรี่ยไรเงินกัณฑ์เทศน์ เทศน์มหาชาติ
 
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม ไม่ทรงแสดงว่าช่วยเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ทั้งหมด 13 กันฑ์ กัณฑ์ละ 999 บาท หรือ ตามศรัทธา พระองค์ไม่ทรงเรี่ยไร สิ่งที่พระองค์ทรงสละหมดสิ้นแล้ว ภิกษุเป็นเพศที่ขัดเกลา ไม่ใช่เพศที่สะสม เรี่ยไรเงินทอง แต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม ไม่เลือกเฉพาะมหาชาติ เวสสันดรชาดก แต่ทรงแสดงธรรมในแต่ละส่วนเพื่อให้พุทธบริษัทเกิดปัญญา เข้าใจพระธรรม ไม่ใช่ แสดงธรรมเพื่อหลอกชาวบ้านว่าจะได้สิ่งที่ดีในชีวิต ไปเกิดในยุคพระศรีอริยเมตไตรย เป็นต้น ซึ่งเป็นการกล่าวคำเท็จ คำลวง และ มอมเมาชาวบ้านที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรม จึงเป็นวิกฤตพระพุทธศาสนา
 
ชาวพุทธไม่ควรหลงงมงายกับประเพณีผิดๆ ผิดตามหลักคำสอน ไปถวายเงินพระ เป็นบาป ไม่ใช่บุญ เมื่อเป็นบาปจะได้รับสิ่งที่ดีได้อย่างไร
 
ดังนั้น คำชวนเชื่อที่ว่า
เชื่อว่าผู้ใดได้ฟังเทศน์มหาชาติครบ ๑๓ กัณฑ์ จบภายในวันเดียว ผู้นั้นก็จะได้รับอานิสงส์ ๕ ประการ คือ
 
๑) จะได้เกิดในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรยซึ่งจะมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต
๒) จะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวยทิพยสมบัติอันโอฬาร
๓) จะไม่ไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต
๔) จะเป็นผู้มีลาภ ยศ ไมตรี และความสุข
๕) จะได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา
 
ทั้งหมด 5 ประการนี้ จึงเป็นสิ่งที่ผิดตามคำสอนพระพุทธเจ้า เป็นความเชื่อที่ผิด หลอกชาวบ้านเพื่อได้มาซึ่งเงินทอง
 
เชิญคลิกอ่านเหตุผลคำชวนเชื่อ 5 ประการที่เป็นสิ่งที่ผิด ลิ้งนี้
 
https://www.dhammahome.com/webboard/topic/19747
 
หยุดหลงเชื่อพระอลัชชีผู้ไม่ละอาย เรี่ยไรเงินกัณฑ์เทศน์มหาชาติ และ หลงในคำชวนเชื่อว่าฟังเทศน์มหาชาติได้บุญมาก เพราะ ถ้าไม่เข้าใจพระธรรมจะเป็นบุญได้อย่างไร ชาวพุทธควรมีพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นเครื่องตรวจสอบ ไม่หลงบุญ ไม่หลงอยากได้สิ่งที่ดีๆ จนช่วยกันทำผิดทั้งพระภิกษุและฆราวาส จนทำลายพระพุทธศาสนา
 
กัณฑ์เทศน์ เทศน์มหาชาติ เรี่ยไรเงินหลอกว่าจะได้สิ่งที่ดีๆ จึงเป็นวิกฤตพระพุทธศาสนา
 
ก็เป็นการกล่าวถึงในพยัญชนะเพื่อความเข้าใจจริงๆ ว่า กัณฑ์ คือ อะไร? เทศน์ คือ อะไร?
กัณฑ์หมายถึง เรื่องหรือหมวดหมู่ เช่น จิตตุปาทกัณฑ์ หมายถึง เรื่องหรือหมวดหมู่ที่กล่าวถึงความเกิดขึ้นเป็นไปของจิต นิธิกัณฑ์ เรื่องหรือหมวดหมู่ที่กล่าวถึงขุมทรัพย์คือบุญซึ่งเป็นสิ่งที่ควรสะสมอบรมเจริญ ส่วนคำว่า เทศน์ หมายถึง การแสดง การอธิบายเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูก ดังนั้น กัณฑ์เทศน์ จึงหมายถึงการแสดงธรรมในเรื่องหรือหมวดต่างๆ เพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกในธรรมตามความเป็นจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง หรือ จะมุ่งหมายถึงเรื่องหรือหมวดของธรรมที่ได้แสดงเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟังผู้ศึกษา ก็ได้
[แต่คำว่า กัณฑ์เทศน์ นี้ ในสังคมไทย จะมุ่งหมายถึงเครื่องไทยธรรม คือ สิ่งที่ควรถวายหรือมอบให้แก่ผู้แสดงธรรม ด้วย] กัณฑ์เทศน์ ไม่ได้หมายถึง เงิน แต่อย่างใด และที่สำคัญ จะถวายเงินแก่พระภิกษุ ไม่ได้ เนื่องจากว่าเงินทองไม่ควรแก่เพศบรรพชิตโดยประการทั้งปวง เพราะว่าพระภิกษุก่อนบวช ท่านสละทรัพย์สินเงินทองแล้ว จึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะนำสิ่งที่ท่านสละแล้วไปถวายให้แก่ท่าน แต่สามารถถวายสิ่งที่เหมาะควรแก่เพศบรรพชิตได้ เช่น อาหาร ยารักษาโรค เป็นต้น
 
ขออนุโมทนา
 
ศึกษาธรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dhammahome.com/
 
โดย มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 9 ต.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดง ชาดก คือ เรื่องที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ปรารภความประพฤติเป็นไปของพระองค์ ตลอดจนถึงบุคคลต่างๆ เพื่อประโยชน์คือความเข้าใจถูกเห็นถูกของพุทธบริษัทเป็นำสำคัญ และสำหรับมหาชาตินั้น ก็เป็นชาดกที่แสดงถึงการบำเพ็ญพระบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ เป็นพระชาติใหญ่ๆ มีพระชาติที่เป็นพระเตมิยะ เป็นจันทกุมาร เป็นพระเจ้าเนมิราช เป็นต้น จนถึง พระชาติที่เป็นพระเวสสันดร ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษา ได้อ่าน เป็นอย่างยิ่งเป็นเครื่องเตือนที่ดีในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันโดยอาศัยแบบอย่างที่ดีจากพระองค์ ดังนั้น มหาชาติ จึงไม่ได้หมายถึงเฉพาะพระชาติที่เป็นพระเวสสันดรเท่านั้น และจะมีความเข้าใจถูกเห็นถูก ก็ต่อเมื่อได้ศึกษาด้วยความละเอียดรอบคอบเท่านั้น ไม่ใช่การแสดงด้วยการใส่ทำนอง หรือมุ่งสิ่งอื่นแต่อย่างใด สำหรับผู้ที่แสดงพระธรรม ถ้ามั่นคงในพระธรรม มั่นคงในจุดประสงค์ที่ถูกต้องในการแสดงพระธรรมแล้ว จะไม่มีเรื่องอื่นมาเกี่ยวข้องเลย ไม่ว่าจะเป็นลาภสักการะ ชื่อเสียง นอกจากเพื่อประโยชน์คือความเข้าใจถูกเห็นถูกของผู้ฟังเป็นสำคัญ   

ดังนั้น ผู้ที่เป็นชาวพุทธเมื่อรู้ว่าอะไรผิด ก็ไม่ส่งเสริมในสิ่งที่ผิดนั้น ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 3  
 
hc215
hc215
วันที่ 9 ต.ค. 2562

สาธุ   เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
kullawat
วันที่ 10 ต.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
ประสาน
วันที่ 14 ต.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ