อริยมรรคมีองค์ ๘
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  5 ต.ค. 2551
หมายเลข  10067
อ่าน  1,964

อริยมรรคมีองค์ ๘  หนทางปฎิบัติเพื่อสู่การพ้นทุกข์ซึ่งมีหนทางเดียวเท่านั้น เวลานี้มีทาง แต่หลงทาง  ทางไปสู่ความรู้แจ้งสภาพธรรมที่กำลังปรากฎ  เป็นของจริง เป็นอริยมรรค  เป็นมรรคมีองค์ ๘  หรือจะใช้มัชฌิมาปฎิปทา แปลว่า ทางสายกลาง และมีอีกหลายชื่อ  แต่ให้ทราบว่าทางที่จะให้รู้ความจริงของสภาพธรรมที่กำลังปรากฎ ที่เกิดดับมี  นี้เป็นทางจริงๆ  

นอกจากนั้นยังมีทางสำหรับจะหลงด้วย คือไม่ใช่ทางนี้ ไปทางอื่นแล้วก็หวัง เพียงหวังว่าจะถึงทางนี้  แต่การที่จะรู้ว่าทางนี้เป็นทางจริง  หรือ ว่าเป็นทางที่จะหลงทางก็คือว่าปัญญามีหรือเปล่า  ต้องเริ่มจากปัญญาขั้นฟังให้ เข้าใจจนปัญญาเริ่มเกิด เริ่มเจริญ เริ่มที่จะรู้ว่าสภาพธรรมที่มีจริงนั้นคืออะไร ในขณะนี้  นี้เป็นปัญญาขั้นหนึ่งแล้วค่อยๆ อบรมเจริญปัญญาขั้นสูงขึ้นไป  ซึ่งเป็น หนทางเดียวสู่การรู้แจ้งอริยสัจจธรรมก็คือ  อริยมรรคมีองค์ ๘


  ความคิดเห็น 1  
 
prachern.s
วันที่ 6 ต.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 2  
 
suwit02
วันที่ 6 ต.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 6 ต.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
ปริศนา
วันที่ 6 ต.ค. 2551

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 7 ต.ค. 2551

อ้างอิงจาก : หัวข้อ โดย webdh

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่ม ๕ ภาค ๑ - หน้าที่ 74

๑. ปฐมกัลยาณมิตตสูตร

มิตรดีเป็นนิมิตแห่งอริยมรรค

[๑๒๙]  สาวัตถีนิทาน.  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อพระอาทิตย์จะขึ้น สิ่งที่ขึ้นก่อน  สิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อน  คือ  แสงเงินแสงทอง   สิ่งที่เป็นเบื้องต้น เป็นนิมิตมาก่อน  เพื่อความบังเกิดแห่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  ของ ภิกษุ  คือ  ความเป็นผู้มีมิตรดี  ฉันนั้นเหมือนกัน   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้มีมิตรดี พึงหวังข้อนี้ได้ว่า  จักเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ จักทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์  ๘.

 

การได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมด้วยการฟังและสนทนาพระธรรมที่ตรงกับพระไตรปิฏกเป็นการมีมิตรดี..ซึ่งเป็นนิมิตแห่งอริยมรรค แล้ว

ขอกราบอนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 7 ต.ค. 2551

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
happyindy
วันที่ 7 ต.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
nida
วันที่ 7 ต.ค. 2551

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
เซจาน้อย
วันที่ 8 ต.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 11  
 
pamali
วันที่ 13 ก.ย. 2554
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 12  
 
สุรชัย
วันที่ 14 ก.ย. 2554

สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ  การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง  ขอกราบ อนุโมทนา สาธุ... กระผมพลทหาร สุรชัย อินสุภา ดีใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ เผยแพร่พระพุทธศาสนาให้รู้แจ้งกันทุกผู้ทุกคน ผู้ที่ถึงพระธรรมแล้วก็ขออนุโมทนา ด้วยผู้ที่ยังไม่ถึงก็ขออนุโมทนาให้ถึงพระธรรมโดยเร็ว สาธุ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ