ภาพธรรมเตือนใจ..ศาสนาอื่นทำลายพระพุทธศาสนาไม่ได้ ชาวพุทธที่ไม่เข้าใจธรรมเท่านั้นทำลายพระพุทธศาสนา
 
paderm
paderm
วันที่  26 เม.ย. 2561
หมายเลข  29690
อ่าน  1,456

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 

ศาสนาอื่นทำลายพระพุทธศาสนาไม่ได้ ชาวพุทธที่ไม่เข้าใจธรรมเท่านั้นทำลายพระพุทธศาสนา

ท่าน อ.สุจินต์...ข้อความในพระไตรปิฎกแสดงว่า ใครก็ทำลายพระพุทธศาสนาไม่ได้นอกจากชาวพุทธ หรือ พุทธบริษัทเท่านั้น แสดงว่าชาวพุทธถ้าไม่เข้าใจคำสอน นั่นแหละทำลายพระพุทธศาสนา เพราะว่าศาสนาอื่นเขาก็มีที่เคารพของเขาแล้วใช่ไหมคะ เราถ้าเข้าใจธรรมจริงๆ ใครจะสามารถทำลายความเข้าใจของเราได้ ไม่มีใครสามารถทำลายพระพุทธศาสนาเมื่อเข้าใจพระพุทธศาสนา แต่ถ้าไม่เข้าใจนะคะก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

------------------------

พระภิกษุรับและยินดีเงินทอง พระภิกษุเรี่ยไรกฐิน ผ้าป่า พระภิกษุไม่ปฏิบัติตนเป็นพระภิกษุ เล่นเฟสบุ๊ค เดินห้าง  ผิดพระวินัยต่างๆ มักมาก เป็นต้น  คฤหัสถ์ให้เงินพระ เหล่านี้ ล้วนขัดแย้งกับพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว เป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาเสื่อม

สำนักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ทั้งผู้ที่ไปและก่อตั้ง และสอนผิด ครูสมาธิ หรือ สอนสมาธิกับชาวต่างชาติในหนทางผิด  ลัทธิอ้างพุทธวัจนะ แต่คำอธิบายไม่ตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง เกณฑ์คนมาบวชพระ บวชชี และอื่นๆที่ไม่ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้า และ ผู้ไม่ศึกษาพระธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้ว เหล่านี้เองที่เป็นตัวอย่างและเป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาเสื่อมและอันตรธาน และ พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่อยู่ที่วัตถุ วัดวาอาราม แต่อยู่ที่ความเข้าใจพระธรรมในใจแต่ละคน

---------------------

ข้อความบางตอนจาก ตติยสัทธัมมสัมโมสสูตร

                       ว่าด้วยเหตุเสื่อมและไม่เสื่อมแห่งศาสนา

อีกประการหนึ่ง  ภิกษุทั้งหลายผู้เถระ  เป็นผู้มักมาก  มีความประพฤติย่อหย่อน  เป็นหัวหน้าในการล่วงละเมิด  ทอดธุระในทางวิเวก  ไม่ปรารภความเพียร  เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง  เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ   เพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้ง  ประชุมชนหลังย่อมถือเอาภิกษุเหล่านั้นเป็นตัวอย่าง   ประชุมชนเหล่านั้นก็เป็นผู้มักมาก  มีความประพฤติย่อหย่อน    เป็นหัวหน้าในการล่วงละเมิด     ทอดธุระในทางวิเวกไม่ปรารภความเพียร  เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง   เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ   เพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้ง  นี้เป็นธรรมข้อที่ ๔     ย่อมเป็นไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแห่งสัทธรรม

------------------------------------

ขอยกข้อความพระไตรปิฎกที่แสดงว่า เพราะ พุทธบริษัทเท่านั้นที่ทำให้พระพุทธศาสนา เสื่อมและอันตรธาน ไม่ใช่ศาสนาอื่น

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่ม ๒ - หน้าที่ 631

ข้อความบางตอนจาก.. สัทธรรมปฏิรูปกสูตร

  [๕๓๓]  ดูก่อนกัสสปะ     ธาตุดินยังพระสัทธรรมให้เลือนหายไปไม่ได้     ธาตุน้ำ    ธาตุไฟ ธาตุลม ก็ยังพระสัทธรรมให้เลือนหายไปไม่ได้           ที่แท้โมฆบุรุษในโลกนี้ต่างหากเกิดขึ้นมาก็ทำให้พระสัทธรรมเลือนหายไป     เปรียบเหมือนเรือจะอับปาง   ก็เพราะต้นหนเท่านั้น,   พระสัทธรรม    ยังไม่เลือนหายไป   ด้วยประการฉะนี้.    [๕๓๔]  ดูก่อนกัสสปะ   เหตุฝ่ายต่ำ ๕  ประการเหล่านี้  ย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความฟั่นเฟือน  เพื่อความเลือนหายแห่งพระสัทธรรม  เหตุฝ่ายต่ำ ๕ ประการเป็นไฉน?  คือ ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกาในธรรมวินัยนี้        ไม่เคารพยำเกรงในพระศาสดา  ๑ ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก     อุบาสิกาในธรรมวินัยนี้    ไม่เคารพยำเกรงในพระธรรม ๑  ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก     อุบาสิกาในธรรมวินัยนี้ ไม่เคารพยำเกรงในพระสงฆ์ ๑    ภิกษุ  ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาในธรรมวินัยนี้ไม่เคารพยำเกรงในสิกขา  ๑  ภิกษุ  ภิกษุณี     อุบาสก  อุบาสิกาในธรรมวินัยนี้   ไม่เคารพยำเกรงในสมาธิ  ๑ 
 
ขออนุโมทนา
 
ศึกษาธรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.dhammahome.com
 
โดย มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
mammam929
mammam929
วันที่ 26 เม.ย. 2561 11:25 น.

ขอบพระคุณและอนุโมทนาค่ะ พระสัทธรรมยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรือง เป็นประโยชน์แก่ผู้ไม่รู้ให้ได้รู้ พิจารณาไตร่ตรองจนเข้าใจถูกตรงค่ะ สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
thilda
thilda
วันที่ 27 เม.ย. 2561 16:37 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 27 เม.ย. 2561 17:26 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
aurasa
aurasa
วันที่ 10 มิ.ย. 2561 21:58 น.

 

        ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ