มศพ. บริจาคเงิน ๑ ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

 
มศพ.
วันที่  30 ก.ย. 2562
หมายเลข  31205
อ่าน  4,444

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.)

[โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทั้ง ๙ ท่าน
ประกอบด้วย
อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการ
คุณดวงเดือน บารมีธรรม รองประธานกรรมการ
คุณสงวน สุจริตกุล กรรมการ
พลเอกสพรั่ง กัลยาณมิตร กรรมการ
นาวาอากาศตรีเกื้อกูล แสนทอง กรรมการ
หม่อมบงกชปริยา ยุคล กรรมการ
คุณจรัญ ภักดีธนากุล กรรมการ
คุณประภัสสร เหตระกูล กรรมการและเหรัญญิก
พลตรี ดร. วีระ พลวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ

และ ผู้ช่วยกรรมการอีก ๒ ท่าน คือ
พลอากาศตรี (หญิง) กาญจนา เชื้อทอง ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
คุณนิติธร ภักดีภูมิมณฑล ผู้ช่วยกรรมการและเหรัญญิก]

ได้บริจาคทรัพย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ที่จังหวัดอุบลราชธานี
เป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
ให้กับคุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
โดย พล.ต.ดร.วีระ พลวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ มศพ.
ได้เป็นตัวแทน มศพ. ในการมอบเงินในครั้งนี้
เพื่อให้คุณบิณฑ์ฯ นำไปทำประโยชน์แก่ผู้ประสบอุทกภัยต่อไป


ขอเชิญคลิกชมวีดีโอการมอบเงิน ๑ ล้านบาท
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ในครั้งนี้

ได้ที่ยูทูปด้านล่างนี้...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เซจาน้อย
วันที่ 30 ก.ย. 2562

อนุโมทนาในกุศลทุกประการครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
j.jim
วันที่ 30 ก.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ ศึก

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
songsurana
วันที่ 30 ก.ย. 2562

กราบอนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Khemsai
วันที่ 30 ก.ย. 2562

ขอกราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
panasda
วันที่ 30 ก.ย. 2562

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ธีรพันธ์
วันที่ 30 ก.ย. 2562

กราบอนุโมทนาสาธุครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Natanaphong
วันที่ 30 ก.ย. 2562

อนุโมทนาสาธุครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Dusita
วันที่ 30 ก.ย. 2562

กราบ อนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
abhirak
วันที่ 30 ก.ย. 2562

ขอกราบอนุโมทนาในกุศลทั้งปวงครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Tommy9
วันที่ 30 ก.ย. 2562

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
Thanapolb
วันที่ 30 ก.ย. 2562

อนุโมทนายิ่งครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
nuch chayanut
วันที่ 30 ก.ย. 2562

ขอร่วมอนุโมทนาด้วยค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
kunpom0928896578
วันที่ 30 ก.ย. 2562

กราบอนุโมทนาสาธุในกุศลจิตของทุกท่านคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
Selaruck
วันที่ 1 ต.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

กราบแทบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ที่เคารพยิ่ง

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนากับชาว มศพ ทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
palsawangpattanagul
วันที่ 1 ต.ค. 2562

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 1 ต.ค. 2562

กราบอนุโมทนาสาธุครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
nualchan.deesawat
วันที่ 1 ต.ค. 2562

อนุโมทนาสาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
nualchan.deesawat
วันที่ 1 ต.ค. 2562

กราบอนุโมทนาท่านอาจารย์สุจินต์ด้วยความเคารพค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
meenalovechoompoo
วันที่ 1 ต.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนา​สาธค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
siraya
วันที่ 1 ต.ค. 2562

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
pulit
วันที่ 1 ต.ค. 2562

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
kullawat
วันที่ 1 ต.ค. 2562

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
wittawat
วันที่ 1 ต.ค. 2562

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
ศิริมาโนชญ์
วันที่ 1 ต.ค. 2562

สาธุด้วยนะครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
napapongsumran
วันที่ 1 ต.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 27  
 
Wantippa
วันที่ 2 ต.ค. 2562

ขอกราบอนุโมทนาบุญกับกุศลจิตของทุกๆ ๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 28  
 
เมตตา
วันที่ 3 ต.ค. 2562

  ...กราบอนุโมทนาในกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาความเข้าใจธรรมและความเกื้อกูลให้ผู้อื่นได้เข้าใจพระธรรมเพื่อพ้นจากทุกข์ใดๆ อย่างแท้จริงค่ะ...

บุคคลผู้ยังใจให้เลื่อมใสให้ทานด้วยโภคทรัพย์ทั้งหลายที่ได้มาโดยชอบธรรมย่อมเป็นผู้ยึดถือชัยชนะไว้ได้ในโลกทั้งสองของผู้มีศรัทธาอยู่ครองเรือน  คือเพื่อประโยชน์เกื้อกูลในปัจจุบันและเพื่อความสุขในสัมปรายภพการบริจาคของคฤหัสถ์ดังกล่าวมานั้น ย่อมเจริญบุญ

พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓ - หน้าที่ 667 อิณสูตร

   ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มได้ที่...

   พระภิกษุ กับ การช่วยเหลือสังคม

  คนดี...(ภาระกิจช่วยชาติ ตอนที่ ๑) 

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์​  บริหารวนเขตต์​ด้วยความเคารพอย่างยิางค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 29  
 
chvj
วันที่ 4 ต.ค. 2562

กราบอนุโมทนาสาธุในกุศลจิตครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 30  
 
นิคม
วันที่ 12 ต.ค. 2562

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 31  
 
Jans
วันที่ 13 ต.ค. 2562

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 33  
 
tax_lawyer1997
วันที่ 25 พ.ย. 2562

ขออนุโมทนาสาธุครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 34  
 
yogototo
วันที่ 26 พ.ย. 2562

อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 35  
 
kornkamol
วันที่ 6 ม.ค. 2563

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 36  
 
p.methanawingmai
วันที่ 21 ม.ค. 2563

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 38  
 
เฉลิมพร
วันที่ 28 เม.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 39  
 
somchart@dh
วันที่ 26 มิ.ย. 2563

อนุโมทนา สาธุ ในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ