เย็น ร้อน อ่อน แข็ง ตึง ไหว มีปรากฎในพระไตรปิฏกและอรรถกถาหรือไม่
 
ฉีฟ่งจื้อ
วันที่  18 ธ.ค. 2561
หมายเลข  30316
อ่าน  234

เรียน  ท่านวิทยากร

       เย็น ร้อน อ่อน แข็ง ตึง ไหว ไฉนถึงได้อยู่ในหมวดธรรมมานุปัสนา ทำไมจึงไม่อยู่ในกายานุปัสนา อริยาบถบรรพ ทั้งๆ ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว และกระทบกับทางกาย และมีปรากฎในพระไตรปิฏกและอรรถกถาหรือไม่ ขออนุโมทนาครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 18 ธ.ค. 2561 17:05 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สำคัญอยู่ที่ความเข้าใจถูกเห็นถูกตรงตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรม  แม้แต่ที่กล่าวถึง เย็นหรือร้อน (ธาตุไฟ- เตโชธาตุ), อ่อนหรือแข็ง(ธาตุดิน-ปฐวีธาตุ),ตึงหรือไหว (ธาตุลม-วาโยธาตุ) นั้น เป็นสภาพธรรมที่มีจริง เป็นรูปธรรม และเป็นรูปธรรมที่รู้ได้ทางกาย เรียกรูปทั้ง ๓ นี้ ว่า เป็นโผฏฐัพพะ    เมื่อเป็นรูปธรรม ก็ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใด,   ปัญญาสามารถเข้าใจถูกเห็นถูกตรงตามความเป็นจริงได้   ครับ    

พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ ๒๕๗
แม้ในโผฏฐัพพารมณ์ มหาภูตรูป ๓ คือ ปฐวีธาตุ เตโชธาตุ  วาโยธาตุ ชื่อว่า โผฏฐัพพารมณ์.

ข้อความบางตอนจากคำบรรยายของอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

สภาพของรูปที่รู้ได้ทางกาย ไม่ว่าจะเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ตาม  ก็คือ เย็น ร้อนอ่อน แข็ง  ตึง  ไหว ถูกไหมเจ้าคะ.?สภาพของรูปใดๆก็ตาม...เรายังไม่พูดถึงชื่อ ว่าเป็น อนุปัสสนา บรรพไหนพูดถึงสภาพธรรมที่รู้ได้ทางกายไม่ว่าจะ ใช้คำว่า กายายุปัสสนาสติปัฏฐานหรือใช้คำว่า รูปขันธ์ ในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน...ก็ตามแต่จะใช้คำว่า อายตนะ คือ เย็น-ร้อน อ่อน-แข็ง ตึง-ไหว คือโผฏฐัพพะอายตนะ...ก็แล้วแต่เราจะไม่พูดถึงชื่อ...แต่จะพูดถึงสภาพธรรม ว่าขณะใดที่มีการระลึกที่กาย...ที่กายประสาท ขณะนั้นสิ่งที่มีจริงๆที่ปรากฏ คือ เย็น ร้อน อ่อน แข็ง ตึงไหว เรียกว่า เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานโดยนัยยะ...ที่เมื่อยึดถือที่กาย  ก็ระลึกที่กาย สภาพธรรมที่กายก็ปรากฏ.
แต่สิ่งอื่นที่ไม่ใช่กาย...แต่มีลักษณะที่เย็น- ร้อน  อ่อน -แข็ง  ตึง-ไหวขณะนั้นไม่ต่างจากรูปที่กายเลย คือ  เย็น-ร้อน  อ่อน-แข็ง  ตึง-ไหวนั้นเองแต่เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อระลึกรู้ลักษณะธรรมตรงอื่นซึ่งไม่ใช่ตรงกาย.

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
thanrawit
thanrawit
วันที่ 18 ธ.ค. 2561 23:15 น.

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 23 ธ.ค. 2561 03:27 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
jaturong
วันที่ 24 ธ.ค. 2561 11:58 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ