Print 
วิราคสูตร และ สังโยชนสูตร ... วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
 
มศพ.
วันที่  27 มี.ค. 2561
หมายเลข  29610
อ่าน  218นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ  สรณํ   คจฺฉามิ
ธมฺมํ  สรณํ   คจฺฉามิ
สงฺฆํ สรณํ    คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••

  ... สนทนาธรรมที่ ... 

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา  (มศพ.)

 

พระสูตร ที่จะนำมาสนทนาที่มูลนิธิฯ 
วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑    
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   คือ  

วิราคสูตร
จาก...
พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่ม ๕ ภาค ๑
- หน้าที่ ๖๙

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่ม ๕ ภาค ๑ - หน้าที่ ๖๙

๑. วิราคสูตร
(ว่าด้วยข้อปฏิบัติเพื่อสำรอกราคะ)

 [๑๑๗]   สาวัตถีนิทาน (เหตุเกิดที่กรุงสาวัตถี).   ดูกร ภิกษุทั้งหลาย    ถ้าพวกอัญญเดียรถีย์ปริพาชก  พึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่า  ดูกร ผู้มีอายุทั้งหลาย  ท่านทั้งหลาย  อยู่ประพฤติพรหมจรรย์  ในพระสมณโคดม     เพื่อประโยชน์อะไร      เธอทั้งหลาย  ถูกถามอย่างนี้แล้ว    พึงชี้แจงแก่พวกอัญญเดียรถีย์ปริพาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่า  ดูกร ผู้มีอายุทั้งหลาย      เราทั้งหลาย  อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้า   เพื่อสำรอกราคะ

[๑๑๘]  ดูกร ภิกษุทั้งหลาย    ก็ถ้าพวกอัญญเดียรถีย์ปริพาชก   พึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่า   ดูกร ผู้มีอายุทั้งหลาย   ก็ ทาง มีอยู่หรือ   ข้อปฏิบัติ เพื่อสำรอกราคะ มีอยู่หรือ    เธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้ว     พึงชี้แจงแก่พวกอัญญเดียรถีย์ปริพาชก เหล่านั้นอย่างนี้ว่า     ดูกร ผู้มีอายุทั้งหลาย      ทางมีอยู่  ข้อปฏิบัติเพื่อสำรอกราคะ มีอยู่

[๑๑๙]  ดูกร ภิกษุทั้งหลาย   ก็ทางเป็นไฉน?   ข้อปฏิบัติเพื่อสำรอกราคะ    เป็นไฉน? อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้แล คือ  สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ  นี้  เป็นทาง     นี้เป็นข้อปฏิบัติ เพื่อสำรอกราคะ   ดูกร ภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลาย   ถูกถามอย่างนี้แล้ว   พึงชี้แจง แก่พวกอัญญเดียรถีย์ปริพาชก เหล่านั้น อย่างนี้.

จบวิราคสูตรที่  ๑


.   สังโยชนสูตร 
(ว่าด้วยประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละสังโยชน์)

 [๑๒๐]   สาวัตถีนิทาน.   ดูกร ภิกษุทั้งหลาย   ถ้าพวกอัญญเดียรถีย์ปริพาชก   พึงถามเธอทั้งหลาย อย่างนี้ว่า  ดูกร ผู้มีอายุทั้งหลาย      ท่านทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ในพระสมณโคดมเพื่อประโยชน์อะไร      เธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้ว     พึงชี้แจงแก่พวกอัญญเดียรถีย์ปริพากกเหล่านั้น อย่างนี้ว่าดูกร ผู้มีอายุทั้งหลาย   เราทั้งหลาย อยู่ประพฤติพรหมจรรย์    ในพระผู้มีพระภาคเจ้า   เพื่อละสังโยชน์.

จบสังโยชนสูตรที่  ๒


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 27 มี.ค. 2561 12:43 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

© ข้อความโดยสรุป  ©
วิราคสูตร 
(ว่าด้วยข้อปฏิบัติเพื่อสำรอกราคะ)

พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดงว่า     เมื่อภิกษุทั้งหลาย ถูกพวกอัญญเดียรถีย์ปริพาชกถามว่า   อยู่ประพฤติพรหมจรรย์    ในพระสมณโคดม  เพื่อประโยชน์อะไร    พึงตอบไปว่า เพื่อสำรอกราคะ   เมื่อถูกถามต่อไปอีกว่า หนทางที่เป็นไปเพื่อสำรอกราคะ มีหรือไม่    พึงตอบว่า  มี  ซึ่งหนทางดังกล่าวนั้น  คือ  อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘       มี  สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ)  เป็นต้น.    

(ในสังโยชนสูตรที่ ๒  แสดงถึงว่า ภิกษุทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อละสังโยชน์[อกุศลธรรมที่ผูกมัดหมู่สัตว์ไว้ในสังสารวัฏฏ์])

ขอเชิญคลิกศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

วิราคธรรม 
อริยมรรคมีองค์ ๘                                                       
อริยมรรค
ทางลัด ไม่มี       
เดียรถีย์                                  
พระภิกษุ ต้องงดงามตามพระธรรมวินัย
มหาโจร
อยู่พรหมจรรย์ เป็นอย่างไร?      
ประพฤติพรหมจรรย์        
กว่าจะถึงวันนั้น ก็ต้องมีวันนี้                           
สังโยชน์       
       

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ