วิตตสูตร ... พระสูตรวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 
มศพ.
วันที่  25 ก.ค. 2561
หมายเลข  29946
อ่าน  649

 

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••

 ... สนทนาธรรมที่ ... 

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.)

พระสูตร ที่จะนำมาสนทนาที่มูลนิธิฯ

วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

คือ 

วิตตสูตร 

...จาก...

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ ๓๐๐

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ ๓๐๐

๓.  วิตตสูตร

  [๒๐๒] เทวดาทูล ถามว่า

อะไรหนอ  เป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างประเสริฐ  ของคน  ในโลกนี้ อะไรหนอ  ที่บุคคลประพฤติดีแล้ว  นำความสุขมาให้ อะไรหนอ  เป็นรสดีกว่าบรรดารสทั้งหลาย คนมีชีวิตเป็นอยู่อย่างไร  นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่า มีชีวิตประเสริฐ.   

[๒๐๓] พระผู้มีพระภาคเจ้า  ตรัสตอบว่า

ศรัทธา  เป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างประเสริฐ ของคนในโลกนี้  ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้ว  นำความสุขมาให้  ความจริงเท่านั้น  เป็นรสที่ดียิ่งกว่ารสทั้งหลาย คนที่เป็นอยู่ด้วยปัญญา  นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่า มีชีวิตประเสริฐ.

จบวิตตสูตร

อรรถกถาวิตตสูตร

พึงทราบวินิจฉัยในวิตตสูตรที่ ๓ ต่อไป :- 

บทว่า สทฺธีธ วิตฺตํ แปลว่า ศรัทธา   เป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจในโลกนี้ อธิบายว่า  คนมีศรัทธา ย่อมได้เครื่องปลื้มใจทั้งหลาย  แม้มีแก้วมุกดาเป็นต้น บุคคลถึงซึ่งกุลสัมปทา (คือการถึงพร้อมด้วยสกุล)  ๓  กามสวรรค์ ๖   พรหมโลก ๙ แล้วในที่สุดย่อมได้แม้การเห็นอมตมหานิพพาน เพราะเหตุนั้น ศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันประเสริฐยิ่งกว่าทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันมีแก้วมณีและแก้วมุกดาเป็นต้น.

บทว่า ธมฺโม ได้แก่ กุศลกรรมบถ ๑๐. บทว่า สุขมาวหาติ แปลว่า  นำความสุขมาให้คือว่า ย่อมนำซึ่งอาสวะ ออกไปจากผู้มีสัพพอาสวะ(อาสวะทั้งปวง)  ให้มีความสุขปราศจากเครื่องเศร้าหมอง.

บทว่า สาธุตรํ แปลว่า รสดียิ่งกว่า คือว่า สัจจะ (ความจริง) เท่านั้น เป็นรสดีกว่ารสทั้งปวงอันมีรสเค็มและรสเปรี้ยวเป็นต้น.    

บทว่า ปญฺญาชีวี ชีวิตมาหุ เสฏฺฐํ  แปลว่า คนที่เป็นอยู่ด้วยปัญญานักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่ามีชีวิตประเสริฐ ความว่า บุคคลใดเป็นอยู่ด้วยปัญญา เป็นคฤหัสถ์ย่อมดำรงอยู่ในศีล ๕ เริ่มตั้งสลากภัตเป็นต้น จึงชื่อว่าเป็นอยู่ด้วยปัญญา หรือว่าเป็นบรรพชิตเมื่อปัจจัยเกิดขึ้นแล้วโดยธรรม ก็ย่อมพิจารณาสิ่งที่มีอยู่นี้แล้วจึงบริโภค ถือเอากรรมฐาน เริ่มตั้งวิปัสสนา ชื่อว่าเป็นอยู่ด้วยปัญญา เพราะสามารถบรรลุอริยผลได้ด้วยเหตุนั้น นักปราชญ์ทั้งหลายจึงกล่าวว่า บุคคลผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญานั้น มีชีวิตเป็นอยู่อันประเสริฐดังนี้แล.   

จบอรรถกถาวิตตสูตรที่ ๓.


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 25 ก.ค. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ข้อความโดยสรุป
วิตตสูตร

เทวดาได้ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคเจ้า และพระองค์ได้ตรัสตอบ ดังนี้ 
-อะไร  เป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างประเสริฐ   ของคน   ในโลกนี้ --  [ศรัทธา]
-อะไร ที่บุคคลประพฤติดีแล้ว    นำความสุขมาให้   ---   [ธรรม]   
-อะไร    เป็นรสดีกว่าบรรดารสทั้งหลาย  --- [สัจจะ ความจริง]
   
-คนมีชีวิตเป็นอยู่อย่างไร  นักปราชญ์
ทั้งหลายกล่าวว่า มีชีวิตประเสริฐ ---
[มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา]  ตามข้อความที่ปรากฏในพระสูตร 

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นได้ที่นี่ ครับ

อริยทรัพย์ภายในอริยทรัพย์ ?
ต้องเร่งขวนขวายสะสมอริยทรัพย์
ทรัพย์ภายใน กับ ทรัพย์ภายนอก 
สิ่งที่มีค่าที่แท้จริง 
สิ่งที่มีค่าเหนือสิ่งอื่นใด ก็คือปัญญา
.....ประโยชน์จริงๆ ของการฟังพระธรรม.......... 
ธรรมแล ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
เกิด แก่ เจ็บ ตาย ๐๒ ...... ธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรม 
ทำอย่างไรจะทำให้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นคะ 
คำพูดพลิกชีวิต

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ