Print 
สังฆโสภณสูตร ... วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 
มศพ.
วันที่  22 พ.ค. 2561
หมายเลข  29757
อ่าน  323

  

 

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ  สรณํ   คจฺฉามิ
ธมฺมํ  สรณํ   คจฺฉามิ
สงฺฆํ สรณํ    คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••
 

 ... สนทนาธรรมที่ ... 

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา  (มศพ.)

พระสูตร ที่จะนำมาสนทนาที่มูลนิธิฯ
วันเสาร์ที่  ๒๖  พฤษภาคม ๒๕๖๑

คือ 

สังฆโสภณสูตร 

...จาก...

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒ - หน้าที่ ๑๘


พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒ - หน้าที่ ๑๘

สังฆโสภณสูตร 
(ว่าด้วยบุคคลผู้ทำหมู่ให้งาม  ๔  จำพวก)

  [๗] ดูกร ภิกษุทั้งหลาย  บุคคล ๔ จำพวกเหล่านี้  ที่ฉลาด  มีวินัย กล้าหาญ   สดับมาก   ทรงธรรม    ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม    ย่อมยังหมู่ให้งาม  บุคคล ๔ จำพวกเหล่านี้ คือ ใคร   คือ  ภิกษุ  ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาบุคคล ๔ จำพวกเหล่านี้แล  ที่ฉลาด  มีวินัย  กล้าหาญ  สดับมาก  ทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม   ย่อมยังหมู่ให้งาม

   บุคคลใด   เป็นผู้ฉลาด และกล้าหาญ เป็นผู้สดับมาก  
และทรงธรรม        เป็นผู้
ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม
บุคคลเช่น
นั้น  เรียกว่า  ผู้ยังหมู่ให้งาม   ภิกษุ   ภิกษุณี  
อุบาสก และอุบาสิกา  เป็นผู้มีศรัทธา    สมบูรณ์ด้วยศีล
เป็นพหูสูต บุคคลเหล่านี้
แล  ยังหมู่ให้งาม บุคคลเหล่านี้
เป็นสังฆ
โสภณ(ผู้ยังหมู่ให้งาม) แท้จริง.

จบสังฆโสภณสูตรที่  ๗

อรรถกถาสังฆโสภณสูตร  
พึงทราบวินิจฉัยในสังฆโสภณสูตรที่ ๗  ดังต่อไปนี้  :-
บทว่า วิยตฺตา ได้แก่ บุคคลผู้ประกอบด้วยปัญญาสามารถ.   บทว่า วินีตา  ความว่า  ผู้เข้าถึงวินัย  อันท่านแนะนำดี.  บทว่า วิสารทา ความว่า ผู้ประกอบด้วยความกล้าหาญ  คือญาณสหรคตด้วยโสมนัส.  บทว่า ธมฺมธรา คือ ทรงจำธรรมที่ฟังมาแล้วไว้ได้.  บทว่า ภิกฺขุ  จ  สีลสมฺปนฺโน   ความว่า ในคาถาตรัสคุณแต่ละอย่าง  แต่ละบุคคลไว้ก็จริง  ถึงอย่างนั้น  คุณธรรมทั้งปวงก็ย่อมควรแก่ท่านเหล่านั้นแม้ทั้งหมด

จบอรรถกถาสังฆโสภณสูตรที่ ๗


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 22 พ.ค. 2561 19:32 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ข้อความโดยสรุป
สังฆโสภณสูตร
(ว่าด้วยบุคคลผู้ทำหมู่ให้งาม  ๔  จำพวก)


พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่า  บุคคล ๔ จำพวก คือ 

ภิกษุ
ภิกษุณี
อุบาสก
อุบาสิกา
ที่ฉลาด(คือมีปัญญา)  มีวินัย กล้าหาญ   สดับมาก   ทรงธรรม    ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม    ย่อมเป็นผู้ยังหมู่ให้งาม

ขอเชิญคลิกศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

จะรักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้อย่างไร
พหูสูตคืออย่างไร
สัมมาทิฏฐิ
กล้าหรือไม่ที่จะฟังคำจริง
พุทธบริษัท
อุบาสิกา
สมชื่อว่าชาวพุทธ
พระภิกษุ ต้องงดงามตามพระธรรมวินัย
ภิกษุ คือ ผู้ทำความดีในเพราะการขอ
สังวรวินัย ๕
ทรงธรรมคืออย่างไร
ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
papon
papon
วันที่ 25 พ.ค. 2561 05:49 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 25 พ.ค. 2561 06:58 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ