ทำไมต้องเป็นธรรมไม่ใช่เรา
 
ฉีฟ่งจื้อ
วันที่  7 ก.พ. 2562
หมายเลข  30459
อ่าน  185

เรียน  ท่านวิทยากร 

     1.เป็นธรรมไม่ใช่เรา หมายถึงอย่างไร ข่วยขยายความด้วยครับ

     2.เมื่อสติปัฎฐานเกิดก็พิจารณาว่าเป็นธรรมไม่ใช่เราหรือไม่ 

     3.ถ้าจะกล่าวว่าเป็นเพียงรูปธรรมและนามธรรมอย่างหนึ่งที่ปรากฎทั้ง 6 ทวาร ทวารใดทวารหนึ่งไม่ใช่สัตว์ บุคคล ไม่มีต้ัวตน ได้หรือไม่

     4.เป็นธรรมไม่ใช่เรามีในพระไตรปิฏกและอรรถกถาหรือไม่ ขออนุโมทนาครับ

.

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 8 ก.พ. 2562 12:10 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

-ธรรมไม่ใช่เรา  หมายความว่า  ธรรม เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่ง  เช่น เห็น เป็น เห็น ได้ยิน เป็นได้ยิน โกรธ เป็นโกรธ  ปัญญา เป็นปัญญา รูป เป็น รูป  เป็นต้น  เมื่อเป็นธรรม เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่ง จึงไม่ใช่เรา ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตนหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด  ไม่มีใครเป็นเจ้าของ   และไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น 

-ขณะที่สติปัฏฐานเกิด ระลึกรูลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรม ไม่ใช่เรา เป็นกิจหน้าที่ของธรรมฝ่ายดี คือ สติและปัญญา เป็นต้น

-ไม่ใช่อยู่ที่การกล่าว แต่อยู่ที่ความเข้าใจถูกเห็นถูกตรงตามความเป็นจริง เพราะธรรมเป็นจริงอย่างไร ก็เป็นจริงอย่างนั้น เปลี่ยนแปลงความจริงไม่ได้

-มีข้อความมากมายในพระไตรปิฎก ที่แสดงถึงความเป็นจริงของธรรมที่ไม่ใช่เรา เป็นอนัตตา ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น  

  พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ ๑๗๒

 อนึ่ง  จักขุ นั้น  ชื่อว่า เป็นอนัตตา ด้วยอรรถว่าไม่เป็นไปในอำนาจ. อีกอย่างหนึ่ง   ความที่จักขุนั้นเป็นไปในอำนาจของใคร ๆ  ในฐานะ ๓  เหล่านี้คือ   จักขุนี้เกิดขึ้นแล้วขอจงอย่าถึงการตั้งอยู่   ถึงการตั้งอยู่แล้ว   จงอย่าแก่  ถึง การแก่แล้ว   จงอย่าแตกดับ   ดังนี้  หามีได้ไม่  เป็นของสูญ  ไปจากอาการที่เป็นไปในอำนาจนั้น     เพราะฉะนั้น      จักขุนั้น    จึงชื่อว่า   เป็นอนัตตา  เพราะเหตุ   ๔    เหล่านั้น  คือ  โดยความเป็นของสูญ ๑  โดยความไม่มีเจ้าของ  ๑   โดยเป็นสิ่งที่ควรทำตามชอบใจไม่ได้ ๑  โดยปฏิเสธต่ออัตตา ๑.

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ ครับ

ไม่ใช่เรา

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ