ปริสาสูตร ... วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
 
มศพ.
วันที่  14 ส.ค. 2561
หมายเลข  29997
อ่าน  606

 

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••

 ... สนทนาธรรมที่ ... 

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.)

พระสูตร ที่จะนำมาสนทนาที่มูลนิธิฯ 

วันเสาร์ที่ ๑๘  สิงหาคม ๒๕๖๑

คือ 

ปริสาสูตร 

...จาก...

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒ หน้าที่ ๕๖๔

-------------------------------------

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒ หน้าที่ ๕๖๔

ปริสาสูตร
(ว่าด้วยบุคคลผู้ประทุษร้ายบริษัท และ ผู้ทำบริษัทให้งาม  ๔  จำพวก)

 [๒๑๑]  ดูกร ภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผู้ประทุษร้ายบริษัท  ๔  จำพวกนี้
๔  จำพวกเป็นไฉน  คือ 
ภิกษุ ผู้ทุศีล  มีธรรมอันลามก  ชื่อว่าประทุษร้ายบริษัท  ๑ 
ภิกษุณี ผู้ทุศีล  มีธรรมอันลามก  ชื่อว่า  ประทุษร้ายบริษัท  ๑
อุบาสก ผู้ทุศีล  มีธรรมอันลามก  ชื่อว่า  ประทุษร้ายบริษัท  ๑ 
อุบาสิกา ผู้ทุศีลมีธรรมอันลามก   ชื่อว่า  ประทุษร้ายบริษัท   ๑ 
ดูกร ภิกษุทั้งหลาย   บุคคล ๔  จำพวกนี้แล  เป็นผู้ประทุษร้ายบริษัท   


ดูกร ภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผู้ทำบริษัทให้งาม ๔ จำพวกนี้ 
๔ จำพวกเป็นไฉน  คือ    
ภิกษุ ผู้มีศีล   มีธรรมอันงาม  ชื่อว่า  ผู้ทำบริษัทให้งาม  ๑
ภิกษุณี ผู้มีศีล  มีธรรมอันงาม  ชื่อว่า  ผู้ทำบริษัทให้งาม ๑ 
อุบาสก ผู้มีศีลมีธรรมอันงาม  ชื่อว่า   ผู้ทำบริษัทให้งาม ๑ 
อุบาสิกา ผู้มีศีล  มีธรรมอันงามชื่อว่า  ผู้ทำบริษัทให้งาม ๑    
ดูกร ภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผู้ทำบริษัทให้งาม ๔ จำพวกนี้แล.

จบปริสาสูตรที่  ๑

อรรถกถาปริสาสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปริสาสูตรที่  ๑  แห่งวรรคที่  ๒  ดังต่อไปนี้ :-  
ชื่อว่า ปริสทูสนะ   เพราะประทุษร้ายบริษัท. 
ชื่อว่า ปริสโสภนะ   เพราะยังบริษัทให้งาม.

จบอรรถกถาปริสาสูตรที่ ๑


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 14 ส.ค. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ข้อความโดยสรุป

ปริสาสูตร
(ว่าด้วยบุคคลผู้ประทุษร้ายบริษัท และ ผู้ทำบริษัทให้งาม  ๔  จำพวก)

พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดงบุคคลผู้ประทุษร้ายบริษัท ๔ จำพวก
ได้แก่
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา  เป็นผู้ทุศีล  มีธรรมอันลามก


และทรงแสดงบุคคล ผู้ทำบริษัทให้งาม ๔ จำพวก  ได้แก่ 
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา  เป็นผู้มีศีล  มีธรรมอันงาม. 


ขอเชิญคลิกศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

สมชื่อว่าชาวพุทธ
จะรักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้อย่างไร
พหูสูตคืออย่างไร
กล้าหรือไม่ที่จะฟังคำจริง
หน้าที่ของพุทธบริษัท 
“อุบาสิกา”
พระภิกษุ ต้องงดงามตามพระธรรมวินัย
ภิกษุคือใคร
เป็นผู้ยินดีในธรรมะอันงาม
บุคคลผู้มีธรรมลามกและผู้มีธรรมอันงาม

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 17 ส.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 18 ส.ค. 2561

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ