ธรรมและวินัย เป็นศาสดาแทนพระองค์
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  18 ธ.ค. 2561
หมายเลข  30311
อ่าน  326

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ 320

ประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์

[๑๔๑]  ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกะท่านพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์  บางทีพวกเธอจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า ปาพจน์มีพระศาสดาล่วงแล้ว พระศาสดาของพวกเราไม่มี  ข้อนี้พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้น  ธรรมก็ดี  วินัยก็ดีอันใดอันเราแสดงแล้ว ได้บัญญัติไว้แล้วแก่พวกเธอ   ธรรมและวินัยอันนั้น  จักเป็นศาสดาแห่งพวกเธอ โดยกาลล่วงไปแห่งเรา


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ