สารัชชสูตร ... พระสูตรวันเสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 
มศพ.
วันที่  9 ก.ค. 2561
หมายเลข  29896
อ่าน  708

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••


พระสูตรที่จะนำมาสนทนา

ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

วันเสาร์ที่  ๑๔  กรกฎาคม   ๒๕๖๑

คือ 

สารัชชสูตร

...จาก...

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓ - หน้าที่  ๓๓๓

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓ - หน้าที่  ๓๓๓

สารัชชสูตร
(ว่าด้วยธรรมทำให้ครั่นคร้ามและให้แกล้วกล้า)

[๑๕๘]  ดูกร  ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๕  ประการ  ย่อมถึงความครั่นคร้าม  ธรรม  ๕  ประการเป็นไฉน ?  คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เป็นผู้ไม่มีศรัทธา ๑  เป็นผู้ทุศีล ๑ เป็นผู้ได้สดับน้อย ๑  เป็นผู้เกียจคร้าน ๑ เป็นผู้มีปัญญาทราม  ๑  ดูกร  ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม  ๕  ประการนี้แล  ย่อมถึงความครั่นคร้าม

ดูกร  ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ  ผู้ประกอบด้วยธรรม  ๕ ประการนี้  ย่อมเป็นผู้แกล้วกล้า  ธรรม  ๕  ประการเป็นไฉน  ?  คือ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เป็นผู้มีศรัทธา  ๑  เป็นผู้มีศีล  ๑  เป็นผู้ได้สดับมาก  ๑    เป็นผู้ปรารภความเพียร ๑  มีปัญญา  ๑  ดูกร ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม  ๕  ประการนี้แล  ย่อมเป็นผู้แกล้วกล้า.

จบสารัชชสูตรที่  ๘.


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 9 ก.ค. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ข้อความโดยสรุป
สารัชชสูตร
(ว่าด้วยธรรมทำให้ครั่นคร้ามและให้แกล้วกล้า)

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรม ๕ ประการที่ทำให้เป็นผู้ครั่นคร้าม ไม่แกล้วกล้า ได้แก่  ไม่มีศรัทธา  เป็นผู้ทุศีล  มีการสดับน้อย  เกียจคร้าน และ มีปัญญาทราม

และทรงแสดง ธรรม ๕ ประการ ที่ทำให้เป็นผู้แกล้วกล้า ไม่ครั่นคร้าม ได้แก่  มีศรัทธา  มีศีล  มีการสดับมาก   ปรารภความเพียร และมีปัญญา

ขอเชิญคลิกศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ   

ศรัทธา
โทษของศีลวิบัติ
ความเป็นบรรพชิต ถ้ารักษาไม่ดี มีแต่จะทำให้เกิดโทษ
ฟังด้วยความเคารพ    

ทำไมชาวพุทธเรา ชอบเอาศาสนาฝากไว้กับพระฝ่ายเดียว
นรชนใดผู้มีปัญญาทราม


...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
papon
papon
วันที่ 11 ก.ค. 2561

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
pulit
pulit
วันที่ 12 ก.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ