Print 
ธรรมวาทีปัญหาสูตร...พระสูตรวันเสาร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑
 
มศพ.
วันที่  3 เม.ย. 2561
หมายเลข  29620
อ่าน  362นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ  สรณํ   คจฺฉามิ
ธมฺมํ  สรณํ   คจฺฉามิ
สงฺฆํ สรณํ    คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••

  ... สนทนาธรรมที่ ... 

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา  (มศพ.)

 

พระสูตร ที่จะนำมาสนทนาที่มูลนิธิฯ 
วันเสาร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑    
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   คือ  

ธรรมวาทีปัญหาสูตร
จาก...
พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เล่ม ๔ ภาค ๒ - หน้าที่ ๙๑     

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เล่ม ๔ ภาค ๒ - หน้าที่ ๙๑     

๓.  ธรรมวาทีปัญหาสูตร
(ว่าด้วยปัญหา ว่า ใครเป็นธรรมวาที เป็นต้น)

[๔๙๙] สมัยหนึ่ง ท่านพระสารีบุตรอยู่ ณ บ้านนาลกคาม แคว้นมคธ  ครั้งนั้นแล   ปริพาชกชื่อว่าชัมพุขาทก   เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่    ได้ปราศรัยกับท่านพระสารีบุตร     ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว  จึงนั่ง  ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้ถามท่านพระสารีบุตรว่า ดูกร ท่าน  สารีบุตร ใครหนอเป็นธรรมวาทีในโลก  ใครเป็นผู้ปฏิบัติดีในโลก  ใครเป็นผู้ไปดีแล้วในโลก.

สา.   ดูกร ผู้มีอายุ  ท่านผู้ใดแสดงธรรมเพื่อละราคะ โทสะ โมหะ ท่านผู้นั้นเป็นธรรมวาทีในโลก  อนึ่ง  ท่านผู้ใดปฏิบัติเพื่อละราคะ  โทสะ โมหะ     ท่านผู้นั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีในโลก   ราคะ  โทสะ  โมหะ  อันท่านผู้ใด ละแล้ว     ถอนรากเสียแล้วทำให้เป็นดังตาลยอดด้วน     กระทำไม่ได้มีในภายหลัง ไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดา  ท่านผู้นั้นเป็นผู้ไปดีแล้วในโลก.

ช.  ดูกร ท่านผู้มีอายุ   มรรคา มีอยู่หรือ   ปฏิปทา มีอยู่หรือ   เพื่อละราคะ โทสะ โมหะนั้น.

สา.   มีอยู่   ผู้มีอายุ.

ช.  ดูกร ท่านผู้มีอายุ  ก็มรรคา เป็นไฉน  ปฏิปทา เป็นไฉน  เพื่อละราคะ  โทสะ  โมหะนั้น.

สา.  อริยมรรคประกอบด้วยองค์   ๘   คือ   สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ   นี้แลเป็นมรรคา   เป็นปฏิปทาเพื่อละราคะ  โทสะ  โมหะนั้น.

ช.    ดูกร ท่านผู้มีอายุ   มรรคาดีนัก   ปฏิปทาดีนัก   เพื่อละราคะ โทสะ  โมหะนั้น   และเพียงพอเพื่อความไม่ประมาท   นะท่านสารีบุตร.

จบ  ธรรมวาทีปัญหาสูตรที่ ๓.
อรรถกถาธรรมวาทีปัญหาสูตรที่ ๓
บทว่า  เต โลเก สุคตา  ความว่า ท่านเหล่านั้น  ชื่อว่า ไปดีแล้ว  เพราะละราคะเป็นต้นไปแล้ว.  

จบ  ธรรมวาทีปัญหาสูตรที่ ๓.


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 3 เม.ย. 2561 17:30 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ข้อความโดยสรุป
ธรรมวาทีปัญหาสูตร
(ว่าด้วยปัญหา ว่า ใครเป็นธรรมวาที เป็นต้น)

   ชัมพุขาทกปริพาชก  ถามท่านพระสารีบุตรว่า ใครคือผู้เป็นธรรมวาที(กล่าวธรรม)ในโลก   ใครคือผู้ปฏิบัติดีในโลก  และใครคือผู้ไปดีแล้วในโลก

    ท่านพระสารีบุตร กล่าวตอบว่า  ผู้แสดงธรรมเพื่อละราคะ โทสะ โมหะ ชื่อว่าผู้เป็นธรรมวาที   ผู้ปฏิบัติเพื่อละราคะ โทสะ โมหะ ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดี  และ ผู้ที่ละราคะ โทสะ โมหะได้แล้ว ชื่อว่าผู้ไปดีแล้ว

   และชัมพุขาทกปริพาชกได้ถามต่อไปถึงหนทางที่จะเป็นไปเพื่อละราคะ โทสะ โมหะ  ซึ่งท่านพระสารีบุตรได้แสดงถึงหนทาง คือ อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ มีความเห็นชอบเป็นต้น ว่า เป็นไปเพื่อละราคะ โทสะ โมหะ     เป็นเหตุให้ชัมพุขาทกปริพาชกได้ชื่นชมในหนทางอันประเสริฐนี้.

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

การปฏิบัติธรรม คือการละอกุศล ละโลภะ โทสะ โมหะ
โลภะ โทสะ โมหะ
ธรรมวาทีและอธรรมวาที
กิเลสตัณหา
ที่ไม่พอ สำหรับเก็บ 

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่าน...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
มกร
วันที่ 6 เม.ย. 2561 10:46 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ