อย่างนี้บาปไหมครับ
 
pheegaju
pheegaju
วันที่  9 ก.ค. 2561
หมายเลข  29895
อ่าน  466

มีพระภิกษุท่านรับบิณฑบาตจากญาติโยมในตลาด แต่ท่านนำอาหารที่ได้จากการบิณฑบาต มาแบ่งให้ญาติโยมในตลาดกิน โดยที่ท่านยังไม่ได้นำอาหารเหล่่านั้นกลับไปวัด คงเหลือกลับไปวัดเพียงบางส่วนที่ท่านถือไหว ขอถามว่าพระท่านสามารถนำอาหารที่มีคนใส่บาตรแบ่งให้ญาติโยมทานได้เลยไหมครับ และอย่างนี้ญาติโยมที่ทานอาหารที่ท่านให้ จะเป็นบาปไหมครับ 


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 9 ก.ค. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

  การที่พระให้อาหาร ก่อนที่ตัวเองจะถึงวัด มีขอทาน ยาจก หรือ แม้ญาติโยม เป็นต้น อันนี้ไม่สมควร เป็นอาบัติได้ เพราะเป็นการทำให้ศรัทธาของผู้ถวายบิณฑบาตตกไป คือ หมดความเลื่อมใสได้ เช่น ตั้งใจถวายพระท่าน แต่พระก็ไปให้คนอื่นก่อนที่ตัวเองจะฉัน ก็เลยทำให้ผู้ที่ถวายหมดความเลื่อมใสได้   การที่พระจะสละได้ ให้คนอื่นได้ ก็คือ เมื่อกลับถึงวัดทำการฉันเรียบร้อยแล้ว จึงแบ่งส่วนที่เหลือให้ผู้อื่นได้ครับ อย่างนี้ไม่อาบัติ แต่ถ้าไปแบ่งก่อนที่ยังไม่ได้ฉัน ทำกิจให้เรียบร้อย ต้องอาบัติครับ  แต่เว้นไว้แต่กรณีที่พระท่านแบ่งให้โยม มารดา บิดาก่อน แม้ตัวเองยังไม่ได้ฉัน ไปแบ่งก่อน ไม่เป็นอาบัติ พระุพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้  ส่วนผู้ที่รับของจากพระภิกษุ ไม่ว่าจะแบ่งก่อน แบ่งทีหลัง ไม่ผิดอะไร   ส่วนญาติโยมทานอาหารนั้นไม่บาป ครับ

ขออนุโมทนาที่ร่วมสนทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 9 ก.ค. 2561

  ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น   

 พระภิกษุเป็นเพศที่แตกต่างไปจากคฤหัสถ์  เพราะท่านเป็นผู้ที่สละอาคารบ้านเรือนสละวงศาคณาญาติ รวมไปถึงสละทรัพย์สมบัติ  เพื่อเข้าสู่ภาวะของความเป็นบรรพชิต(ซึ่งหมายถึงผู้เว้นทั่วจากบาปอกุศลอย่างยิ่ง) ขัดเกลากิเลสให้ยิ่งกว่าเพศคฤหัสถ์ ด้วยความเป็นผู้จริงใจอย่างแท้จริง   ชีวิตของพระภิกษุดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารบิณฑบาตที่คฤหัสถ์ผู้มีจิตศรัทธาได้ถวาย   การฉันอาหารของพระภิกษุ มีได้ตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงเที่ยงเท่านั้น  นอกจากเวลานั้นไปเป็นอาบัติ  พระภิกษุจะเก็บไว้ฉันในวันต่อๆ ไปก็ไม่ได้   เพราะเป็นอาบัติ  การรับอาหารของพระภิกษุแล้วให้คนอื่น ยกเว้น บิดามารดา  โดยที่ตนเองยังไม่ได้ฉันเลย  เป็นอาบัติสำหรับพระภิกษุ  การกระทำอะไรก็ตาม สำหรับพระภิกษุแล้ว ต้องคล้อยตามพระวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติได้  จะทำผิดไม่ได้เลย เพราะเป็นโทษแก่พระภิกษุ  หากพระภิกษุไม่เข้าใจพระวินัย ก็จะทำผิดได้  กรณีที่คฤหัสถ์รับอาหารจากพระภิกษุ ไปบริโภค  บาป ไม่มีแก่คฤหัสถ์ เพราะคฤหัสถ์ ไม่ได้ไปลักขโมยของของท่าน มา  ครับ. 
 
...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ... 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 11 ก.ค. 2561

ถ้าคฤหัสถ์ศึกษาพระวินัยก็จะมีส่วนช่วยรักษาให้ท่านไม่ต้องอาบัติค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ