ท่านโปกขรสาติพราหมณ์
 
สอิ่งม่วโมด
สอิ่งม่วโมด
วันที่  9 ม.ค. 2562
หมายเลข  30373
อ่าน  119

เรียนถามนะคะ ท่านโปกขรสาติพรามหมณ์เกิดจากดอกบัวจริงหรือค่ะ แล้วถ้าจริงธาตุทั้ง4มาจากไหนแล้วใช้เวลานานเท่าใดค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 10 ม.ค. 2562 12:25 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๖ - หน้าที่ ๕๘๒

...คนหนึ่ง เกิดในดอกบัวในสระโบกขรณีข้างหิมวันตประเทศ.
ดาบสคนหนึ่งเก็บดอกบัวนั้นเห็นทารกนอนอยู่ในดอกบัวเลี้ยงให้โตแล้วจึงนำไปถวาย
พระราชา. เพราะทารกนั้นนอนอยู่ในดอกบัว จึงชื่อว่า โปกขรสาติ.
----------------
การเกิดเป็นนุษย์ ก็ไม่พ้นจากความเกิดขึ้นเป็นไปของสภาพธรรมที่เป็นนามธรรม (จิตและเจตสิกธรรมที่เกิดร่วมด้วย) และรูปธรรม   และในขณะที่รูปธรรมเกิดขึ้นเป็นไป ก็จะไม่ปราศจากธาตุทั้ง ๔  ที่เป็นมหาภูตรูป ๔ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ และธาตุลม เลย  ในสิ่งที่มีชีวิต ก็จะมีรูปที่เกิดเพราะกรรม (กรรมชรูป)  ไม่มีใครทำให้เกิดขึ้นได้  แต่เกิดขึ้นเป็นไปเพราะกรรมเป็นปัจจัย  เป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น

โปกขรสาติพราหมณ์ เป็นบุคคลท่านหนึ่งที่เกิดในสมัยครั้งพุทธกาล มีโอกาสได้เข้าเฝ้าฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงได้รู้แจ้งอริยสัจจธรรม ประกาศตนเองว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิต

ประโยชน์ที่ควรจะเกิดขึ้น คือ  ประพฤติคล้อยตามความประพฤติเป็นไปของบุคคลผู้มีปัญญาในครั้งอดีตที่จะเข้าใจธรรมได้นั้น  ก็ต้องได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง พุทธบริษัทในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน จะต้องได้ฟังพระธรรม  จึงจะมีความเข้าใจถูกเห็นถูก ครับ

ขอเชิญอ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

โปกขรสาติพราหมณ์ [ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค อัมพัฏฐสูตร]

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ